Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Обучение и подкрепа за участниците

Европейският корпус за солидарност предлага на участниците и участващите организации редица помощни услуги. Те включват:

 • подкрепа за обучение

- общо онлайн обучение
- онлайн езикова подкрепа (ОЕП)
- цикъл на обучение и оценяване за участници и организации
- наставничество
- признаване на резултатите от обучението

 • застраховане
 • други важни елементи

- удостоверения за участие
- споразумения с участниците

Целта на тези мерки за подкрепа и качество е да се гарантира спазването на принципите на Европейския корпус за солидарност

Те подпомагат и поддържането на високо равнище на качеството в рамките на Европейския корпус за солидарност и гарантират, че дейностите са правилно валидирани.

Общо онлайн обучение

Общото онлайн обучение е обучение със свободен достъп за всички регистрирани кандидати и участници, достъпно чрез портала на Европейския корпус за солидарност. Неговите модули включват:

 • мисия на Европейския корпус за солидарност
 • роли и отговорности на участниците
 • междукултурна осведоменост
 • здраве и безопасност
 • и много други.

Онлайн езикова подкрепа 

Онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) има за цел да се помогне на участниците в Европейския корпус за солидарност да подобрят уменията си по езика, който използват по време на доброволческа дейност или работа.

ОЕП е достъпна на всички официални езици на Европейския съюз: английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, литовски, латвийски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски.

След като вашата организация избере участник за дейност в рамките на Европейския корпус за солидарност (доброволческа дейност, стаж или работа), която продължава 2 месеца или повече, тя трябва да изпрати на участника по електронната поща неговото потребителско име за ОЕП. За повече информация вижте уебсайта за ОЕП

Обучение

Цикълът на обучение и оценка е предназначен както за участниците, така и за участващите организации.

Участниците, които участват в дългосрочни дейности, имат право на следните обучения:

 • обучение преди заминаване (само за трансгранични дейности) 
 • обучение при пристигане
 • междинна оценка (само за дейности с продължителност 6 месеца или повече) 
 • годишна проява на Европейския корпус за солидарност.

Участващите организации имат право на следните обучения:

 • обучение за организации, които наскоро са получили знак за качество
 • годишна проява за организациите, получили знак за качество

Обучението трябва да доведе до разбиране на ролите и отговорностите на организацията, да предостави практическа и техническа информация за управлението на проекта, да даде информация за важните характеристики на корпуса, да подкрепи организацията при разработването на качествени проекти и да предостави възможности за създаване на контакти.

Наставничество

На участниците трябва да се оказва персонална подкрепа чрез наставничество при осъществяването на тяхната дейност. Това може да им помогне да се интегрират в организация, която е нова за тях, или в различна държава, ако извършват доброволческа дейност или работят в чужбина.

Youthpass

Youthpass – достъпен за всички участници в корпуса – е инструмент, който помага да се определят и документират резултатите от обучението, постигнати в рамките на проекта. Той дава възможност да се опише направеното и наученото, включително усвоените информални или неформални умения. Всичко това се посочва официално в удостоверението Youthpass. Досега над 1 млн. души са използвали схемата и са получили удостоверение.

В зависимост от вида признаване, който е необходим, създаването на удостоверение Youthpass може да помогне на участника също да обмисли и създаде своя автобиография в Европас

Участващите организации трябва да помагат на участниците да обмислят наученото и да документират резултатите от обучението си с помощта на Youthpass или други инструменти за валидиране на европейско или национално равнище.

Застраховане

Участниците в дейностите на Европейския корпус трябва винаги да бъдат в безопасност. 

Те са застраховани за периода на своята дейност — от момента на заминаване за приемащата страна до края на втория месец след приключване на дейността си. 

Участниците в трансгранични дейности (включващи повече от една страна) имат:

 • допълнително покритие, предоставено от Европейската комисия, в допълнение към Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или осигуряването в рамките на здравната система на приемащата страна 
 • основно покритие, предоставено от Европейската комисия – ако даден участник не може да получи ЕЗОК безплатно, нито има право на покритие по силата на националната регулаторна рамка. 

Всички разходи, направени от участниците по време на дейности, организирани в тяхната собствена страна, ще бъдат възстановени, ако не се покриват от националната здравна система.

Приемащата организация трябва да се увери, че участникът разполага с ЕЗОК, а ако това не е възможно — да гарантира, че участникът е осигурен по силата на задължителен план за застраховане, който е предвиден от корпуса.

За повече информация относно обхвата на осигуряването и подкрепата, както и за указания относно начините за застраховане, вижте уебсайта на застрахователното дружество.

Удостоверение за участие

С него се удостоверява участието в дейности на Европейския корпус за солидарност. След приключването на планираната дейност и анкетата за техния опит, участниците имат право да получат удостоверение, издадено чрез портала на Европейския корпус за солидарност от една от участващите организации.

Споразумения с участниците

Преди да заминат в чужбина, участниците, които са получили възможност за индивидуална доброволческа дейност, стаж или работа с подкрепата на Европейския корпус за солидарност, трябва да подпишат споразумение за участие. В него трябва да са определени поне следните аспекти на дейността:

 • права и отговорности с оглед на застраховането и финансовото участие на Kорпуса 
 • задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на дейността (за доброволческа дейност) 
 • планирани резултати от обучението (за доброволческа дейност). 

За стажове и работа се сключва допълнително писмено споразумение, чието съдържание зависи от правилата и законите на страната, където са предложени стажът или работата. 

Виза и разрешителни за пребиваване

Участниците може да се нуждаят от виза, за да прекарат известно време в страната партньор, където извършват дейността си, или за да пътуват от тази страна. 

На участниците настоятелно се препоръчва да кандидатстват за виза достатъчно дълго преди заминаването си, тъй като издаването на виза може да отнеме няколко седмици. 

За допълнителна помощ или съвети по въпроси като визи, разрешителни за пребиваване и социална сигурност, се свържете с вашата национална агенция и/или Изпълнителната агенция.

Порталът на ЕС за имиграцията е надежден източник на обща информация за краткосрочните и дългосрочните визи и разрешения за пребиваване.