Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Покани за представяне на предложения

Покана за 2023 г. 

Поканата за представяне на предложения за проекти за 2023 г. е публикувана. Моля, вижте документите и инструментите, предоставени по-долу.

Известие в Официален вестник на Европейския съюз

CALL FOR PROPOSALS 2023 - EAC/A14/2022 European Solidarity Corps (2022/C 446/06)

Ръководство за програмата за Европейския корпус за солидарност за 2023 г.

Ръководството за Европейския корпус за солидарност за 2023 г. е важен източник на информация за желаещите да кандидатстват. В него подробно са описани условията, на които трябва да отговарят проектите, за които може да се кандидатства, в рамките на общата покана за представяне на предложения. 

Предишни версии:

Вид дейност Краен срок Къде се кандидатства
Доброволчески проекти

23 февруари 2023 г.

4 октомври 2023 г. (незадължителен кръг)

Национална агенция
Доброволчески екипи във високоприоритетни области

8 февруари 2023 г.

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
Проекти за солидарност

23 февруари 2023 г.

4 май 20232 г. (незадължителен кръг)

4 октомври 2023 г.

Национална агенция
Доброволчество по линия на Корпуса за хуманитарна помощ

3 май 2023 г.

Европейска изпълнителна агенция за образование и култура

Заявленията за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

Процедура на кандидатстване

За кандидатстване за децентрализираните дейности, управлявани от националните агенции, моля, използвайте страницата на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Образци на формуляри за кандидатстване, необходими за да се информирате и подготвите, са достъпни тук: Покана за 2023 г. - Знак за качество (ESC 50) - образец, Покана за 2023 г. - Проекти за доброволческа дейност (ESC 51) - образец, Покана за 2023 г. - Проекти за солидарност (ESC 30) - образец 

Информацията за формулярите за кандидатстване и процедурата на подбор за централизираните дейности, управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, ще бъде достъпна на нейния уебсайт и на портала за възможностите за финансиране и участие в търгове.
 

Как да регистрирате вашата организация

  1. Най-напред трябва да си направите валиден профил в EU Login. Чрез системата за автентификация на Европейската комисия EU Login се идентифицират потребителите на различни информационни системи на Комисията (за подробности вижте ръководството за потребителя).
  2. Открийте къде трябва да регистрирате вашата организация. Кой ръководи дейността, за която искате да кандидатствате — Европейската изпълнителна агенция за образование и култура или национална агенция? Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация.