Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Проекти за солидарност

Предоставяне на възможности на младите хора

Проектите за солидарност предлагат възможност на инициативни млади хора да реализират свой собствен проект в страната си. Условията са прости: 

  • трябва да участват поне 5 младежи
  • продължителността на проекта трябва да е поне 2-12 месеца
  • всички участници трябва да са регистрирани на портала на Европейския корпус за солидарност 
  • проектът може да бъде на пълно или непълно работно време.

Как може да помогне вашата организация?

Ако познавате група млади хора, които искат да работят в рамките на общността си за значима за тях кауза, защо не им разкажете за проектите за солидарност и да ги насърчите да кандидатстват?

Финансирането може да им помогне да се справят с проблеми в техните общности, да се насочат към конкретна група или да развият съществуващи възможности на местно равнище. Същевременно реализирането на собствен проект е ценен образователен опит.

Подкрепа за млади инициатори на проекти

За да бъде успешна кандидатурата на поемащата инициативата група, тя трябва да има ясно определена тема, която участниците искат да проучват заедно. Проектът трябва да е от полза за местната общност и да включва всички участници в ежедневни дейности, които трябва да бъдат посочени.

Групата може да поиска външна помощ. Например, тя може да реши да работи с утвърдена организация, която може да кандидатства за финансиране от нейно име и да ѝ предоставя насоки по административни и финансови въпроси. Ментор (например човек с опит в работата с младежта) също може да помогне за улесняване на процеса на учене. 

Ако помощта се предоставя от утвърдена организация, тя трябва да насочи усилията си основно към оказването на помощ на участниците при изпълнението на техните административни и финансови задачи през жизнения цикъл на проекта. Организацията обаче може да предложи също така подкрепа и насоки при установяването и документирането на резултатите от ученето.

Финансиране

Европейският корпус за солидарност може да помогне на групи млади хора с до 500 евро на месец за разходите за управление на проекти, като подготовка, изпълнение на дейности, оценяване, разпространение и последващи дейности. Свързаните с участието на ментор в проекта разходи също могат да бъдат покрити. Може да бъдат поискани и средства за покриване на извънредни разходи за подкрепа на млади хора с по-малко възможности.

Кандидатстване

Кандидатстването за проекти за солидарност е прост процес — няма нужда от партньори в чужбина или притежаване на знак за качество. Във формуляра за кандидатстване се задават въпроси, например защо участниците искат да реализират този проект, какви са ползите за общността и какви дейности ще извършват участниците. Всяка обществена или частна организация може да кандидатства от името на група млади хора (моля, имайте предвид, че това е ръководена от младежи дейност) чрез формулярите за кандидатстване. Това действие е отворено само за държави по програмата.