Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Solidaritātes projekti

Iespēju nodrošināšana jauniešiem

Solidaritātes projekti piedāvā iespēju jauniešiem, kam ir iniciatīva vai tās ideja, pašiem īstenot projektu savā valstī. Atbilstības nosacījumi ir skaidri: 

  • jāiesaista vismaz pieci jaunieši,
  • projektam jāilgst 2–12 mēnešus,
  • visiem dalībniekiem jābūt reģistrētiem Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, 
  • tas var būt pilna vai nepilna laika projekts.

Kā jūsu organizācija var palīdzēt?

Ja jums ir zināma kāda jauniešu grupa, kas vēlas strādāt vietējā kopienā kāda viņiem svarīga mērķa labā, — pastāstiet viņiem par solidaritātes projektiem un mudiniet pieteikties!

Finansējums var palīdzēt risināt problēmas attiecīgajās kopienās, orientēties uz konkrētu grupu vai attīstīt vietējās iespējas. Tajā pašā laikā sava projekta īstenošana ir vērtīga mācību pieredze.

Atbalsts jauniem projektu iniciatoriem

Lai pieteikums būtu sekmīgs, iniciatoru grupai jābūt skaidri definētam tematam vai problēmai, ko tā vēlas kopīgi risināt. Projektam jāsniedz labums vietējai sabiedrībai vai kopienai un jāiesaista visi dalībnieki ikdienas darbībās, kuras jānorāda pieteikumā.

Grupa var lūgt arī ārēju palīdzību. Piemēram, viņi var izvēlēties sadarboties ar esošu organizāciju, kas var pieteikties finansējumam viņu vārdā, kā arī sniegt norādījumus par administratīviem un finanšu jautājumiem. Mācību procesu var veicināt arī pieredzējis mentors (piemēram, kāds ar pieredzi darbā ar jauniešiem). 

Ja palīdzību sniedz jau esoša organizācija, galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, lai dalībniekiem sniegtu atbalstu saistībā ar administratīvajiem un finansiālajiem uzdevumiem, kas rodas projekta dzīves cikla laikā. Tomēr palīdzība var ietvert arī atbalstu un norādījumus attiecībā uz mācību rezultātu apzināšanu un dokumentēšanu.

Finansējums

Eiropas Solidaritātes korpuss var palīdzēt jauniešu grupām segt projektu pārvaldības izmaksas, piemēram, saistībā ar darbību sagatavošanu un īstenošanu, novērtēšanu, izplatīšanu un pārraudzību, un var nodrošināt līdz pat 500 eiro atbalstu mēnesī. Var segt arī izmaksas, kas saistītas ar mentora piesaistīšanu projektam. Tāpat var pieprasīt segt ārkārtas izmaksas, lai atbalstītu jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju.

Pieteikums

Pieteikties solidaritātes projektiem ir ļoti vienkārši — netiek prasīti nedz ārvalstu partneri, nedz kvalitātes zīme. Pieteikuma veidlapā ir uzdoti jautājumi par to, kāpēc jaunieši vēlas projektu īstenot, kādi būs ieguvumi sabiedrībai un kādas darbības viņi veiks. Jebkura publiska vai privāta organizācija var pieteikties jauniešu grupas vārdā (tomēr jāņem vērā, ka darbības vadība jāuzņemas jauniešiem), tam paredzētas pieteikuma veidlapas. Šī darbība ir pieejama tikai programmas valstīm.