Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Atsauces dokumenti un resursi

Regula

20. maijā tika pieņemta Regula (ES) 2021/888, kas nosaka Eiropas Solidaritātes korpusa programmas tiesisko regulējumu un apstiprina korpusa darbību 2021.–2027. gadā ar kopējo budžetu 1,009 miljardi eiro.

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Katru gadu tiek publicēts vispārējs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas paredzēts organizācijām un jauniešiem. Uzaicinājumā tiek norādīti:

  • Eiropas Solidaritātes korpusa mērķi,
  • pārskats par jomām, kurās korpuss darbojas,
  • detalizēta informācija par to, kuras organizācijas un jaunieši var piedalīties,
  • projektu budžets un ilgums,
  • pieteikumu iesniegšanas termiņi katrai darbības jomai. 

Jaunāko uzaicinājumu skatiet sadaļā “Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus”.

Eiropas Solidaritātes korpusa vadlīnijas

Vadlīnijās atrodama visa informācija par šo programmu. Tās ir uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa. Ja jūsu organizācija piesakās finansējumam, tai būs jāievēro vadlīnijās izklāstītie dalības un finansējuma saņemšanas nosacījumi.

Paziņojumi par privātumu

Eiropas Solidaritātes korpusa paziņojumā par privātumu ir izklāstīti noteikumi par to, kā izmanto tiešsaistes veidlapās (e-veidlapās) savāktos datus. 
Eiropas Jaunatnes portāla īpašajā paziņojumā par privātumu ir izklāstīti noteikumi par to, kā izmanto datus, kas savākti Eiropas Solidaritātes korpusa portālā un tā reģistrācijas veidlapās jauniešiem. 

Gada darba programma

Gada darba programma sniedz informāciju par Eiropas Solidaritātes korpusa darbību īstenošanu un finansēšanu.

Rokasgrāmata speciālistiem

2022. gada rokasgrāmatā speciālistiem izklāstītas vadlīnijas, pēc kurām novērtē:

  • valsts aģentūru pārvaldīto dotāciju pieteikumu kvalitāti,
  • pieteikumus uz kvalitātes zīmi.

Īstenošanas vadlīnijas – Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iekļautības un daudzveidības stratēģija

Programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” iekļautības un daudzveidības stratēģija ir šo divu programmu kopīgi izstrādātas īstenošanas vadlīnijas, kuru galvenais mērķis ir stiprināt to iekļautības un daudzveidības dimensiju. Tajās izmantota dažādās programmu jomās gūtā pieredze, un šī stratēģija stimulē savstarpēju iedvesmu un motivāciju.

Lēmums par vienreizējiem maksājumiem, vienības izmaksām un vienotas likmes finansējumu

Lēmuma, ar ko atļauj izmantot vienreizējus maksājumus, vienības izmaksas un vienotas likmes finansējumu brīvprātīgajam darbam, stažēšanās un darba aktivitātēm un solidaritātes projektu darbībām, pielikumā ir sniegts detalizēts vienības izmaksu apraksts. Kopš 2018. gada attiecīgās vienības izmaksas un piemērojamās likmes ik gadu tiek publicētas Eiropas Solidaritātes korpusa vadlīnijās.

Izplatīšanas prasības finansējuma saņēmējiem

Saskaņā ar iemaksu nolīgumu visiem finansējuma saņēmējiem komunikācijā jāizmanto ES emblēma, tādējādi apliecinot ES programmās paredzētā atbalsta saņemšanu. Šajā saistībā svarīga ir pareiza un pamanāma ES emblēmas attēlošana kopā ar vienkāršu finansējuma paziņojumu, kurā minēts ES atbalsts.

Izmantošanai gatavu ES emblēmu kopā ar finansējuma paziņojumu visās ES valodās, arābu, islandiešu, norvēģu, krievu un turku valodā var lejupielādēt Logotipu lejupielādes centrā.

Informācija par ES emblēmas un finansējuma paziņojuma pareizu izmantošanu un izvietošanu atrodama Darbības vadlīnijās ES finansējuma saņēmējiem.

Attāluma kalkulators

Ja plānojat pieteikties dotācijai, kas sedz daļu jūsu ceļa izdevumu, izmantojiet šeit pieejamo attāluma kalkulatoru. Tas ļauj organizācijām aprēķināt dalībnieku ceļošanas attālumu un līdz ar to arī dotācijas, uz kurām tās var pretendēt. 

Kā izmantot kalkulatoru

  1. Ailītē “Start” sāciet rakstīt ceļojuma sākumpunktu. Parādīsies iespējamo vietu saraksts. Izvēlieties atbilstošo.
  2. Lai izvēlētos galapunktu, atkārtojiet šīs darbības ailītē “End”.
  3. Uz tastatūras nospiediet Enter. Parādīsies attālums kilometros.

Jums jānorāda konkrēta pilsēta vai ciemats, nevis tikai valsts, uz kuru dodaties.

Šis rīks nav paredzēts tam, lai dalībniekiem paziņotu, cik lielu finansējumu viņi saņems. Dotācijas apmērs ir atkarīgs no daudziem faktoriem, tai skaitā no tā, cik lielas administratīvās izmaksas radušās iesaistītajām organizācijām un valstu aģentūrām. Galīgo lēmumu par ceļa izdevumu dotācijas summu pieņem valsts aģentūra, kas izvērtē pieteikumu.