Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Abimaterjalid ja dokumendid

Määrus

20. mail vastu võetud määruses (EL) 2021/888, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse programmi õigusraamistik, kinnitati solidaarsuskorpuse uue põlvkonna tegevus aastatel 2021–2027 eelarvega 1,009 miljardit eurot.

Konkursikutsed

Igal aastal avaldatakse üldine konkursikutse, millega pakutakse eri võimalusi organisatsioonidele ja noortele. Kutse sisaldab:

  • Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärke,
  • korpuse tegutsemisvaldkondade ülevaadet,
  • teavet rahastamiskõlblike organisatsioonide ja sobilike noorte kohta,
  • projektide eelarvet ja kestust,
  • taotlemise tähtaega iga tegevusvaldkonna puhul. 

Kõige värskema konkursikutse leiab konkursikutsete alajaotusest.

Euroopa solidaarsuskorpuse juhend

Juhendist leiab kogu teabe programmi kohta. See on konkursikutse lahutamatu osa. Kui organisatsioon taotleb korpuselt raha, tuleb järgida juhendis sätestatud osalemis- ja rahastamistingimusi.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Euroopa solidaarsuskorpuse isikuandmete kaitse põhimõtetes on sätestatud veebivormide (e-vormid) vahendusel kogutud andmete kasutamise põhimõtted. 
Euroopa Noorteportaali isikuandmete kaitse põhimõtetes sätestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse portaali ja noortele mõeldud registreerimisvormi kaudu kogutud andmete kasutamise põhimõtted. 

Iga-aastane tööprogramm

Iga-aastasest tööprogrammist leiab teavet Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuste elluviimise ja rahastamise kohta.

Ekspertide juhend

Ekspertide 2022. aasta juhendis on esitatud suunised, mille järgi hinnata

  • riiklike büroode hallatavate toetustaotluste kvaliteeti,
  • kvaliteedimärgise taotlusi.

Rakendussuunised – programm „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia

Rakendussuunised – programm „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia – on koostatud ühistööna programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse raames, eelkõige selleks, et tugevdada programmide avatuse ja mitmekesisuse mõõdet. Nendes soodustatakse vastastikust inspiratsiooni ja motivatsiooni programmide eri valdkondades saadud kogemustest lähtuvalt.

Kindlasummalise makse, ühikukuludel põhineva hüvitise või kindla määraga toetuse maksmise otsus

Selle otsuse lisa, millega kinnitatakse kindlasummalise makse, ühikukuludel põhineva hüvitise või kindla määraga toetuse maksmine Euroopa solidaarsuskorpuse raames toimunud vabatahtliku tegevuse, praktika, töö või solidaarsusprojekti eest, peab sisaldama ühikukulude üksikasjalikku kirjeldust. Asjaomased ühikukulud ja kohaldatavad maksemäärad on alates 2018. aastast igal aastal avaldatud Euroopa solidaarsuskorpuse juhendis.

Levitamisega seotud nõuded toetusesaajatele

Kooskõlas toetuslepinguga peavad kõik toetusesaajad kasutama oma teabevahetuses ELi embleemi, et tunnustada ELi programmide raames saadud toetust. Seejuures on tähtis kohustus ELi embleemi õige ja väljapaistev esitamine koos lihtsa märkega rahastamise päritolu kohta, milles mainitakse ELi toetust.

Kasutusvalmis ELi embleemi koos märkega rahastamise päritolu kohta saab alla laadida logo allalaadimise keskusest (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter) kõigis ELi keeltes ning araabia, islandi, norra, türgi ja vene keeles.

Teave ELi embleemi ja rahastamise päritolu märke nõuetekohase paigutamise kohta on esitatud tegevusjuhistes ELi rahaliste vahendite saajatele.

Vahemaa arvutamise kalkulaator

Kui soovite taotleda toetust reisikulude osaliseks katmiseks, kasutage vahemaa arvutamise kalkulaatorit. Selle abil saab organisatsioon välja arvutada üksikisiku reisitava vahemaa ja lubatava toetuse summa. 

Kalkulaatori kasutamine

  1. Asuge sisestama lahtrisse „Start“ (Algus) kohanime. Kuvatakse võimalike kohanimede loend. Klõpsake sobival nimel.
  2. Tehke samamoodi lahtris „End“ (Lõpp).
  3. Vajutage klaviatuuril sisestusklahvi. Kuvatakse läbitav vahemaa kilomeetrites.

Peate kindlasti kirjutama konkreetse linna, asula või küla nime, mitte ainult riigi.

Tööriist ei ole mõeldud üksikisikule arvestamaks, kui palju reisiraha ta peaks saama. Toetuse summa sõltub mitmest tegurist, sealhulgas osalevate organisatsioonide ja riikliku büroo halduskuludest. Reisitoetuse lõpliku suuruse määrab taotlust hindav riiklik büroo.