Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Osalejate koolitamine ja toetamine

Euroopa solidaarsuskorpus pakub osalejatele ja osalevatele organisatsioonidele mitmesuguseid tugiteenuseid, mis on muu hulgas järgmised:

 • õppetoetus

– üldine veebikoolitus
– veebipõhine keeletugi
– koolitus- ja hindamistsükkel osalejatele ja organisatsioonidele
– mentorlus
– õpiväljundite tunnustamine

 • kindlustus
 • muud olulised tegevused

– osalemistunnistused
– lepingud osalejatega

Nimetatud tugi- ja kvaliteedimeetmed aitavad tagada vastavuse Euroopa solidaarsuskorpuse põhimõtetele

Ühtlasi aitavad need tagada Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse kõrge taseme ja tegevuste nõuetekohase valideerimise.

Üldine veebikoolitus

Üldine veebikoolitus on avatud juurdepääsuga koolitus registreerunud kandidaatidele ja osalejatele, mis toimub Euroopa solidaarsuskorpuse portaali kaudu. Koolituse moodulid on järgmised:

 • Euroopa solidaarsuskorpuse missioon,
 • osalejate roll ja kohustused,
 • teadlikkus eri kultuuridest,
 • tervis ja ohutus
 • ja palju muud.

Veebipõhine keeletugi 

Veebipõhine keeletugi on mõeldud selleks, et aidata Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatel parandada selle keele oskust, mida nad vabatahtlikku tööd tehes või töötades kasutavad.

Keeletugi on saadaval kõikide Euroopa Liidu ametlike keelte, st bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keele jaoks.

Kui organisatsioon on välja valinud osaleja vähemalt kaks kuud kestva Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuse (vabatahtliku töö, praktika või töö) jaoks, tuleb saata osalejale e-kirja teel tema keeletoele juurdepääsu andmed. Täpsema info leiate keeletoe veebisaidilt

Koolitus

Koolitus- ja hindamistsükkel on mõeldud nii osalejatele kui ka osalevatele organisatsioonidele.

Pikaajalistes tegevustes osalejatel on õigus osa võtta järgmistest koolitustest:

 • väljasõidueelne koolitus (ainult piiriülese tegevuse puhul), 
 • saabumisel toimuv koolitus,
 • vahehindamine (kui tegevus kestab vähemalt kuus kuud), 
 • Euroopa solidaarsuskorpuse iga-aastane üritus.

Osalevad organisatsioonid saavad osa võtta järgmistest koolitustest:

 • koolitus hiljuti kvaliteedimärgise saanud organisatsioonidele,
 • iga-aastane üritus kvaliteedimärgisega organisatsioonidele.

Koolitusega tuleks tagada arusaam organisatsiooni rollist ja kohustustest, anda praktilist ja tehnilist teavet projekti juhtimise kohta, suurendada teadlikkust korpuse olulistest aspektidest, toetada organisatsiooni kvaliteetsete projektide väljatöötamisel ja pakkuda võrgustikutöö võimalusi.

Mentorlus

Isiklikku tuge mentorluse näol tuleks pakkuda kõigile korpuse tegevuses osalejatele. See aitab lõimuda nii uude organisatsiooni kui ka ühiskonda, kui vabatahtlik tegevus või töö toimub teises riigis.

Noortepass

Noortepass, mille saavad endale kõik korpuse tegevuses osalejad, aitab neil määratleda ja dokumenteerida projekti käigus omandatud õpiväljundid. Passi saab kirja panna tegevused ja mida nendest õpiti, sealhulgas mitteformaalsed ja informaalsed oskused. Kõik see on ametlikult kirjas noortepassi tunnistusel. Seni on skeemi kasutanud ja tunnistuse pälvinud juba enam kui miljon inimest.

Olenevalt sellest, mis laadi tunnustust osaleja vajab, aitab noortepassi tunnistuse väljastamine täiendada ka Europassi CV-osa. 

Osaleva organisatsiooni roll on aidata osalejal määratleda omandatud teadmised ja oskused ning dokumenteerida oma õpiväljundeid kas noortepassis või mõne muu ELi või riikliku valideerimisvahendi kaudu.

Kindlustus

Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses osaleja peab alati viibima ohutus keskkonnas. 

Ta on kindlustusega kaetud kogu tegevuse kestuse vältel, alates hetkest, mil ta vastuvõtvasse riiki teele asub, kuni tegevuse lõppemisest arvates teise kuu lõpuni. 

Piiriüleses tegevuses osalejal (kui see hõlmab enam kui üht riiki) on:

 • täiendav kindlustuskate Euroopa Komisjonilt lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile või vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussüsteemi pakutavale kattele, 
 • esmane kindlustuskate Euroopa Komisjoni antava kindlustuse kaudu, kui osaleja ei vasta Euroopa ravikindlustuskaardi tasuta saamise tingimustele või ei ole kaetud siseriikliku õigusraamistiku alusel. 

Kui osaleja kannab kulusid oma koduriigis korraldatud tegevuste käigus, hüvitatakse need juhul, kui need ei ole kaetud riigi tervisekindlustussüsteemi pakutava kattega.

Vastuvõttev organisatsioon peab veenduma, et osalejal on Euroopa ravikindlustuskaart, või kui tal ei ole seda võimalik saada, siis et ta oleks kaetud kohustusliku kindlustuskavaga, mida näeb ette korpus.

Kindlustuskatte ja toetuse ning kindlustuslepingu sõlmimise kohta leiate lisateavet kindlustuspakkuja veebisaidilt.

Osalemistunnistus

Tunnistus tõendab osalemist Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses. Selle väljastab osalev organisatsioon Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis, kui kavandatud tegevus on jõudnud lõpule ja osalejad on esitanud osalemisaruande.

Lepingud osalejatega

Iga noor, kes võtab osa Euroopa solidaarsuskorpuse raames toetatavast üksikisikute vabatahtlikust tegevusest, praktikast või tööst, peab enne välismaale sõitu allkirjastama osalejalepingu, milles on kindlaks määratud vähemalt järgmised tegevuse aspektid:

 • korpuse pakutava kindlustuse ja rahalise toetusega seotud õigused ja kohustused, 
 • tegevuse käigus täidetavad ülesanded (vabatahtliku tegevuse puhul), 
 • eeldatavad õpiväljundid (vabatahtliku tegevuse puhul). 

Praktika ja töö peaksid lisaks tuginema kirjalikule lisalepingule, mille sisu sõltub praktika või töö toimumiskohariigi eeskirjadest ja õigusaktidest. 

Viisad ja elamisload

Osalejal võib tekkida vajadus hankida endale viisa, et viibida tegevuse asukohaks olevas partnerriigis või sealt edasi reisida. 

Soovitame osalejatel tungivalt taotleda viisat aegsasti, sest selle väljastamiseks võib kuluda mitu nädalat. 

Abi ja nõu seoses viisaküsimuste, elamislubade ja sotsiaalkindlustusega küsige riiklikult büroolt ja/või rakendusametilt.

Nii lühi- kui ka pikaajaliste viisade ja elamislubade kohta leiab kasulikku üldteavet ELi sisserändeportaalist.