Skip to main content

Europeiska solidaritetskåren

Samarbete ger styrka

Utbildning och stöd till deltagarna

Europeiska solidaritetskåren erbjuder en rad olika stödtjänster för deltagare och deltagande organisationer. Hit hör bland annat följande:

 • Utbildningsstöd

– Allmän utbildning på nätet
– Webbaserat språkstöd
– Utbildnings- och utvärderingscykel för deltagare och organisationer
– Handledning
– Erkännande av läranderesultat

 • Försäkring
 • Andra viktiga inslag

– Deltagarintyg
– Avtal med deltagare

Dessa stöd- och kvalitetsåtgärder har utformats för så att de följer Europeiska solidaritetskårens principer

De bidrar också till att upprätthålla en hög kvalitetsnivå inom Europeiska solidaritetskåren och till att aktiviteterna valideras på rätt sätt.

Allmän utbildning på nätet

">Allmän utbildning på nätet är en öppen kurs för alla registrerade sökande och deltagare, som nås via Europeiska solidaritetskårens portal. Kursmodulerna omfattar följande:

 • Europeiska solidaritetskårens mål
 • Deltagarnas roller och ansvarsområden
 • Interkulturell medvetenhet
 • Hälsa och säkerhet
 • Och mycket mer

Webbaserat språkstöd 

Det webbaserade språkstödet ska hjälpa kårdeltagarna att förbättra sina kunskaper i det språk de använder som volontärer eller anställda.

Webbaserat språkstöd finns för alla officiella EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

När din organisation har valt en deltagare för en kåraktivitet (volontärarbete, praktik eller jobb) som varar i minst två månader, ska ni skicka ett användarnamn till deltagaren med mejl. Mer information finns på webbplatsen för webbaserat språkstöd

Utbildning

Utbildnings- och utvärderingscykeln är utformad för både deltagare och deltagande organisationer.

Deltagare i långsiktiga aktiviteter har rätt till följande kurser:

 • Kurs före avresan (endast för verksamhet utomlands). 
 • Kurs vid ankomsten.
 • Utvärdering efter halva tiden (endast för aktiviteter som varar minst sex månader). 
 • Europeiska solidaritetskårens årliga evenemang.

Deltagande organisationer kommer att få gå följande kurser:

 • Kurs för organisationer som nyligen har fått en kvalitetsmärkning.
 • Ett årligt evenemang för organisationer med kvalitetsmärkning.

Utbildningen ska förmedla kunskap om organisationens roller och ansvarsområden, ge praktisk och teknisk information om projektledning, informera om kårens viktigaste delar, stödja organisationen i utvecklingen av bra projekt och ge möjligheter till nätverkande.

Handledning

Deltagarna ska få personlig handledning av en mentor. Detta kan hjälpa dem att integrera sig i en organisation som är ny för dem och, om de är volontärer eller arbetar utomlands, att finna sig tillrätta i ett annat land.

Ungdomspasset

Ungdomspasset är öppet för alla kårdeltagare och är ett verktyg som hjälper deltagarna att identifiera och dokumentera de läranderesultat som de har förvärvat i projektet. Det gör det möjligt för dem att beskriva vad de har gjort och visa vad de har lärt sig, också informella eller icke-formella färdigheter. Allt detta anges formellt i ett ungdomspassintyg. Hittills har över en miljon människor använt systemet och fått ett intyg.

Beroende på vilken typ av erkännande som krävs kan ett ungdomspassintyg också hjälpa dig när du gör din meritförteckning (cv) i Europass

Deltagande organisationer kan hjälpa deltagarna att reflektera över vad de har lärt sig och dokumentera sina läranderesultat med hjälp av ungdomspasset eller andra EU-verktyg eller nationella valideringsverktyg.

Försäkring

Deltagarna i kårens verksamhet ska alltid vara i en trygg miljö. 

De är försäkrade under hela sin verksamhet från och med den tidpunkt då de lämnar sitt värdland till slutet av den andra månaden efter det att de har avslutat sin verksamhet. 

Deltagare i aktiviteter utomlands (som omfattar mer än ett land) har

 • kompletterande täckning, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, utöver det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) eller värdlandets nationella hälso- och sjukvårdssystem, 
 • primär täckning, som tillhandahålls av Europeiska kommissionen, om deltagaren inte kan få det europeiska sjukförsäkringskortet kostnadsfritt, eller om de inte har rätt till försäkring enligt det nationella regelverket. 

Eventuella kostnader för deltagare i verksamhet som anordnas i det egna landet kommer att ersättas om de inte täcks av det nationella hälso- och sjukvårdssystemet.

Värdorganisationen ska se till att deltagaren har ett europeiskt sjukförsäkringskort och, om detta inte är möjligt, se till att deltagaren omfattas av den obligatoriska försäkring som kåren betalar till.

För mer information om försäkring och stöd, plus anvisningar för tecknande av försäkring, se försäkringsbolagets webbplats.

Deltagarintyg

Detta är ett intyg om att du har deltagit i kårens verksamhet. När en aktivitet har avslutats och enkäten om deltagande har fyllts i har deltagarna rätt att få ett intyg via Europeiska solidaritetskårens portal som utfärdas av en av de involverade organisationerna.

Avtal med deltagare

Innan en deltagare åker utomlands för att volontärarbeta, jobba eller praktisera inom Europeiska solidaritetskåren måste han eller hon skriva på ett deltagaravtal. I avtalet måste åtminstone följande aspekter av aktiviteten definieras:

 • Rättigheter och skyldigheter med avseende på försäkring och den ekonomiska ersättningen från kåren. 
 • Uppgifter som ska utföras under aktiviteten (för volontärverksamhet). 
 • Förväntat läranderesultat (gäller volontärverksamhet). 

Praktik och jobb omfattas av ett skriftligt avtal vars innehåll beror på reglerna och lagarna i det land där praktiken eller jobbet erbjuds. 

Visum och uppehållstillstånd

Deltagarna kan behöva visum för det partnerland som står som värd för deras verksamhet eller för att resa vidare från det landet. 

Deltagarna rekommenderas starkt att ansöka om visum i god tid, eftersom det kan ta flera veckor innan det utfärdas. 

Mer hjälp och råd om visum, uppehållstillstånd och socialförsäkring kan du få hos ditt nationella programkontor eller Eacea.

EU:s invandringsportal är en bra källa till allmän information om visum för båda korta och längre vistelser och om uppehållstillstånd.