Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Szkolenie i wsparcie dla uczestników

Europejski Korpus Solidarności świadczy szereg usług wsparcia dla uczestników i organizacji uczestniczących. Są to m.in.:

 • wspieranie nauki

- szkolenie ogólne online
- wsparcie językowe online
- cykl szkoleń i ewaluacji dla uczestników i organizacji
- opieka mentorska
- uznawanie efektów uczenia się

 • ubezpieczenie
 • inne ważne elementy

- świadectwa uczestnictwa
- umowy z uczestnikami

Te środki wsparcia i gwarancji jakości mają na celu zapewnienie zgodności z zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności

Przyczyniają się one również do utrzymania wysokiego poziomu jakości Europejskiego Korpusu Solidarności i gwarantują, że działania są prawidłowo walidowane.

Szkolenie ogólne online

Szkolenie ogólne online to bezpłatne szkolenie dla wszystkich zarejestrowanych kandydatów i uczestników, dostępne za pośrednictwem portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Jego moduły dotyczą:

 • misji Europejskiego Korpusu Solidarności
 • roli i zakresu odpowiedzialności uczestnika
 • świadomości międzykulturowej
 • zdrowia i bezpieczeństwa
 • i wielu innych zagadnień.

Wsparcie językowe online 

Wsparcie językowe online ma pomóc uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności poprawić znajomość języka, którego używają podczas wolontariatu lub pracy.

Wsparcie językowe online jest dostępne dla wszystkich języków urzędowych Unii Europejskiej: angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, duńskiego, estońskiego, fińskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, irlandzkiego, litewskiego, łotewskiego, maltańskiego, niderlandzkiego, niemieckiego, polskiego, portugalskiego, rumuńskiego, słowackiego, słoweńskiego, szwedzkiego, węgierskiego oraz włoskiego.

Gdy organizacja wybierze uczestnika danego działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (wolontariat, staż lub praca), które trwa co najmniej dwa miesiące, powinna mu przesłać login za pośrednictwem poczty elektronicznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej poświęconej wsparciu językowemu online

Szkolenia

Cykl szkoleń i ewaluacji skierowany jest zarówno do uczestników, jak i organizacji uczestniczących.

Uczestnicy biorący udział w działaniach długoterminowych są uprawnieni do następujących sesji szkoleniowych:

 • szkolenie przed wyjazdem (tylko w przypadku działań transgranicznych) 
 • szkolenie wprowadzające
 • ewaluacja śródokresowa (tylko w przypadku działań trwających co najmniej 6 miesięcy) 
 • coroczne wydarzenie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Organizacje uczestniczące mogą brać udział w następujących sesjach szkoleniowych:

 • szkolenie dla organizacji, którym przyznano niedawno znak jakości
 • doroczne spotkanie dla organizacji posiadających znak jakości.

Szkolenia powinny prowadzić do zrozumienia roli i obowiązków organizacji, dostarczać praktycznych i technicznych informacji na temat zarządzania projektem, informować o ważnych elementach Korpusu, wspierać organizację w zakresie opracowywania projektów wysokiej jakości i zapewniać możliwość tworzenia sieci kontaktów.

Opieka mentorska

Uczestnicy powinni otrzymać indywidualne wsparcie w formie opieki mentorskiej. Może ona pomóc w integracji, zarówno w ramach organizacji, która jest dla nich nowa, a w przypadku wolontariatu lub pracy za granicą – w integracji w innym kraju.

Paszport młodzieżowy (Youthpass)

Dokument Youthpass – dostępny dla wszystkich uczestników Korpusu – jest narzędziem pomagającym uczestnikom w określaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się w ramach projektu. Umożliwia im opisanie tego, co osiągnęli, i pokazanie, czego się nauczyli, w tym umiejętności pozaformalnych i nieformalnych. Wszystkie one są oficjalnie wymienione w świadectwie Youthpass. Jak dotąd ponad 1 mln osób skorzystało z tego systemu i otrzymało świadectwo.

W zależności od tego, jakiego poświadczenia uczestnik potrzebuje, świadectwo Youthpass może również pomóc w przygotowaniu życiorysu (CV) w Europass

Organizacje uczestniczące mogą pomóc uczestnikom zastanowić się nad tym, czego się nauczyli i dokumentować efekty uczenia się za pomocą narzędzia Youthpass lub innego unijnego lub krajowego narzędzia walidacji.

Ubezpieczenie

Uczestnicy działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zawsze być bezpieczni. 

Podczas wykonywania swoich działań objęci są ubezpieczeniem od chwili przyjazdu do kraju przyjmującego do końca drugiego miesiąca po zakończeniu działania. 

Uczestnicy działań transgranicznych (obejmujących więcej niż jeden kraj) otrzymują:

 • dodatkowe ubezpieczenie, zapewniane przez Komisję Europejską, obok europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) lub krajowego systemu opieki zdrowotnej kraju przyjmującego 
 • podstawowe ubezpieczenie, zapewniane przez Komisję Europejską, jeżeli uczestnik nie może otrzymać europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego bezpłatnie, lub jeżeli nie przysługuje mu prawo do ubezpieczenia na mocy krajowych ram regulacyjnych. 

Wszelkie koszty ponoszone przez uczestników podczas działań organizowanych w ich własnym kraju są zwracane, jeżeli nie są objęte krajowym systemem opieki zdrowotnej.

Instytucja przyjmująca musi zapewnić uczestnikowi europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, a jeżeli nie jest to możliwe, objąć uczestnika programem obowiązkowego ubezpieczenia zapewnianym przez Korpus.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia i wsparcia oraz instrukcje dotyczące wyrobienia ubezpieczenia można znaleźć na stronie internetowej towarzystwa ubezpieczeniowego.

Świadectwo uczestnictwa

Świadectwo potwierdza uczestnictwo w działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności. Po zakończeniu działania i wypełnieniu ankiety dotyczącej zdobytych doświadczeń, uczestnicy są uprawnieni do otrzymania świadectwa wydawanego za pośrednictwem portalu Europejskiego Korpusu Solidarności przez jedną z zaangażowanych organizacji.

Umowy z uczestnikami

Przed wyjazdem za granicę każda osoba biorąca udział w konkretnym działaniu w ramach wolontariatu, odbywająca staż lub pracująca przy wsparciu Europejskiego Korpusu Solidarności musi podpisać umowę uczestnictwa. Musi ona określać przynajmniej następujące aspekty:

 • prawa i obowiązki w odniesieniu do ubezpieczenia i wkładu finansowego zapewnianego przez Korpus 
 • zadania wykonywane w trakcie działań (w odniesieniu do działalności wolontariackiej) 
 • oczekiwane efekty uczenia się (w przypadku wolontariatu). 

Staże i praca są objęte dodatkową umową pisemną, której treść zależy od zasad i przepisów obowiązujących w kraju, w którym oferuje się staż lub pracę. 

Wizy i zezwolenia na pobyt

Uczestnicy mogą potrzebować wizy w celu pobytu za granicą w kraju partnerskim, w którym realizowane jest działanie, lub aby podróżować dalej z tego kraju. 

Zdecydowanie zaleca się uczestnikom składanie wniosków o wydanie wizy z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ proces ten może potrwać kilka tygodni. 

Dalszej pomocy i porad w zakresie wiz, zezwolenia na pobyt i ubezpieczenia społecznego udziela agencja narodowa w danym kraju. Można też sprawdzić następujące strony: Agencja wykonawcza.

Unijny portal imigracyjny jest dobrym źródłem ogólnych informacji zarówno na temat wiz krótkoterminowych, jak i długoterminowych, oraz dokumentów pobytowych.