Skip to main content

Europejski Korpus Solidarności

Razem możemy więcej

Dokumenty referencyjne i zasoby

Rozporządzenie

W rozporządzeniu 2021/888 określającym ramy prawne dla programu Europejskiego Korpusu Solidarności, przyjętym 20 maja, ustanowiono nową edycję programu na lata 2021–2027 o budżecie w wysokości 1,009 mld euro.

Zaproszenia do składania wniosków

Co roku publikowane jest ogólne zaproszenie do składania wniosków, które oferuje możliwości organizacjom i młodym ludziom. Zawiera ono:

  • cele Europejskiego Korpusu Solidarności
  • przegląd obszarów, w których korpus działa
  • szczegółowe informacje na temat organizacji i młodych ludzi kwalifikujących się do uczestnictwa
  • budżet i czas trwania projektów
  • terminy składania wniosków dla każdego obszaru działania. 

Zobacz najnowsze zaproszenie do składania wniosków w części dotyczącej zaproszeń.

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności

Z przewodnika dowiesz się wszystkiego, co chcesz wiedzieć o programie. Stanowi on integralną część zaproszenia do składania wniosków. Jeśli Twoja organizacja ubiega się o finansowanie, musi ona przestrzegać warunków uczestnictwa i finansowania określonych w tym przewodniku.

Oświadczenia o ochronie prywatności

W oświadczeniu o ochronie prywatności Europejskiego Korpusu Solidarności określono przepisy dotyczące używania danych zgromadzonych za pomocą formularzy online (e-formularze). 
W oświadczeniu o ochronie prywatności Europejskiego Portalu Młodzieżowego określono zasady korzystania z danych gromadzonych za pośrednictwem portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i dostępnego w nim formularza rejestracyjnego dla młodych osób. 

Roczny program prac

Roczny program prac zawiera informacje na temat wdrażania i finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przewodnik dla ekspertów

W przewodniku dla ekspertów z 2022 r. przedstawiono wytyczne dotyczące oceny:

  • jakości wniosków o dotacje zarządzanych przez agencje krajowe
  • wniosków o znak jakości.

Wytyczne dotyczące wdrażania – strategia na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Wytyczne dotyczące wdrażania strategii na rzecz włączenia społecznego i różnorodności w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności są owocem współpracy programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich celem jest wzmocnienie programów pod względem włączenia społecznego i różnorodności. Wytyczne są oparte na doświadczeniach z różnych sektorów programów i zachęcają do współpracy między sektorami.

Decyzja w sprawie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych i finansowania według stawek zryczałtowanych

W załączniku do decyzji upoważniającej do korzystania z płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych oraz finansowania według stawek zryczałtowanych w odniesieniu do wolontariatu, staży, pracy i projektów solidarnościowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności przedstawiono szczegółowy opis kosztów jednostkowych. Odnośne koszty jednostkowe i odnośne stawki publikuje się co roku od 2018 r. w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności.

Wymogi dotyczące rozpowszechniania informacji o beneficjentach

Zgodnie z umową o przyznanie wkładu wszyscy beneficjenci muszą podać do publicznej informacji fakt, że otrzymali dofinansowanie z UE, zamieszczając symbol UE w swoich materiałach informacyjnych. Ważnym obowiązkiem w tym kontekście jest prawidłowe i wyraźne wyeksponowanie symbolu UE w połączeniu z jednoznacznym oświadczeniem o finansowaniu, w którym jest mowa o wsparciu z UE.

Gotowy do wykorzystania symbol UE oraz oświadczenie o finansowaniu przez UE, można pobrać we wszystkich językach UE oraz w języku arabskim, islandzkim, norweskim, rosyjskim i tureckim ze specjalnej strony z różnymi logo.

Informacje o prawidłowym wykorzystaniu i umieszczeniu symbolu UE oraz oświadczenie o finansowaniu przez UE można znaleźć w wytycznych operacyjnych dla beneficjentów środków unijnych.

Kalkulator odległości

Jeśli zamierzasz ubiegać się o dofinansowanie w celu pokrycia kosztów podróży, skorzystaj z kalkulatora odległości. Umożliwia on organizacjom obliczenie odległości i obliczenie dotacji, do których są uprawnione poszczególne osoby. 

Jak skorzystać z kalkulatora

  1. Zacznij wpisywać nazwę miejscowości w polu „Początek podróży”. Pojawi się lista nazw miejscowości. Wybierz odpowiednią miejscowość.
  2. Podobnie uzupełnij pole „Koniec podróży”.
  3. Wciśnij klawisz Enter na klawiaturze komputera. Pojawi się odległość w kilometrach.

Musisz podać nazwę konkretnej miejscowości – nie tylko nazwę kraju.

Narzędzie to nie ma na celu informowania o wysokości kwoty dotacji, jakiej dany uczestnik może oczekiwać. Dofinasowanie zależy od różnych czynników, m.in. od kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe. To krajowa agencja ocenia wniosek i ma ostatnie słowo co do kwoty dotacji na pokrycie kosztów podróży.