Skip to main content

An Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach

I dteannta a chéile is treise sinn

Doiciméid tagartha & acmhainní

Rialachán

Le rialachán 2021/888 lena leagtar amach an creat dlíthiúil do chlár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus a glacadh an 20 Bealtaine, deimhníodh ré nua an Chóir don tréimhse 2021-2027 le buiséad €1.009 billiún.

Glaonna ar thograí

Gach bliain foilsítear glao ginearálta ar thograí, lena gcuirtear deiseanna ar fáil d’eagraíochtaí agus do dhaoine óga. Tá an méid seo a leanas san áireamh ann:

  • cuspóirí an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh
  • forléargas ar na réimsí ina bhfuil an Cór gníomhach
  • sonraí na n-eagraíochtaí agus na ndaoine óga atá incháilithe le páirt a ghlacadh ann
  • buiséad agus fad na dtionscadal
  • sprioc-amanna na n-iarratas i ngach réimse gníomhaíochta. 

Féach an glao is déanaí ar thograí i rannán na nGlaonna.

Treoir an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh

Sa Treoir gheobhaidh tú an t-eolas go léir atá uait faoin gclár. Dlúthchuid den ghlao ar thograí is ea é. Má tá iarratas ar mhaoiniú á dhéanamh ag d’eagraíocht, ní mór di cloí leis na coinníollacha rannpháirtíochta agus maoinithe atá leagtha amach sa Treoir.

Ráitis phríobháideachais

I ráiteas príobháideachais an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh leagtar amach na rialacha maidir le húsáid a bhaint as sonraí a bhailítear trí bhíthin foirmeacha ar líne (ríomhfhoirmeacha). 
Sa ráiteas príobháideachais sonrach de chuid Thairseach Eorpach na hÓige leagtar amach na rialacha maidir le húsáid na sonraí a bhailítear trí thairseach an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus tríd an bhfoirm chlárúcháin do dhaoine óga. 

Clár oibre bliantúil

Sa chlár oibre bliantúil tá eolas faoi chur i bhfeidhm agus maoiniú an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Treoir do shaineolaithe

I dtreoir 2022 do shaineolaithe leagtar amach treoirlínte maidir le conas measúnú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:

  • cáilíocht na n-iarratas ar dheontas a bhainistíonn na Gníomhaireachtaí Náisiúnta
  • iarratais ar Lipéad Cáilíochta.

Treoirlínte cur chun feidhme – Straitéis Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh um Chuimsiú agus Éagsúlacht

Is toradh é an doiciméad Treoirlínte cur chun feidhme – Straitéis Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh um Chuimsiú agus Éagsúlacht ar phróiseas comhchruthaithe Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh um Chuimsiú agus Éagsúlacht, agus cuireadh le chéile é go háirithe chun gné chuimsitheachta agus éagsúlachta na gclár a threisiú. Cuireann sé leis an taithí atá faighte ar na Cláir ar fud na n-earnálacha agus spreagann sé inspioráid fhrithpháirteach agus spreagadh frithpháirteach eatarthu.

Cinntí maidir le cnapshuimeanna, costais aonaid agus maoiniú ar ráta comhréidh

San iarscríbhinn a ghabhann leis an gCinneadh lena n-údaraítear úsáid a bhaint as cnapshuimeanna, aonaid costais agus maoiniú ar ráta comhréidh le haghaidh obair dheonach, cúrsaí oiliúna, post agus Tionscadail Dlúthpháirtíochta a chlúdaíonn an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tá cur síos mionsonraithe ar na costais aonaid. Na costais aonaid ábhartha agus na rátaí infheidhme, foilsíodh iad i dTreoir an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh gach bliain ó 2018 i leith.

Ceanglais maidir le scaipeadh le haghaidh tairbhithe

I gcomhréir leis an gcomhaontú ranníocaíochta, ní mór do gach tairbhí suaitheantas an Aontais Eorpaigh a úsáid ina n-ábhar cumarsáide chun an tacaíocht atá faighte acu faoi chláir de chuid an Aontais a aithint. Dualgas tábhachtach sa chomhthéacs seo is ea suaitheantas an Aontais Eorpaigh a thaispeáint go ceart agus go feiceálach in éineacht le ráiteas simplí maoiniúcháin ina luaitear tacaíocht an Aontais.

Suaitheantas an Aontais Eorpaigh atá réidh le húsáid agus a chuimsíonn an ráiteas maoiniúcháin, is féidir sin a íoslódáil i ngach teanga oifigiúil den Aontas mar aon leis an Araibis, an Íoslainnis, an Ioruais, an Rúisis agus an Tuircis ón Ionad Íoslódála Lógónna.

Is féidir teacht ar eolas maidir le húsáid agus suiteáil cheart shuaitheantas an Aontais Eorpaigh, mar aon leis an ráiteas maoiniúcháin sna Treoirlínte oibríochtúla dóibh siúd a fhaigheann maoiniú ón Aontas.

Áireamhán achair

Má tá sé i gceist agat iarratas a dhéanamh ar dheontas chun cuid de do chostais taistil a chlúdach, bain úsáid as an áireamhán achair atá ar fáil. Cuireann sé ar chumas eagraíochtaí faid taistil daoine aonair a ríomh agus ar an gcaoi sin na deontais a bhfuil siad incháilithe dóibh a ríomh freisin. 

Chun an t-áireamhán a úsáid

  1. Tosaigh ar logainm a chlóscríobh sa bhosca ‘Tús’. Taispeánfar liosta logainmneacha féideartha. Cliceáil ar an gceann ceart.
  2. Déan an rud céanna leis an mbosca ‘Deireadh’.
  3. Brúigh ar an eochair ‘Enter’ ar an méarchlár. Beidh an t-achar i gciliméadair le feiceáil.

Ní mór duit ainm cathrach, baile nó sráidbhaile ar leith a chur isteach – ní leor ainm tíre amháin.

Níl an uirlis seo deartha chun a chur in iúl do dhaoine cá mhéad maoinithe ba chóir dóibh a fháil. Braitheann méid an deontais ar thosca éagsúla, cuir i gcás na costais riaracháin a thabhaíonn eagraíochtaí rannpháirteacha agus na Gníomhaireachtaí Náisiúnta. Is ag an nGníomhaireacht Náisiúnta a dhéanann measúnú ar an t-iarratas a bheidh an focal deiridh maidir le méid an deontais taistil.