Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Referenčné dokumenty a zdroje

Nariadenie

V nariadení 2021/888 prijatom 20. mája, ktorým sa stanovuje právny rámec pre program Európsky zbor solidarity, sa potvrdila nová generácia zboru na roky 2021 – 2027 s rozpočtom 1,009 miliardy eur.

Výzvy na predkladanie návrhov

Každoročne sa uverejňuje všeobecná výzva na predkladanie návrhov, ktorá ponúka príležitosti pre organizácie a mladých ľudí. Výzva zahŕňa:

  • ciele Európskeho zboru solidarity,
  • prehľad oblastí, v ktorých zbor pôsobí,
  • podrobnosti o tom, ktoré organizácie a mladí ľudia sa smú zúčastniť,
  • rozpočet a trvanie projektov,
  • termíny predkladania návrhov v jednotlivých oblastiach činnosti. 

Najnovšiu výzvu na predkladanie návrhov nájdete v časti Výzvy.

Sprievodca Európskym zborom solidarity

V sprievodcovi sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o programe. Ide o neoddeliteľnú súčasť výzvy na predkladanie návrhov. Ak vaša organizácia žiada o financovanie, musí sa riadiť podmienkami účasti a financovania uvedenými v sprievodcovi.

Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Európskeho zboru solidarity sa uvádzajú pravidlá používania údajov zhromaždených cez elektronické formuláre (eForms). 
V osobitnom vyhlásení o ochrane osobných údajov Európskeho portálu pre mládež sa uvádzajú pravidlá používania údajov zozbieraných cez portál Európskeho zboru solidarity a jeho registračný formulár pre mladých. 

Ročný pracovný program

Ročný pracovný program obsahuje informácie o vykonávaní a financovaní Európskeho zboru solidarity.

Príručka pre odborníkov

Príručka pre odborníkov na rok 2022 obsahuje usmernenia, ako posúdiť:

  • kvalitu žiadostí o grant v prípade riadenia zo strany národných agentúr,
  • žiadosti o značku kvality.

Vykonávacie usmernenia – Stratégia pre začlenenie a rozmanitosť v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity

Vykonávacie usmernenia – Stratégia pre začlenenie a rozmanitosť v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sú výsledkom procesu spoluvytvárania programov Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, konkrétne snahy posilniť ich rozmer začlenenia a rozmanitosti. Vychádzajú zo skúseností z rôznych častí uvedených programov a podporujú vzájomnú inšpiráciu a motiváciu medzi nimi.

Rozhodnutie o jednorazových platbách, jednotkových nákladoch a paušálnom financovaní

Príloha k rozhodnutiu, v ktorom sa povoľuje použitie jednorazových platieb, jednotkových nákladov a paušálneho financovania v prípade dobrovoľníctva, stáží, pracovných miest a akcií projektov v oblasti solidarity, na ktoré sa vzťahuje Európsky zbor solidarity, poskytuje podrobný opis jednotkových nákladov. Príslušné jednotkové náklady a sadzby sa od roku 2018 každoročne uverejňujú v príručke Európskeho zboru solidarity.

Požiadavky kladené na príjemcov týkajúce sa šírenia informácií

V súlade s dohodou o príspevku musia všetci príjemcovia používať v komunikácii znak EÚ, aby tak dali najavo, že na svoju činnosť získali podporu z programov EÚ. Dôležitým záväzkom v tejto súvislosti je správne a zreteľné zobrazovanie znaku EÚ v kombinácii so stručnou informáciou o financovaní, v ktorej sa hovorí o podpore EÚ.

Znak EÚ pripravený na použitie vrátane vyhlásenia o financovaní je možné stiahnuť vo všetkých jazykoch EÚ, ako aj arabčine, islandčine, nórčine, turečtine a ruštine, a to cez Logo Download Center.

Informácie o správnom používaní a umiestnení znaku EÚ a vyhlásenia o financovaní sa nachádzajú v operačných usmerneniach pre príjemcov finančných prostriedkov EÚ.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

Ak chcete požiadať o grant na pokrytie niektorých svojich cestovných nákladov, použite prosím túto kalkulačku na výpočet vzdialenosti. Organizácie s jej pomocou môžu vypočítať cestovné vzdialenosti jednotlivcov, a teda aj granty, na ktoré sú oprávnení. 

Ako používať kalkulačku

  1. Začnite písať názov miesta do poľa „Z“. Keď sa objaví zoznam miest, kliknite na príslušný názov.
  2. Postup zopakujte v poli „Do“.
  3. Po stlačení klávesu Enter dostanete vzdialenosť v kilometroch.

Musíte uviesť názov konkrétneho mesta, obce alebo dediny, nielen krajinu.

Tento nástroj neslúži na informovanie jednotlivcov o tom, koľko finančných prostriedkov by mali získať. Výška poskytnutého grantu závisí od viacerých faktorov vrátane administratívnych nákladov vzniknutých zúčastneným organizáciám a národným agentúram. Posledné slovo pri stanovovaní výšky cestovného grantu má národná agentúra, ktorá žiadosť posudzuje.