Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Dobrovoľnícke projekty

Financovanie dobrovoľníckych projektov zo strany Európskeho zboru solidarity pomáha rozširovať vplyv organizácií, ktoré vo vzťahu k dobrovoľníkom plnia hostiteľskú úlohu alebo ich vysielajú do zahraničia. Projekty poskytujú mladým ľuďom príležitosť podieľať sa na každodenných činnostiach organizácií, čo môže predstavovať veľmi obohacujúcu skúsenosť tak pre dobrovoľníkov, ako aj pre organizácie.

Najbežnejším druhom projektov sú dobrovoľnícke projekty. Účastnícke organizácie musia mať zodpovedajúcu značku kvality (alebo akreditáciu dobrovoľníckej služby v rámci programu Erasmus+). Môžu požiadať o grant Európskeho zboru solidarity s cieľom pokryť:

 • individuálne dobrovoľnícke činnosti (2 – 12 mesiacov alebo v niektorých prípadoch 2 týždne až 2 mesiace),
 • tímové dobrovoľnícke činnosti (2 týždne až 2 mesiace, 10 – 40 účastníkov).

Individuálna dobrovoľnícka činnosť

Cezhraničné individuálne dobrovoľnícke činnosti sa vyznačujú tým, že sú do nich zapojené minimálne dve organizácie. Mali by zabezpečovať tieto úlohy:

 • hostiteľská úloha – ide o celú škálu činností spojených s prijatím účastníka vrátane vypracovania programu aktivít a poskytovania usmernení,
 • podporná úloha – zahŕňa podporu, prípravu a odbornú prípravu účastníkov pred odchodom, ako aj sprostredkovanie medzi nimi a prijímajúcou organizáciou.

V prípade individuálnej dobrovoľníckej činnosti v rámci krajiny stačí, aby úlohu hostiteľa plnila jedna organizácia, ktorá je držiteľom značky kvality. 

Tímové dobrovoľnícke činnosti

Vyžaduje sa minimálne jedna organizácia, a to bez ohľadu na úlohu, na ktorú je akreditovaná.

Financovanie

Ak vaša organizácia žiada o financovanie dobrovoľníckeho projektu, grant by mal pokrývať tieto náklady: 

 • náklady na riadenie projektu (napr. plánovanie, financie, koordinácia),
 • náklady spojené s činnosťami (napr. prípravy, monitorovanie a podpora účastníkov, ubytovanie a strava),
 • príspevok na cestovné náklady účastníkov,
 • podpora účastníkov s nedostatkom príležitostí,
 • príspevok na dodatočné osobné výdavky účastníkov,
 • jazyková podpora,
 • mimoriadne a doplnkové náklady na aktivitu.

Žiadosť o grant

Má vaša organizácia značku kvality a sídlo v krajine zapojenej do programu? V takom prípade by ste mali predložiť žiadosť národnej agentúre krajiny, v ktorej má organizácia sídlo. 
Ak však vaša organizácia sídli v partnerskej krajine, môže vystupovať ako partner projektu, no nemôže podať žiadosť vo vlastnom mene.

Na podanie žiadosti použite formulár

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

Túto oblasť práce centrálne riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Patrí sem financovanie pomerne veľkých projektov, ktoré realizujú tímy dobrovoľníkov so zameraním na tematické priority definované každý rok na úrovni EÚ. 
Zaujalo vás to? V tom prípade podajte žiadosť agentúre EACEA.

Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci (Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc)

Túto oblasť práce centrálne riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). V rámci tejto oblasti podporuje Európsky zbor solidarity dobrovoľníctvo v rámci solidárnych aktivít súvisiacich s humanitárnou pomocou.
Zaujalo vás to? V tom prípade podajte žiadosť agentúre EACEA.