Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Доброволчески проекти

Финансирането на проекти от Европейския корпус за солидарност за доброволчески дейности помага на организациите да разширят своето въздействие, като приемат доброволци или ги изпращат в чужбина. Тези проекти дават възможност на младите хора да участват в ежедневните дейности на организациите, което може да бъде много обогатяващ опит както за доброволците, така и за организациите.

Доброволческите проекти са най-често срещаният вид проекти. Участващите организации трябва да притежават подходящ знак за качество (или акредитация за доброволчески дейности по програма „Еразъм+“). Те могат да кандидатстват за безвъзмездни средства от Европейския корпус за солидарност, за да покрият:

 • индивидуална доброволческа дейност (от 2 до 12 месеца или в някои случаи от 2 седмици до 2 месеца)
 • доброволческа дейност в екип (от 2 седмици до 2 месеца, 10—40 участници).

Индивидуална доброволческа дейност

В трансграничните индивидуални доброволчески дейности участват най-малко 2 организации. Те трябва да изпълняват следните роли:

 • роля на домакин — обхваща целия спектър от дейности, свързани с приемането на даден участник, включително изготвянето на насоки и програма с дейности
 • подкрепяща роля — свързана с оказването на помощ, подготовката и обучението на участниците преди заминаването, включително посредничество между тях и организацията домакин.

За индивидуално доброволчество в рамките на същата държава е достатъчна една организация със знак за качество, която изпълнява ролята на домакин. 

Доброволческа дейност в екип

Минималното изискване е една организация, независимо от ролята, за която тя е акредитирана.

Финансиране

Ако вашата организация кандидатства за проект за доброволчество, безвъзмездните средства трябва да покриват следните разходи: 

 • разходи за управление на проекта (напр. планиране, финанси, координация)
 • разходи за дейността (напр. подготовка, наблюдение и подкрепа за участниците, настаняване и храна)
 • възстановяване на част от пътните разходи на участниците
 • подкрепа за участниците с по-малко възможности
 • възстановяване на част от допълнителните лични разходи на участниците
 • езикова подкрепа
 • разходи за извънредна и допълнителна дейност.

Кандидатстване за безвъзмездни средства

Вашата организация има знак за качество и се намира в държава по програмата? Ако това е така, трябва да кандидатствате в националната агенция на държавата, в която се намира организацията. 
Ако обаче вашата организация се намира в държава партньор, тя може да действа като партньор по даден проект, но не може да кандидатства за финансиране от свое име.

За да кандидатствате, моля, използвайте формуляра за кандидатстване

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

Тази област на работата се управлява централно от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA). Тя включва финансиране на значително големи проекти, които се изпълняват от екипи от доброволци и са насочени към тематични приоритети, определяни всяка година на равнището на ЕС. 
Проявявате интерес? Тогава кандидатствайте в ЕАСЕА.

Доброволчество в областта на хуманитарната помощ (Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ)

Тази област на работата се управлява централно от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA). По това направление Европейският корпус за солидарност подкрепя доброволчеството в рамките на дейности за солидарност, свързани с хуманитарна помощ.
Проявявате интерес? Тогава кандидатствайте в ЕАСЕА.