Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Знак за качество

Знакът за качество на Европейския корпус за солидарност удостоверява, че организацията, участваща в Корпуса, може да предостави на младите хора необходимите условия, за да участват в дейности за солидарност.

Участващата организация трябва да спазва принципите и стандартите за качество, определени в ръководството за програмата.

Дадена организация може да кандидатства за знак за качество за доброволчество – роля на поддържаща организация и/или роля на домакин. От 2021 г. насам допълнителен вид знак за качество (знак за качество за водеща организация) позволява на притежателите му да кандидатстват за финансиране по опростен начин.

Знакът за качество предоставя на организацията достъп до възможностите на Европейския корпус за солидарност и до подбрани мотивирани млади хора.

Можете да използвате тези формуляри за кандидатстване (ESC50), за да кандидатствате за знак за качество по всяко време. Националните агенции се нуждаят от около 8 седмици, за да обработят заявленията. Когато организацията получи знака за качество, той ще продължи да бъде валиден за целия срок на настоящата програма за 2021—2027 г.

Знакът за качество предоставя на вашата организация достъп до портала на организацията (известен преди като Система PASS, достъпна от портала на Европейския корпус за солидарност). Използвайте портала, за да публикувате възможностите, които можете да предложите на младите хора и/или да търсите потенциални участници.

За проектите за солидарност не е необходим знак за качество.

За участие в Европейския доброволчески корпус за хуманитарна помощ е необходим различен вид знак за качество. 

Организации, установени в държава — членка на ЕС или в трета държава, асоциирана към програмата.

Организации, установени в трета държава, асоциирана към програмата:

Използвайте следните източници за намиране на партньорски организации: