Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Принципи

Принципи на поведение

Описаните тук принципи на поведение са общи и тяхната цел е да се обхванат различните потенциални участници, организации и условия, в които могат да бъдат извършвани дейности. Те следва да бъдат адаптирани към конкретните особености на всяка дейност.

Като млад участник

Организациите, които са организирали твоята дейност, са отделили за това много време, енергия и ресурси. Моля, уважавай техните усилия, както и местните общности и хората, пряко засегнати от дейностите.

Като приемаща организация

Участниците имат своите идеи, убеждения и очаквания. Молим да обърнете внимание на тези нужди, тъй като отговаряте за осигуряването на среда на уважение и доверие. 

Лична декларация

 • Като млад участник ще се съобразяваш със следните принципи:
 • Приемам ценностите на солидарност и зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, насърчаване на справедливо и равноправно общество, основано на плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство;
 • Искам да допринеса за засилване на солидарността между хората, като същевременно се зачитат техните култури и традиции; стремим се да изградим общност на споделени отговорности и взаимна подкрепа
 • Искам да дам значим принос за обществото и ще проявявам солидарност, готовност за сътрудничество и взаимно разбирателство
 • Няма да действам по начин, който би могъл да изложи други хора или мен самия на риск от нараняване

Практически въпроси

 • Регистрирането в корпуса е доброволно, като във всеки момент можеш да изтриеш профила си (освен ако си участвал в доброволческа дейност. Повече информация можеш да намериш на Европейския младежки портал — Декларация за поверителност https://youth.europa.eu/privacy_en)
 • Можеш да откажеш всяко предложение за доброволческа дейност на корпуса, без това да се отрази на шансовете ти да получиш други предложения в бъдеще
 • Не може да искат от теб да плащаш такси за участие в някоя дейност

По отношение на доброволчеството:

 • Както преди, така и по време на твоето участие в дейност в рамките на корпуса, ще получиш ясна информация за задачите, които ще изпълняваш и (ако е необходимо) подходящо обучение и езикова подкрепа.
 • Трябва да подпишеш споразумение с приемащата организация, когато приемаш участие в дадена дейност. В споразумението се посочват подробно условията за извършване на дейността.
 • Трябва да съблюдаваш правилата, структурата и практиките на приемащата организация (което може да е необходимо за запазване на твоето здраве, безопасност и достойнство). 
 • Трябва да спазваш законите на приемащата страна.
 • В края на твоята дейност ще получиш удостоверение от Европейския корпус за солидарност, в което се потвърждава участието ти.