Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Zásady

Zásady správania

Uvedené zásady správania sú všeobecné a koncipované tak, aby sa vzťahovali na veľké množstvo rôznych potenciálnych účastníkov, organizácií a prostredí, v ktorých sa činnosti môžu vykonávať. Mali by sa prispôsobiť osobitným okolnostiam každej činnosti.

Ak si mladý účastník

Organizácie, ktoré navrhli činnosť, ktorú máš vykonávať, venovali veľa času, energie a zdrojov na tento účel. Ber ohľad na ich úsilie a rešpektuj aj miestne komunity a ľudí, ktorých sa dané činnosti priamo dotýkajú.

Ak ste hostiteľská organizácia

Účastníci si so sebou prinášajú aj svoje predstavy, názory a očakávania. Majte tieto potreby na pamäti, pretože vašou zodpovednosťou je zaistiť hostiteľské prostredie založené na úcte a dôvere. 

Osobný záväzok

 • Ako mladý účastník budeš stelesňovať tieto zásady:
 • Ctím si hodnoty, ako sú solidarita a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a ľudských práv, presadzovanie spravodlivej a rovnej spoločnosti založenej na pluralizme, nediskriminácii, tolerancii, spravodlivosti, solidarity a rovnosti.
 • Chcem posilňovať solidaritu medzi ľuďmi a súčasne rešpektovať ich kultúru a tradície; zameriavame sa na budovanie komunity so spoločnou zodpovednosťou a vzájomnou podporou.
 • Chcem zmysluplne prispievať do spoločnosti a preukážem solidaritu, spoluprácu a vzájomné porozumenie.
 • Nebudem konať takým spôsobom, ktorým by som mohol ohroziť seba alebo iných.

Praktické otázky

 • Registrácia do zboru je dobrovoľná a svoj účet môžeš kedykoľvek odstrániť.
 • Môžeš odmietnuť akúkoľvek ponuku na činnosť zboru bez toho, aby to malo vplyv na tvoje šance byť oslovený s inými ponukami v budúcnosti.
 • Nemožno od teba požadovať, aby si platil akékoľvek poplatky za účasť na činnosti.
 • Pred aj počas svojho nasadenia budeš dostávať jasné informácie o úlohách, ktoré máš vykonávať, a (prípadne) vhodnú odbornú prípravu a jazykovú podporu.
 • Ak budeš súhlasiť s účasťou na činnosti, musíš podpísať dohodu s hostiteľskou organizáciou obsahujúcu podrobné podmienky tvojej činnosti.
 • Musíš rešpektovať pravidlá, štruktúru a postupy hostiteľskej organizácie (čo môže byť skutočne potrebné na ochranu tvojho zdravia, bezpečnosti a dôstojnosti). 
 • Musíš dodržiavať právne predpisy hostiteľskej krajiny.
 • Na konci tvojej činnosti ti bude ako potvrdenie o účasti udelený certifikát Európskeho zboru solidarity.