Skip to main content

Evropský sbor solidarity

Spolu jsme silnější

Zásady

Zásady chování

Zde popsané zásady chování jsou obecné a koncipované tak, aby je bylo možné je uplatnit na všechny potenciální účastníky, organizace a prostředí, v nichž se dobrovolná činnost odehrává. Vždy je třeba je přizpůsobit konkrétním podmínkám jednotlivých činností.

Jednotlivci

Organizace, které vaši účast umožnily, tomu věnovaly svůj čas, energii a zdroje. Respektujte prosím toto úsilí, jakož i místní komunitu a ty, jichž se vaše činnost přímo týká.

Hostitelská organizace

Účastníci přicházejí s určitými plány, názory a očekáváními. Mějte prosím tyto potřeby na paměti. Odpovídáte za to, že vámi poskytované prostředí bude vzbuzovat respekt a důvěru. 

Osobní závazek

 • Jako mladí účastníci programu byste měli být nositeli těchto zásad:
 • Jako hodnoty přijímám za své solidaritu, respektování lidské důstojnosti a lidských práv, prosazování principů rovnosti a společnosti založené na pluralitě, nediskriminaci, toleranci, spravedlnosti, solidaritě a rovnosti.
 • Chci posílit solidaritu mezi lidmi a zároveň respektovat jejich kulturu a tradice. Naším cílem je vybudovat společenství sdílené odpovědnosti a vzájemné podpory.
 • Chci smysluplně přispět společnosti a projevím solidaritu, spolupráci a vzájemné porozumění.
 • Svým chováním nikoho nepoškodím ani neohrozím.

Praktické otázky

 • Registrace ve sboru je dobrovolná a své údaje můžete kdykoli smazat.
 • Kteroukoli nabídku činnosti v rámci sboru můžete odmítnout a nebude tím nijak byla dotčena vaše šance na získání další.
 • Za účast od vás nikdo nebude požadovat žádné poplatky.
 • Před zahájením činnosti i během ní vám budou poskytnuty jasné informace o úkolech, které budete provádět, a (v případě potřeby) vhodná odborná příprava a jazyková podpora.
 • Pokud přijmete některou z nabídek, budete požádáni, abyste s hostitelskou organizací podepsali dohodu, v níž budou podrobně uvedeny podmínky vaší činnosti.
 • Budete mít povinnost dodržovat pravidla, strukturu a postupy hostitelské organizace (v zájmu ochrany vašeho zdraví, bezpečnosti a důstojnosti). 
 • Máte povinnost dodržovat právní předpisy hostitelské země.
 • Po dokončení činnosti vám bude vystaven certifikát Evropského sboru solidarity potvrzující vaši účast.