Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Põhimõtted

Juhtpõhimõtted

Esitatud juhtpõhimõtted on üldised, võttes arvesse võimalike osalejate, organisatsioonide ja tegevuse toimumise keskkondade mitmekesisust. Neid peaks kohandama vastavalt iga tegevuse konkreetsetele asjaoludele.

Osalevad noored

Organisatsioonid on tegevuse korraldamisele pühendanud väga palju aega, energiat ja ressursse. Oluline on austada nende jõupingutusi ning ka kohalikke kogukondi ja inimesi, keda tegevus vahetult puudutab.

Vastuvõtvad organisatsioonid

Igal osalejal on oma ideed, veendumused ja ootused. Oluline on nende vajadustega arvestada, sest organisatsioon vastutab lugupidava ja usaldusväärse vastuvõtukeskkonna võimaldamise eest. 

Isiklik lubadus

 • Osalevad noored peavad kinni pidama alljärgnevatest põhimõtetest:
 • austan solidaarsusega seotud väärtusi, inimväärikust ja inimõigusi ning usun pluralismil, mittediskrimineerimisel, sallivusel, õiglusel, solidaarsusel ja võrdõiguslikkusel põhineva õiglase ja võrdse ühiskonna edendamisse;
 • püüan edendada inimestevahelist solidaarsust, austades samal ajal nende kultuuri ja traditsioone; teen jõupingutusi, et luua jagatud vastutusel ja vastastikusel toetusel põhinev kogukond;
 • soovin anda tähendusrikka panuse ühiskonda ja näitan üles solidaarsust, koostöövalmidust ja vastastikust arusaamist;
 • ma ei tegutse viisil, mis võib seada ohtu mind ennast või teisi.

Praktilised küsimused

 • Solidaarsuskorpusega liitumine on vabatahtlik ning sul on võimalus oma konto igal ajal kustutada.
 • Saad keelduda igast solidaarsuskorpuse tegevuse pakkumisest, ilma et see mõjutaks sinu võimalusi saada edasisi pakkumisi.
 • Keegi ei saa sinult nõuda tasu tegevuses osalemise eest.
 • Enne tegevuse algust ja selle ajal antakse sulle selge teave täidetavate ülesannete ning (vajaduse korral) sobiva koolitus- ja keeletoe kohta.
 • Kui nõustud tegevuses osalema, pead vastuvõtva organisatsiooniga allkirjastama lepingu, milles kirjeldatakse tegevuse tingimusi.
 • Pead järgima vastuvõtva organisatsiooni eeskirju, struktuuri ja tavasid (õigupoolest võib see olla vajalik sinu enda tervise, ohutuse ja väärikuse kaitsmiseks). 
 • Pead järgima vastuvõtvas riigis kehtivaid õigusakte.
 • Tegevuse lõppedes antakse sulle osalust kinnitav Euroopa solidaarsuskorpuse tunnistus