Skip to main content

Euroopa solidaarsuskorpus

Koostegemise jõud

Koolitus ja tugi osalejatele

Euroopa solidaarsuskorpus pakub osalejatele mitmesuguseid tugiteenuseid, et saaksid oma kogemust maksimaalselt ära kasutada ning samal ajal võimalikult palju õppida.  

Üldine veebikoolitus 

Üldine veebikoolitus on solidaarsuskorpuse veebisaidil kõigile registreeritud kandidaatidele ja osalejatele kättesaadav vaba juurdepääsuga koolitus. Koolitusmoodulites käsitletakse muu hulgas järgmisi teemasid: Euroopa solidaarsuskorpuse missioon, osalejate ülesanded ja kohustused, kultuuridevaheline teadlikkus, tervis ja ohutus jne.

Veebipõhine keeletugi

Veebipõhise keeletoe (OLS) eesmärk on aidata osalejatel parandada vastava töökeele oskust.

Teenus on kättesaadav kõikides ELi ametlikes keeltes: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari.

Teenust saad kasutada siis, kui sind on valitud osalema vähemalt 2 kuud kestvas korpuse tegevuses (vabatahtlik tegevus, praktika või töö). Kui osutud valituks, saadab vastuvõttev organisatsioon sulle e-posti teel kutse sisselogimisandmetega.

Koolitus

Tegemist on pikaajalises tegevuses osalejatele ette nähtud koolitusüritustega, millest saad suuniseid ja tuge kogu aja jooksul, mil korpuse tegevuses osaled. Koolitus aitab sul kohaneda kultuurikeskkonnaga, toime tulla isiklike probleemidega, omandada teadmisi oma õiguste ja kohustuste, praktiliste küsimuste ja kultuuridevahelise suhtluse kohta, õppida tundma teisi osalejaid, hoida ühendust riiklike büroodega, hinnata oma kogemust jne. 

Pikaajalises tegevuses osalejatele pakutakse järgmisi kursusi:

  • lahkumiseelne koolitus (ainult piiriülese tegevuse korral); 
  • saabumisel toimuv koolitus; 
  • vahehindamine (ainult vähemalt 6 kuud kestva tegevuse korral); 
  • Euroopa solidaarsuskorpuse iga-aastased üritused.

Mentorlus

Kohapeal peaks sulle kättesaadav olema isiklik tugi mentorluse kujul, et kohanemine uues riigis ja vastuvõtvas organisatsioonis sujuks hästi.

Noortepass

Noortepass on vahend, mille abil saavad kõik korpuses osalejad kindlaks teha ja dokumenteerida projekti käigus arendatud õpiväljundid, kirjeldada, mida on korda saadetud, ja tõendada oma õpikogemust, sealhulgas informaalse või mitteformaalse õppe kaudu omandatud oskusi. 

Kogu see teave koondatakse ametlikult noortepassi tunnistusele. Praeguseks on seda vahendit kasutanud ja tunnistuse saanud enam kui 1 miljon inimest.  

Olenevalt soovitava tunnustuse liigist võib noortepassi tunnistuse loomine abiks olla ka Europassi CV koostamisel. 

Kindlustus

Korpuses toimuva tegevuse üks juhtpõhimõte on see, et alati peab olema tagatud osalejate ohutus. 

Tegevuse toimumise perioodil oled kindlustatud alates hetkest, mil asud vastuvõtvasse riiki teele, kuni ajani, mil tegevuse lõpust on möödunud 2 kuud.

Piiriülese tegevuse puhul:

  • (Euroopa Komisjoni pakutav) lisakindlustuskate, mis täiendab Euroopa ravikindlustuskaarti või riiklikku ravikindlustust vastuvõtvas riigis; 
  • komisjoni pakutav esmane kindlustuskate, kui sa ei vasta Euroopa ravikindlustuskaardi tasuta saamise tingimustele ega vastuvõtvas riigis kindlustuskatte saamise tingimustele. 

 Riigisisese tegevuse puhul:

  • sulle hüvitatakse kõik kulud, mida sinu riiklik ravikindlustus ei kata.

Täpsemat teavet kindlustuskatte ja kindlustuse taotlemise kohta saad kindlustusandja veebisaidilt.

Lisateave isikuandmete töötlemise kohta kindlustusteenuse osutamisel on esitatud andmekaitseteates

Osalemistunnistus

Osalemistunnistus kinnitab sinu osalemist Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses. 

Kui sinu tegevus korpuses on lõpule jõudnud, väljastab üks tegevuses osalenud organisatsioon sulle selle veebisaidi kaudu osalemistunnistuse. Selleks pead vaid esmalt täitma küsimustiku, et saaksime teada, kuidas kogemusega rahule jäid.

Solidaarsuskorpuse tegevuses osalemist kinnitav tunnistus on väärtuslik täiendus CV-le. Samuti saad osalemistunnistust kasutada Euroopa tööalase liikuvuse portaalis (EURESe portaal).

Osalejate lepingud

Enne kui asud tegevuses osalema – olgu siis tegemist üksikisiku vabatahtliku tegevuse, praktika või tööga –, pead allkirjastama osaleja lepingu, milles määratakse kindlaks vähemalt järgmised tingimused:

  • korpuse pakutava kindlustuse ja rahalise toetusega seotud õigused ja kohustused; 
  • tegevuse käigus täidetavad ülesanded (vabatahtliku tegevuse puhul); 
  • eeldatavad õpiväljundid (vabatahtliku tegevuse puhul). 

Praktika ja töö puhul pead kooskõlas vastuvõtva riigi õigusnormidega allkirjastama veel ühe lepingu. 

Viisad ja elamisload

Korpuse tegevuses osalemiseks ja riikide vahel liikumiseks võib sul vaja minna viisat ja/või elamisluba. 
/!\  Reisi- või elamisluba tuleb kindlasti taotleda juba varakult, sest see protsess võib võtta mitu nädalat.

Lisateabe saamiseks võta ühendust asjaomase riikliku büroo või rakendusametiga

Üldteave viisade ja elamislubade kohta (nii lühi- kui ka pikaajalise riigis viibimise korral) on kättesaadav ELi sisserändeportaalis.