Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Školenia a podpora pre účastníkov

Európsky zbor solidarity poskytuje účastníkom celý rad podporných služieb, aby nielen maximálne využili túto skúsenosť, ale sa aj čo najviac naučili.  

Všeobecné online školenie 

Všeobecné online školenie je školenie s otvoreným prístupom cez webové sídlo Európskeho zboru solidarity určené pre všetkých zaregistrovaných uchádzačov a účastníkov. Ponúkané moduly zahŕňajú „Poslanie Európskeho zboru solidarity“, „Úlohy a povinnosti účastníkov“, „Medzikultúrne povedomie“, „Zdravie a bezpečnosť“ a iné.

Online jazyková podpora

Online jazyková podpora má pomáhať účastníkom zlepšovať si znalosti jazyka, v ktorom budú pracovať.

Táto služba je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ: bulharčina, španielčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, francúzština, írčina, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina.

Službu môžeš využiť, ak si bol vybraný na činnosť zboru (dobrovoľníctvo, stáž alebo pracovné miesto) s trvaním najmenej 2 mesiace. Po tom, ako budeš vybraný, dostaneš od hostiteľskej organizácie e-mailovú pozvánku s prihlasovacími údajmi.

Odborná príprava

Je určená pre účastníkov vykonávajúcich dlhodobé činnosti a zahŕňa sériu školení zameraných na nepretržité usmerňovanie a podporu počas celého tvojho pôsobenia v zbore. Pomáha ti prispôsobiť sa kultúrnym a osobným zmenám a výzvam, poznať svoje práva a povinnosti, dozvedieť sa o praktických záležitostiach a medzikultúrnej komunikácii, spoznať ostatných účastníkov, ostať v kontakte s národnou agentúrou, posúdiť svoju skúsenosť a ešte omnoho viac. 

Ako účastníkovi na dlhodobej činnosti ti budú ponúknuté tieto školenia:

  • školenie pred odchodom (len v prípade cezhraničných činností), 
  • školenie po príchode, 
  • hodnotenie v polovici trvania (len v prípade činností s trvaním 6 mesiacov a dlhšie), 
  • výročné podujatia Európskeho zboru solidarity.

Mentorstvo

Počas pobytu by ti mala byť poskytovaná osobná podpora formou mentorstva, ktoré ti pomôže usadiť sa v novej krajine aj v hostiteľskej organizácii.

Osvedčenie Youthpass

Youthpass – k dispozícii pre všetkých účastníkov zboru – je nástroj, ktorý ti pomáha identifikovať a zdokumentovať tvoje vzdelávacie výstupy získané pri realizácii projektu. Umožňuje ti opísať, čo si robil, a ukázať, čo si sa naučil – vrátane zručností v oblasti informálneho učenia sa alebo neformálneho vzdelávania. 

Všetko je formálne uvedené v osvedčení Youthpass. Viac než milión ľudí dosiaľ využilo tento nástroj a získalo osvedčenie.  

V závislosti od druhu uznania, ktoré potrebuješ, ti vytvorenie osvedčenia Youthpass môže pomôcť aj pri tvorbe a písaní životopisu na portáli Europass

Poistenie

Jedným z hlavných princípov všetkých činností vykonávaných v rámci zboru je bezpečnosť účastníkov za každých okolností. 

V súvislosti s vykonávaním činnosti budeš poistený v období od odchodu do hostiteľskej krajiny až do 2 mesiacov po ukončení činnosti, a to buď:

v prípade cezhraničných činností:

  • formou doplnkového poistenia k tvojmu európskemu preukazu zdravotného poistenia alebo poistenia v rámci vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny (poskytované Európskou komisiou), 
  • formou základného poistenia poskytovaného Komisiou – ak nemáš nárok na bezplatný európsky preukaz zdravotného poistenia ani na poistné krytie v hostiteľskej krajine, 

 v prípade vnútroštátnych činností:

  • formou náhrady všetkých nákladov, ktoré nie sú kryté v rámci vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti tvojej krajiny.

Podrobnejšie informácie o poistnom krytí a o tom, ako sa prihlásiť, nájdeš na webovom sídle poisťovne.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v rámci poisťovacích služieb možno nájsť v tomto oznámení o ochrane údajov

Certifikát o účasti

Certifikát o účasti osvedčuje, že si sa zúčastnil na činnostiach Európskeho zboru solidarity. 

Pri ukončení činnosti pre zbor ti jedna z organizácií zapojených do danej činnosti vystaví certifikát o účasti prostredníctvom tohto webového sídla. Musíš najprv vyplniť dotazník prieskumu a poskytnúť nám informácie o svojej skúsenosti so zborom.

Doklad o práci v Európskom zbore solidarity bude cenným doplnkom k tvojmu životopisu. Môžeš naň aj odkázať pri používaní celoeurópskeho portálu pracovných príležitostí EURES.

Dohody s účastníkmi

Pred odchodom na vykonávanie zvolenej činnosti – či už individuálne dobrovoľníctvo, stáž, alebo pracovné miesto – musíš podpísať dohodu o účasti, v ktorej sa stanovujú aspoň tieto aspekty tvojej činnosti:

  • práva a povinnosti, pokiaľ ide o poistenie a finančný príspevok od zboru, 
  • úlohy, ktoré sa majú vykonávať počas činnosti (pri dobrovoľníctve), 
  • plánované vzdelávacie výstupy (pri dobrovoľníctve). 

V prípade stáže a pracovného miesta musíš podpísať dodatočnú dohodu v súlade s právnymi predpismi hostiteľskej krajiny. 

Víza a povolenia na pobyt

Pri presunoch medzi krajinami v súvislosti s účasťou na činnosti zboru budeš možno potrebovať víza alebo (aj) povolenie na pobyt. 
/!\  Dôrazne ti odporúčame, aby si požiadal o všetky povolenia na cestovanie alebo pobyt v dostatočnom predstihu, pretože proces ich vybavovania môže trvať niekoľko týždňov.

Ak potrebuješ podrobnejšie informácie, obráť sa na príslušnú národnú agentúru alebo výkonnú agentúru

Všeobecné informácie o vízach a povoleniach na pobyt v prípade krátkodobých aj dlhodobých pobytov nájdeš na imigračnom portáli EÚ.