Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Projekty v oblasti solidarity

Ak chceš urobiť pozitívnu zmenu vo svojej miestnej komunite, spoj sily s priateľmi a vytvorte projekt v oblasti solidarity. Dôležité je, aby ste sa u nás všetci zaregistrovali. 

Čo je projekt v oblasti solidarity?

Zamysli sa nad príčinami problémov vo svojom okolí, ktoré ti nie sú ľahostajné. Tvoj projekt by mal byť zameraný na tieto typy výziev, ale môže prispievať aj k riešeniu regionálnych či dokonca celoštátnych problémov. 

V rámci tvojho projektu by sa mala prejavovať aj „európska hodnota“ – mal by vychádzať z priorít určených EÚ, ako sú začlenenie, zmena klímy, demokratická angažovanosť, občianstvo alebo rodová rovnosť.

Projekt môže trvať od dvoch do dvanástich mesiacov a bude na čiastočný úväzok. Môžeš sa mu teda venovať vo svojom voľnom čase.

Kto sa môže zapojiť?

Ak sa chceš zapojiť do projektu v oblasti solidarity, musíš žiť v jednej z krajín zapojených do programu.

Tvoja skupina musí mať aspoň 5 členov (vo veku 18 až 30 rokov), ktorí majú oprávnený pobyt v tej istej krajine (maximálny počet členov nie je určený).

Akú finančnú podporu dostanem?

Môžeš očakávať 500 EUR mesačne na krytie nákladov spojených s riadením a realizáciou projektu. V prípade potreby uhradíme aj náklady spojené so zapojením mentora do projektu.

Ako podať žiadosť?

Na rozdiel od dobrovoľníctva, stáží alebo pracovných miest (keď podávaš žiadosť organizáciám), pri projektoch v oblasti solidarity žiadaš o priame financovanie projektu. 

Musíš dodržať lehoty stanovené vo všeobecnej výzve na predloženie návrhov projektov a predložiť svoj projekt ako formálnu žiadosť (pozri verejné výzvy). 

Tvoju žiadosť potom posúdi národná agentúra v tvojej domovskej krajine. 
/!\ Žiadosť môžeš podať sám – alebo sa môžeš rozhodnúť, že o financovanie požiadaš prostredníctvom skúsenej organizácie.

V žiadosti budeš môcť vysvetliť, prečo chceš tento projekt zrealizovať, aký prínos bude mať pre komunitu a aké činnosti plánuješ uskutočniť počas jeho prípravy a realizácie.

Pred podaním žiadosti:

  1. Vytvor si skupinu – oslov iných mladých ľudí vo svojej komunite a vytvorte skupinu, ktorá má spoločnú myšlienku alebo tému.
  2. Všetkých zaregistruj – všetci členovia tvojej skupiny by sa mali zapojiť do zboru.
  3. Získaj identifikačné číslo organizácie – jeden člen skupiny na seba preberie úlohu „vedúceho skupiny“ a zaregistruje sa na pridelenie identifikačného čísla organizácie vytvorením účtu na stránke Európskej komisie.

Nezabudni, že môžeš nájsť aj organizáciu, ktorá žiadosť podá v tvojom mene. Môže to byť organizácia, ktorá už je zaregistrovaná a má pridelené identifikačné číslo organizácie. Ak identifikačné číslo nemá, môže ho pre teba získať. 

Ďalšie kroky môžeš urobiť hneď, ako sa zaregistruješ a získaš identifikačné číslo organizácie (a to ešte počas čakania na jeho schválenie).

  1. Náležite sa priprav – prečítaj si:

Ak potrebuješ viac informácií, so žiadosťou ti môže pomôcť národná agentúra v tvojej domovskej krajine. 

  1. Vytvor projekt – sformuluj svoje nápady (ciele, členovia skupiny, očakávané výsledky, rozpočet, aktivity atď.).
  2. Podaj žiadosť – použi formulár žiadosti pre projekty v oblasti solidarity ESC30.

Nezabudni podať prihlášku pred vypršaním lehoty. Veľa šťastia!

/!\ V závislosti od krajiny zapojenej do programu sa môžu uplatňovať výnimky, podrobnejšie informácie nájdeš v často kladených otázkach (často kladené otázky).

 

Paranduskohvik – opravárenská kaviareň v Estónsku

Hlavným účelom opravárenskej kaviarne je upriamiť pozornosť ľudí na negatívne vplyvy konzumnej spoločnosti na životné prostredie a povzbudzovať ich k jeho udržiavaniu. Kaviareň sa nachádza v tvorivom komunitnom priestore (otvorená dielňa), v ktorom sú k dispozícii všetky možné nástroje potrebné na opravu rôznych druhov spotrebičov. Ľudia si do kaviarne môžu priniesť pokazené predmety a spolu s dobrovoľníkmi sa ich usilujú opraviť.

Priestor: Komunitná činohra v Írsku

Tento projekt vznikol ako reakcia na sociálne vylúčenie žiadateľov o azyl v meste Newbridge v grófstve Kildare. Jeho cieľom je vytvárať a realizovať program aplikovaného divadla so zapojením žiadateľov o azyl, ktorý by pozostával z činoherných workshopov a ktorého výsledkom by bolo spoločné predstavenie na záverečnom divadelnom podujatí určenom pre miestnu komunitu.

Skejtpark v Belgicku

Cieľom projektu je vytvoriť priestor na skejtbording a akrobatické bicyklovanie v miestnom okolí. Poslúži nielen ako športovisko, ktoré bude k dispozícii pre všetkých, ale aj ako miesto, na ktorom sa môžu stretávať mladí ľudia s podobným zmýšľaním.

Brīvbode v Lotyšsku

Tento projekt sa realizuje v nadväznosti na dobrovoľnícku iniciatívu Brīvbode (v preklade „obchod zadarmo“). Spočíva v tom, že raz za týždeň sa ľudia môžu zísť a priniesť rôzne nepotrebné veci, napríklad oblečenie, knihy a predmety do domácnosti. Zároveň si tam môžu nájsť niečo, čo sa im zíde.

Nábor dobrovoľníkov do útulkov pre zvieratá v Litve

Cieľom projektu je propagácia dobrovoľníctva v útulkoch pre zvieratá a pomoc pri modernizácii troch útulkov pre zvieratá v meste Klaipeda. Usiluje sa takisto umožniť zahraničným študentom zapájať sa do mimoškolských dobrovoľníckych činností.

Ekologické poľnohospodárstvo v Poľsku

Cieľom projektu „Sferyczny ogród badawczy“ je zmeniť nezdravé stravovacie návyky mladých ľudí a podporovať ich v tom, aby sa sami začali venovať ekologickému poľnohospodárstvu. V rámci tohto projektu sa vytvorí skleník v tvare polgule, v ktorom sa budú inovatívnym spôsobom pestovať rôzne plodiny. Miestni mladí ľudia budú mať možnosť zapojiť sa do všetkých činností, ktoré sa s pestovaním spájajú, a napokon aj zbierať úrodu.

Obnova pobrežia v Taliansku

Hlavný cieľ projektu „Mare d'Inverno“ spočíva v obnove prírodnej pobrežnej oblasti neďaleko mestských centier Trani a Barletta. Zámerom projektu je zlepšovať a zvyšovať informovanosť o ochrane životného prostredia, ktorá zahŕňa napríklad vytvorenie chodníkov pre cyklistov a chodcov, čistenie pláží a opätovnú výsadbu pôvodných drevín.