Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Dobrovoľníctvo v oblasti humanitárnej pomoci

Od roku 2022 sa Európsky zbor solidarity otvára svetu a ponúka nové cezhraničné dobrovoľnícke činnosti na podporu operácií humanitárnej pomoci v tretích krajinách.

Tieto projekty sú vynikajúcou príležitosťou zapojiť sa ako aktívny občan, prejaviť solidaritu ľuďom v krajinách mimo EÚ, ktorí čelia humanitárnym katastrofám alebo potrebujú zvýšiť svoju pripravenosť na možné katastrofy v budúcnosti, a zároveň príležitosťou získať nové zručnosti a spoznať rôzne kultúry a spôsoby života – slovom, ide o skúsenosť, ktorá ti zmení život!

Projekty, na ktorých sa môžeš zúčastniť, majú popri pripravenosti na katastrofy a pomoci po katastrofe širokú škálu ďalších zameraní, napríklad: podpora rodovej rovnosti, ochrana žien a detí, ochrana utečencov a vnútorne vysídlených osôb, ochrana migrantov bez dokladov, zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy, zlepšovanie potravinovej bezpečnosti atď.

Máš možnosť vybrať si medzi individuálnym dobrovoľníctvomtímovým dobrovoľníctvom, a to na krátke či dlhšie obdobie.

Individuálne dobrovoľníctvo

 • môže trvať od 2 do 12 mesiacov,
 • je na plný pracovný čas (30 až 38 hodín týždenne), 
 • umožňuje zapájať sa do vykonávania každodenných úloh potrebných na podporu činností, ktorými sa zaoberá hostiteľská organizácia pôsobiaca v oblasti humanitárnej pomoci,
 • je „cezhraničné“ – čiže budeš pomáhať v inej krajine než v tej, v ktorej žiješ – ide o tretiu krajinu, v ktorej prebiehajú činnosti a operácie humanitárnej pomoci.

Tímové dobrovoľníctvo 

Ak sa nemôžeš zaviazať na dlhé obdobie, ale aj napriek tomu chceš pomáhať, porozmýšľaj o tímovom dobrovoľníctve:

 • môže trvať od 2 týždňov do 2 mesiacov,
 • je na plný pracovný čas (30 až 38 hodín týždenne),
 • budeš vykonávať dobrovoľnícku činnosť s ľuďmi z aspoň 2 ďalších krajín,
 • skupina bude mať 5 až 40 dobrovoľníkov, ktorých si vyberú podporné a hostiteľské organizácie, 
 • odohráva sa v tretej krajine, v ktorej prebiehajú činnosti a operácie humanitárnej pomoci.

Podporné a hostiteľské organizácie

Ak si bol(-a) vybraný(-á) a odchádzaš do zahraničia za dobrovoľníckou činnosťou v oblasti humanitárnej pomoci, do tohto procesu budú zapojené najmenej tri organizácie:

 • Aspoň dve podporné organizácie z rôznych členských štátov EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu (Island, Lichtenštajnsko, Turecko a Severomacedónska republika). Tieto organizácie ti pomôžu pripraviť sa na tvoj pobyt v zahraničí. 
 • Aspoň jedna hostiteľská organizácia so sídlom v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, v ktorej neprebiehajú žiadne medzinárodné ani vnútroštátne ozbrojené konflikty a v ktorej sa uskutočňujú činnosti humanitárnej pomoci. Táto organizácia ti bude poskytovať podporu počas tvojej dobrovoľníckej činnosti v zahraničí. 
 • Prvé príležitosti by sa mali uverejniť v druhom štvrťroku 2023. Ďalšie informácie budú nasledovať.   

Kto sa môže stať dobrovoľníkom?

Dobrovoľnícke činnosti Európskeho zboru solidarity sú dostupné pre osoby vo veku 18 až 30 rokov (resp. do veku 35 rokov v prípade dobrovoľníctva v oblasti humanitárnej pomoci), ktoré majú oprávnený pobyt v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu (Island, Lichtenštajnsko, Turecko a Severomacedónska republika) a ktoré sa zaregistrovali na portáli Európskeho zboru solidarity.

Čo rozhodnutie zahŕňa?

 • Si krytý doplnkovým poistením.
 • Máš prístup k celému radu podporných služieb, ako napríklad jazyková podpora a školenia.
 • Budú kryté tvoje základné náklady (cestovanie na miesto výkonu projektu a späť, ubytovanie a strava).
 • Budeš dostávať aj malý príspevok na osobné výdavky. 
 • Ak máš osobitné potreby (napr. zdravotné postihnutie), môžu byť kryté aj tieto náklady.

Registrácia

Tu sa môžeš zaregistrovať a vyjadriť záujem o dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci. Dobrovoľnícke činnosti v oblasti humanitárnej pomoci budú prebiehať od roku 2023. Pred začiatkom dobrovoľníckej činnosti musia dobrovoľníci úspešne absolvovať sebahodnotenie, ako aj online a prezenčnú odbornú prípravu.

/!\ Registrácia v zbore nie je zárukou účasti na činnosti.