Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Apmācība un atbalsts dalībniekiem

Eiropas Solidaritātes korpuss sniedz dažādus atbalsta pakalpojumus dalībniekiem, lai gādātu, ka viņi var ne tikai optimāli izmantot savu pieredzi, bet arī iemācīties pēc iespējas vairāk.  

Vispārēja apmācība tiešsaistē 

Vispārēja apmācība tiešsaistē ir visiem reģistrētajiem kandidātiem un dalībniekiem Solidaritātes korpusa vietnē pieejama apmācība. Piedāvāto moduļu vidū ir šādi: “Eiropas Solidaritātes korpusa pamatuzdevums”, “Dalībnieku loma un pienākumi”, “Starpkultūru atšķirību apzināšanās”, “Veselība un drošība” u. c.

Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē

Tiešsaistes lingvistiskajam atbalstam (TLA) būtu jāpalīdz dalībniekiem uzlabot tās valodas zināšanas, kurā viņi strādās.

Šis pakalpojums ir pieejams visās ES oficiālajās valodās: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

Vari to izmantot, ja esi atlasīts kādai Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātei (brīvprātīgais darbs, stažēšanās vai darbs), kas ilgst 2 mēnešus vai vairāk. Pēc atlases tu saņemsi ielūguma e-pasta vēstuli ar ziņām par pieteikšanos no uzņemošās organizācijas.

Mācības

Runa ir par vairākām apmācībām, kas domātas tiem, kuri piedalās ilgtermiņa aktivitātēs, un kas sniedz pastāvīgus padomus un atbalstu visas darbības laikā. Šīs apmācības tev palīdz pārvarēt starpkultūru un personīgas problēmas, noskaidrot savas tiesības un pienākumus, praktiskus jautājumus, svarīgāko starpkultūru komunikācijā, iepazīt citus dalībniekus, uzturēt sakarus ar valsts aģentūrām, novērtēt savu pieredzi u.tml. 

Kā ilgtermiņa aktivitātes dalībnieks tu vari piedalīties šādās sesijās:

  • apmācība pirms došanās ceļā (tikai pārrobežu aktivitātes); 
  • apmācība pēc ierašanās; 
  • vidusposma novērtējums (tikai aktivitātēm, kas ilgst 6 mēnešus un ilgāk); 
  • ikgadējie Eiropas Solidaritātes korpusa pasākumi.

Mentorēšana

Laikā, kamēr būsi uz vietas, tev būtu jāsaņem individuāls atbalsts, ko sniedz mentors, lai tev palīdzētu iekārtoties gan jaunajā valstī, gan uzņemošajā organizācijā.

Youthpass

Youthpass ir rīks, kas ir pieejams visiem korpusa dalībniekiem un palīdz apzināt un dokumentēt mācību rezultātus, kas sasniegti projekta ietvaros. Tas tev ļauj aprakstīt to, ko esi darījis, un parādīt, ko esi apguvis, tostarp validēt neformālo un ikdienējo mācīšanos. 

Tas viss ir oficiāli izklāstīts Youthpass sertifikātā. Līdz šim vairāk nekā 1 miljons personu ir izmantojušas šo rīku un saņēmušas sertifikātu.  

Atkarībā no tā, kāda veida atzīšana tev vajadzīga, Youthpass sertifikāts var arī tev palīdzēt apdomāt un izveidot savu dzīves aprakstu (CV) Europass sistēmā. 

Apdrošināšana

Viens no galvenajiem visu korpusa ietvaros veikto aktivitāšu principiem ir tāds, ka dalībniekiem vienmēr jābūt drošībā. 

Tu būsi apdrošināts visu aktivitātes laiku no brīža, kad dodies ceļā uz uzņemošo valsti, līdz 2 mēnešiem pēc darbības beigām.

Pārrobežu aktivitāšu gadījumā tas nozīmē:

  • segumu, kas papildina tavu Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai uzņēmējas valsts veselības aprūpes sistēmu (nodrošina Eiropas Komisija); 
  • primāro segumu, ko nodrošina Komisija, ja nevari par velti saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti vai ja tev nav tiesību uz segumu uzņēmējā valstī. 

 Iekšzemes aktivitāšu gadījumā tas nozīmē:

  • visu tādu izmaksu atlīdzināšanu, ko nesedz tavas valsts veselības aprūpes sistēma.

Sīkāku informāciju par segumu un to, kā reģistrēties, vari atrast apdrošināšanas sabiedrības tīmekļa vietnē.

Plašāka informācija par to, kā apdrošinātājs apstrādā persondatus, ir atrodama šajā paziņojumā par datu aizsardzību

Sertifikāts par dalību

Dalības sertifikāts apliecina, ka esi piedalījies Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs. 

Tava uzturēšanās perioda beigās kāda no aktivitātē iesaistītajām organizācijām ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību izsniegs tavu dalības sertifikātu. Tev vispirms jāaizpilda anketa, lai mums darītu zināmu savu pieredzi.

Apliecinājums tam darbam, ko esi paveicis Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros, būs vērtīgs papildinājums tavā CV. Un tu, protams, vari uz to atsaukties, ja izmanto Eiropas darbvietu portālu EURES.

Līgumi ar dalībniekiem

Pirms sāc savu aktivitāti – brīvprātīgo darbu, stažēšanos vai darbu – tev jāparaksta dalības līgums, kas nosaka vismaz šādus tavas darbības aspektus:

  • tiesības un pienākumi attiecībā uz apdrošināšanu un Korpusa finansiālais ieguldījums; 
  • uzdevumi, kas jāveic aktivitātes laikā (attiecībā uz brīvprātīgo darbu); 
  • paredzamie mācību rezultāti (attiecībā uz brīvprātīgo darbu). 

Attiecībā uz stažēšanos un darbu tev būs jāparaksta papildu līgums saskaņā ar uzņemošās valsts tiesību aktiem. 

Vīzas un uzturēšanās atļaujas

Iespējams, ka tev ir vajadzīga vīza (vai vīza un uzturēšanās atļauja), ja tev jāpārceļas no vienas valsts uz citu, lai piedalītos korpusa aktivitātē. 
/!\  Aicinām ļoti laicīgi iesniegt šādas ceļošanas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu, jo šis process var ilgt vairākas nedēļas.

Lai uzzinātu vairāk, sazinies ar kompetento valsts aģentūru vai izpildaģentūru

Vispārīgu informāciju par īstermiņa un ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām skati ES imigrācijas portālā.