Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

Референтни документи и ресурси

Регламент

С приетия на 20 май Регламент (ЕС) 2021/888 за определяне на правната рамка за програма „Европейски корпус за солидарност“ бе потвърдено новото издание на програмата за периода 2021—2027 г с бюджет от 1,009 млрд. евро.

Покани за представяне на предложения

Всяка година се публикува обща покана за представяне на предложения, в която се предлагат възможности за организациите и младите хора. Поканата включва:

  • целите на Европейския корпус за солидарност
  • обзор на областите на дейност на корпуса
  • подробности за това кои организации и млади хора могат да участват
  • бюджет и продължителност на проектите
  • срокове за кандидатстване за всяка област на дейност. 

Вижте последната покана за представяне на предложения в раздела за покани.

Ръководство за Европейския корпус за солидарност

В ръководството се съдържа цялата необходима информация за програмата. То е неразделна част от поканата за представяне на предложения. Ако вашата организация кандидатства за финансиране, тя трябва да спазва условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

 

Декларации за поверителност

В декларацията за поверителност на Европейския корпус за солидарност са посочени условията за използване на данните, събрани чрез онлайн формуляри (електронни формуляри). 
В специалната декларация за поверителност на Европейския младежки портал се посочват правилата за използване на данните, събрани чрез портала на Европейския корпус за солидарност и неговите формуляри за регистрация за младежи. 

Годишна работна програма

В годишната работна програма се предоставя информация за изпълнението и финансирането на дейностите в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Ръководство за специалисти

В ръководството за специалисти за 2022 г. са определени насоките за това как да се оценява:

  • качеството на заявленията за безвъзмездни средства, управлявани от националните агенции
  • заявленията за знак за качество.

Насоки за прилагане — Стратегия за приобщаване и многообразие в рамките на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

Документът Насоки за прилагане — Стратегия за приобщаване и многообразие в рамките на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност е резултат от процеса на съвместно създаване на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, по-специално с цел засилване на тяхното измерение, свързано с приобщаването и многообразието. В насоките се взема предвид опитът в различни сектори на програмите и се стимулира взаимното вдъхновение и мотивация.

Решение относно еднократните плащания, единичните разходи и финансирането с единна ставка

В приложението към решението за разрешаване на използването на еднократни плащания, единични разходи и финансиране с единна ставка за доброволческа дейност, стажове, работни места и проекти за солидарност, обхванати от Европейския корпус за солидарност, е дадено подробно описание на единичните разходи. Съответните единични разходи и приложимите ставки се публикуват ежегодно от 2018 г. насам в ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Изисквания към бенефициерите за оповестяване на информация

В съответствие със споразумението за финансов принос всички бенефициери трябва да използват емблемата на ЕС в своите комуникационни материали, за да посочат получената подкрепа по програми на Съюза. Важно задължение в този контекст е правилното поставяне на видно място на емблемата на ЕС заедно с кратък текст за финансирането, в който се споменава подкрепата от Съюза.

Готовата за ползване емблема на ЕС заедно с текста за финансирането може да бъде изтеглена на всички езици на ЕС, както и на арабски, исландски, норвежки, турски и руски на страницата за изтегляне на емблемата.

Информация за правилното използване и поставяне на емблемата на ЕС и текста за финансирането може да бъде намерена в Оперативните насоки за получателите на финансиране от ЕС.

Калкулатор на разстояния

Ако смятате да кандидатствате за безвъзмездни средства за покриване на част от вашите разходи за пътуване, моля, използвайте предоставения калкулатор на разстояния. Той дава възможност на организациите да изчислят пропътуваните от дадено лице разстояния и да определят въз основа на това безвъзмездните средства, на които то има право. 

За да използвате калкулатора

  1. Започнете да въвеждате името на дадено място в полето „Начало“. Ще се появи списък с възможни имена. Щракнете върху правилното.
  2. Направете същото в полето „Край“.
  3. Натиснете клавиша Enter на вашата клавиатура. Ще се появи разстоянието в километри.

Трябва да въведете името на конкретен град или село, не само на държава.

Този инструмент няма за цел да се информират отделните лица какво финансиране би трябвало да получат. Размерът на безвъзмездните средства зависи от различни фактори, включително административните разходи на участващите организации и националните агенции. Националната агенция, която оценява заявлението, има последната дума относно размера на безвъзмездните средства за пътуване.