Skip to main content

Европейски корпус за солидарност

Силата на съвместния подход

ИТ инструмент — Портал на организацията (PASS)

Целта е да се помогне на вашата организация да търси и набира участници в Европейския корпус за солидарност за дейностите, които планира да извършва.

Вашата организация трябва първо да получи разрешение по една от програмите на ЕС, свързани с Европейския корпус за солидарност.

След като получите разрешение, следвайте една от долупосочените възможности, за да започнете да използвате портала на организацията (PASS) в зависимост от програмата, с която е свързана вашата организация.

  1. Вашата организация притежава валиден знак за качество (ESC50 или ESC52)? Ако това е така, служителите, посочени в решението за присъждане на знака за качество, могат автоматично да получат достъп до портала на организацията (PASS) чрез своите съществуващи профили в EU Login. Можете да проверите кои служители на вашата организация са посочени в това решение, като се свържете с вашата национална агенция.
  2. Вашата организация е акредитирана по Европейската доброволческа служба (ЕДС) в рамките на „Еразъм+“? Ако това е така, служителите, посочени в акредитацията по ЕДС, могат автоматично да получат достъп до портала на организацията (PASS) чрез своите съществуващи профили в EU Login. Можете да проверите кои служители на вашата организация са посочени в акредитацията по ЕДС, като се свържете с вашата национална агенция.
  3. Вашата организация притежава ли знак за качество за хуманитарна помощ и има ли подпомагаща роля във проект, финансиран по линията на доброволчеството в областта на хуманитарната помощ? Ако това е така, основното лице за контакт на проекта за доброволчество в областта на хуманитарната помощ може автоматично да получи достъп до портала на организацията (PASS) чрез своя съществуващ профил в EU Login. Можете да проверите кои служители на вашата организация имат достъп до PASS, като се свържете с Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).

Всички упълномощени потребители следва да имат достъп до портала на организацията (PASS), като използват своя EU Login профил, с който са идентифицирани в системата. 
/!\ За целите на удостоверяването на самоличността чрез EU Login организациите трябва да използват електронния адрес, свързан с тяхната акредитация. 

Техническа подкрепа и ръководство за потребителите на портала на организацията (PASS)

Имате нужда от помощ по отношение на достъпа до портала на организацията (PASS) или неговото използване? Изтеглете последната версия на ръководството за потребителите на портала на организацията (PASS). Можете също така да влезете директно в портала на организацията (PASS).