Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Brīvprātīgā darba projekti

Eiropas Solidaritātes korpusa finansējums brīvprātīgā darba projektiem palīdz organizācijām paplašināt to ietekmi, uzņemot pie sevis brīvprātīgos vai nosūtot tos uz ārvalstīm. Šie projekti dod jauniešiem iespēju piedalīties organizāciju ikdienas darbā — tā var būt ļoti bagātinoša pieredze gan brīvprātīgajiem, gan pašām organizācijām.

Brīvprātīgā darba projekti ir visizplatītākais projektu veids. Iesaistītajām organizācijām ir vajadzīga atbilstoša kvalitātes zīme (vai “Erasmus+” brīvprātīgā darba akreditācija). Šādas organizācijas var pieteikties Eiropas Solidaritātes korpusa dotācijai, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar:

 • individuālu brīvprātīgo darbu (2–12 mēneši vai dažos gadījumos no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem),
 • brīvprātīgo darbu grupā (no 2 nedēļām līdz 2 mēnešiem 10–40 dalībnieku sastāvā).

Individuāls brīvprātīgais darbs

Pārrobežu individuālā brīvprātīgā darba aktivitātēs jābūt iesaistītām vismaz divām organizācijām. Šādām organizācijām jāuzņemas šādas funkcijas:

 • uzņemošās organizācijas funkcija — aptver visu pasākumu klāstu, kas saistīti ar dalībnieka uzņemšanu, tai skaitā darbību programmas un norādījumu izstrādi;
 • atbalsta organizācijas funkcija — ietver atbalstu dalībniekiem, viņu sagatavošanu un apmācību pirms aizbraukšanas, kā arī starpniecību starp dalībniekiem un uzņemošo organizāciju.

Attiecībā uz individuālo brīvprātīgo darbu tajā pašā valstī pietiek ar vienu organizāciju, kurai ir kvalitātes zīme kā uzņemošajai organizācijai. 

Brīvprātīgais darbs grupā

Minimālā prasība ir viena organizācija neatkarīgi no funkcijas, kurai tā akreditēta.

Finansējums

Ja jūsu organizācija piesakās brīvprātīgā darba projektam, dotācijai būtu jāsedz šādas izmaksas: 

 • projekta pārvaldības izmaksas (t. i., plānošana, finansēšana, koordinēšana),
 • darbības izmaksas (piemēram, dalībnieku sagatavošana, atbalsts un uzraudzība, izmitināšana un ēdināšana),
 • ieguldījums dalībnieku ceļa izdevumu segšanā,
 • atbalsts dalībniekiem, kuriem ir mazāk iespēju,
 • ieguldījums dalībnieku papildu personiskajos izdevumos,
 • lingvistiskais atbalsts,
 • ar aktivitāti saistītas ārkārtas un papildu izmaksas.

Pieteikšanās uz dotāciju

Vai jūsu organizācija ir saņēmusi kvalitātes zīmi un atrodas kādā no programmas valstīm? Ja atbilde ir “jā”, jums jāvēršas tās valsts aģentūrā, kurā organizācija ir reģistrēta. 
Savukārt, ja jūsu organizācija atrodas partnervalstī, tā var darboties kā projekta partneris, bet nevar pieteikties dotācijai savā vārdā.

Lai iesniegtu pieteikumu, izmantojiet pieteikuma veidlapu

Brīvprātīgo grupas augstas prioritātes jomās

Šo darba jomu centralizēti pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Tajā ietverts finansējums salīdzinoši lieliem projektiem, ko īsteno brīvprātīgo grupas, kuras koncentrējas uz tematiskajām prioritātēm, kuras ik gadu nosaka ES līmenī. 
Ja vēlaties iesaistīties, iesniedziet pieteikumu EACEA.

Brīvprātīgais darbs humānās palīdzības jomā (Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpuss)

Šo darba jomu centralizēti pārvalda Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Šajā darbības virzienā Eiropas Solidaritātes korpuss atbalsta brīvprātīgo darbu ar humāno palīdzību saistītās solidaritātes aktivitātēs.
Ja vēlaties iesaistīties, iesniedziet pieteikumu EACEA.