Skip to main content

Eiropas Solidaritātes korpuss

Kopā mēs varam.

Apmācība un atbalsts dalībniekiem

Eiropas Solidaritātes korpuss nodrošina dalībniekiem un iesaistītajām organizācijām dažādus atbalsta pakalpojumus. Piemēram:

 • atbalsts mācībām

- vispārēja apmācība tiešsaistē
- lingvistiskais atbalsts tiešsaistē (OLS)
- apmācības un novērtēšanas cikls dalībniekiem un organizācijām
- mentorēšana
- mācību rezultātu atzīšana

 • apdrošināšana
 • citi svarīgi elementi

- sertifikāti par dalību
- līgumi ar dalībniekiem

Šie atbalsta un kvalitātes pasākumi tiek piedāvāti, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Solidaritātes korpusa principiem

Tie arī palīdz uzturēt augstu kvalitātes līmeni Eiropas Solidaritātes korpusā un nodrošina, ka darbības tiek pareizā veidā validētas.

Vispārēja apmācība tiešsaistē

Vispārēja apmācība tiešsaistē ir visiem reģistrētajiem kandidātiem un dalībniekiem Eiropas Solidaritātes korpusa portālā pieejama tiešsaistes apmācība. Tā ietver šādus mācību moduļus:

 • Eiropas Solidaritātes korpusa mērķi,
 • dalībnieku uzdevumi un pienākumi,
 • kultūratšķirību apzināšanās,
 • veselība un drošība,
 • un daudzi citi.

Lingvistiskais atbalsts tiešsaistē 

Tiešsaistes lingvistiskā atbalsta (OLS) mērķis ir palīdzēt Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem uzlabot to valodu prasmes, kuras viņi izmanto, veicot brīvprātīgo vai citu darbu.

OLS tīmekļa vietne pieejama visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tās ir: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru.

Ja jūsu organizācija ir atlasījusi dalībnieku Eiropas Solidaritātes korpusa darbībai (brīvprātīgajam darbam, praksei vai darbam), kas ilgst vismaz divus mēnešus vai vairāk, tai uz dalībnieka e-pastu jānosūta lietotājvārds un parole OLS izmantošanai. Sīkāku informāciju skatīt OLS vietnē

Apmācība

Apmācības un novērtēšanas cikls paredzēts gan dalībniekiem, gan iesaistītajām organizācijām.

Dalībniekiem, kas piedalās ilgtermiņa darbībās, ir tiesības uz šādām apmācību sesijām:

 • apmācība pirms došanās prom (tikai pārrobežu darbību gadījumā), 
 • apmācība pēc ierašanās,
 • vidusposma novērtēšana (tikai darbībām, kas ilgst sešus mēnešus vai ilgāk), 
 • ikgadējais Eiropas Solidaritātes korpusa pasākums.

Iesaistītajām organizācijām būs iespēja apgūt šādus mācību kursus:

 • apmācība organizācijām, kas nesen saņēmušas kvalitātes zīmi,
 • ikgadējs pasākums organizācijām, kurām ir kvalitātes zīme.

Apmācībai būtu jānodrošina izpratne par organizācijas lomu un uzdevumiem, jāsniedz praktiska un tehniska informācija par projekta vadību, jāinformē par svarīgām Solidaritātes korpusa iezīmēm, jāatbalsta organizācija kvalitatīvu projektu izstrādē, kā arī jānodrošina tīklošanās iespējas.

Mentorēšana

Darbības īstenošanas laikā ar mentoru palīdzību būtu jānodrošina personisks atbalsts dalībniekiem. Tas var palīdzēt viņiem integrēties organizācijā, kuru viņi vēl nepazīst, un, ja viņi veic brīvprātīgo darbu vai strādā ārzemēs, iejusties citā valstī.

Youthpass

Youthpass ir visiem korpusa dalībniekiem pieejams rīks, kas tiem palīdz apzināt un dokumentēt mācību rezultātus, kurus dalībnieki ieguvuši projekta laikā. Rīks ļauj pašiem dalībniekiem aprakstīt īstenotās darbības un parādīt, ko viņi ir apguvuši — tai skaitā neformālās vai ikdienējas mācīšanās laikā iegūtās prasmes. Tas viss tiek oficiāli atspoguļots Youthpass sertifikātā. Līdz šim vairāk nekā miljons lietotāju izmantojuši šo shēmu un saņēmuši sertifikātu.

Atkarībā no tā, kāda veida formāls apliecinājums jums vajadzīgs, Youthpass sertifikāta izveide var arī palīdzēt atspoguļot un izveidot savu dzīves aprakstu (CV) Europass sistēmā. 

Iesaistītajām organizācijām būtu jāpalīdz dalībniekiem izvērtēt, ko viņi ir iemācījušies un apguvuši, un dokumentēt mācību rezultātus, izmantojot Youthpass vai kādu citu Eiropas Savienības vai valsts mēroga validācijas instrumentu.

Apdrošināšana

Eiropas Solidaritātes korpusa darbību dalībniekiem vienmēr jābūt drošībā. 

Viņi ir apdrošināti visu savas darbības laiku — sākot no brīža, kad dodas prom no mītnes valsts, līdz otrā mēneša beigām pēc darbības pabeigšanas. 

Dalībniekiem, kas piedalās pārrobežu darbībās (kurās iesaistīta vairāk nekā viena valsts):

 • papildus Eiropas veselības apdrošināšanas kartei (EVAK) vai uzņēmējas valsts veselības aprūpes sistēmas nodrošinājumam tiek piešķirts papildu apdrošināšanas segums, ko nodrošina Eiropas Komisija; 
 • ja dalībnieks nevar bez maksas saņemt EVAK vai ja viņam nav tiesību uz apdrošināšanas segumu saskaņā ar valsts tiesisko regulējumu — primāro segumu nodrošina Eiropas Komisija. 

Dalībniekiem tiks atlīdzinātas visas izmaksas, kas tiem radušās, piedaloties savā mītnes valstī organizētos pasākumos (ja tās nesedz valsts veselības aprūpes sistēma).

Uzņēmējai organizācijai ir jānodrošina, ka dalībniekam ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte, un, ja tas nav iespējams, jānodrošina, ka dalībniekam ir obligātā apdrošināšana, ko nodrošina Solidaritātes korpuss.

Sīkāka informācija par apdrošināšanas segumu un atbalstu, kā arī norādījumi par apdrošināšanas noformēšanu pieejami apdrošināšanas sabiedrības tīmekļvietnē.

Sertifikāts par dalību

Šāds sertifikāts apliecina piedalīšanos Eiropas Solidaritātes korpusa darbībās. Pēc plānotās darbības pabeigšanas un aptaujas anketas par iegūto pieredzi aizpildīšanas dalībnieki var saņemt sertifikātu, ko, izmantojot Eiropas Solidaritātes korpusa portālu, izdod kāda no iesaistītajām organizācijām.

Līgumi ar dalībniekiem

Pirms došanās uz ārzemēm ikvienam, kas piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa atbalstītā individuālajā brīvprātīgajā darbā vai sāk stažēties vai strādāt korpusa ietvaros, jāparaksta dalībnieka līgums. Tajā ir atrunāti vismaz šādi darbības aspekti:

 • tiesības un pienākumi attiecībā uz korpusa sniegto apdrošināšanu un finansiālo ieguldījumu, 
 • uzdevumi, kas jāveic darbības laikā (attiecībā uz brīvprātīgo darbu), 
 • paredzamie mācību rezultāti (attiecībā uz brīvprātīgo darbu). 

Uz stažēšanos un darbu attiecas papildu rakstiska vienošanās, kuras saturs būs atkarīgs no tās valsts noteikumiem un tiesību aktiem, kurā tiek piedāvāts stažēties vai strādāt. 

Vīzas un uzturēšanās atļaujas

Lai uzturētos ārzemēs partnervalstī, kurā notiek viņu izvēlētais pasākums, vai lai ceļotu no minētās valsts, dalībniekiem var būt vajadzīga vīza. 

Dalībniekiem tiek rekomendēts pieprasīt vīzu savlaicīgi, jo līdz tās izsniegšanai var paiet vairākas nedēļas. 

Lai saņemtu noteiktu palīdzību vai informāciju par tādiem jautājumiem kā vīzas, uzturēšanās atļaujas un sociālais nodrošinājums, sazinieties ar savas valsts aģentūru un/vai izpildaģentūru.

ES imigrācijas portāls ir labs vispārējas informācijas avots gan par īstermiņa, gan ilgtermiņa vīzām un uzturēšanās atļaujām.