Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Školenia a podpora pre účastníkov

Európsky zbor solidarity ponúka účastníkom a účastníckym organizáciám množstvo podporných služieb. Patria k nim tieto služby:

 • podpora vzdelávania

– všeobecné online školenie
– online jazyková podpora
– školiaci a hodnotiaci cyklus pre účastníkov a organizácie
– mentorstvo
– uznávanie vzdelávacích výstupov

 • poistenie
 • iné dôležité prvky

– potvrdenia o účasti
– dohody s účastníkmi

Tieto podporné opatrenia a opatrenia na zabezpečenie kvality majú zaistiť súlad so zásadami Európskeho zboru solidarity

Pomáhajú tiež udržiavať vysokú úroveň kvality v rámci Európskeho zboru solidarity a zabezpečiť, aby boli aktivity správne validované.

Všeobecné online školenie

Všeobecné online školenie je školenie, ku ktorému majú prístup všetci zaregistrovaní kandidáti a účastníci a ktoré je dostupné na portáli Európskeho zboru solidarity. Patria doň tieto moduly:

 • poslanie Európskeho zboru solidarity,
 • úlohy a zodpovednosti účastníkov,
 • medzikultúrne povedomie,
 • zdravie a bezpečnosť
 • a mnoho ďalších.

Online jazyková podpora 

Online jazyková podpora má účastníkom Európskeho zboru solidarity pomôcť zlepšiť si zručnosti v jazyku, ktorý používajú pri dobrovoľníckej činnosti alebo pri práci.

Online jazyková podpora je dostupná pre všetky úradné jazyky Európskej únie: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, francúzština, gréčtina, holandčina, chorvátčina, írčina, litovčina, lotyština, maďarčina, maltčina, nemčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, španielčina, švédčina a taliančina.

Keď vaša organizácia vyberie účastníka na vykonávanie aktivity Európskeho zboru solidarity (dobrovoľnícka práca, stáž alebo pracovné miesto) v trvaní najmenej 2 mesiacov, mala by mu e-mailom poslať jeho alebo svoje prihlasovacie údaje do online jazykovej podpory. Ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke online jazykovej podpory

Školenie

Školiaci a hodnotiaci cyklus je určený pre účastníkov aj účastnícke organizácie.

Účastníci, ktorí sa zapájajú do dlhodobých aktivít, majú právo zúčastniť sa na týchto školeniach:

 • školenie pred odchodom (iba cezhraničné aktivity), 
 • školenie po príchode,
 • hodnotenie v polovici trvania činnosti (iba aktivity trvajúce najmenej 6 mesiacov), 
 • výročné podujatie Európskeho zboru solidarity.

Účastnícke organizácie môžu využiť tieto školenia:

 • školenia pre organizácie, ktorým bola nedávno udelená značka kvality,
 • výročné podujatie pre organizácie so značkou kvality.

Školenie by malo zabezpečiť pochopenie úloh a zodpovedností organizácie, poskytnúť praktické a technické informácie o riadení projektov, informovať o dôležitých charakteristikách zboru, podporovať organizáciu pri príprave kvalitných projektov a poskytovať príležitosti na vytváranie sietí.

Mentorstvo

Účastníci by mali v priebehu svojej aktivity dostávať osobnú podporu v podobe mentorstva. Môže im pomôcť začleniť sa do organizácie, ktorá je pre nich nová, a ak vykonávajú dobrovoľnícku činnosť alebo prácu v zahraničí, integrovať sa v inej krajine.

Youthpass

Youthpass (dostupný pre všetkých účastníkov zboru) je nástroj, ktorý účastníkom pomáha identifikovať a zdokumentovať vzdelávacie výstupy, ktoré dosiahli v súvislosti s projektom. Umožňuje im opísať, čo urobili, a ukázať, čo sa naučili, a to vrátane informálnych alebo neformálnych zručností. Všetky vzdelávacie výstupy sú formálne uvedené v osvedčení Youthpass. Doteraz tento systém využilo viac ako 1 milión ľudí, ktorým bolo udelené osvedčenie.

V závislosti od toho, aký druh uznania potrebuješ, ti vytvorenie osvedčenia Youthpass môže takisto pomôcť zamyslieť sa a vytvoriť si životopis na platforme Europass

Je úlohou účastníckych organizácií pomôcť účastníkom zamyslieť sa nad tým, čo sa naučili, a zdokumentovať svoje vzdelávacie výstupy pomocou osvedčenia Youthpass alebo iných validačných nástrojov EÚ či vnútroštátnych validačných nástrojov.

Poistenie

Prostredie, v ktorom sa nachádzajú účastníci podieľajúci sa aktivitých Európskeho zboru solidarity, musí byť vždy bezpečné. 

Počas celého trvania aktivity, a to od chvíle, keď odídu do hostiteľskej krajiny, až do konca druhého mesiaca po ukončení aktivity, sú poistení. 

Účastníci cezhraničných aktivít (ktoré sa uskutočňujú vo viac ako jednej krajine) majú:

 • okrem európskeho preukazu zdravotného poistenia alebo vnútroštátneho systému zdravotnej starostlivosti hostiteľskej krajiny aj doplnkové krytie, ktoré poskytuje Európska komisia, 
 • primárne krytie, ktoré poskytuje Európska komisia, ak účastník nemôže mať bezplatný EPZP alebo ak nemá nárok na krytie podľa vnútroštátneho regulačného rámca. 

Ak náklady, ktoré účastníkom vzniknú pri aktivitách organizovaných vo vlastnej krajine, nie sú kryté vnútroštátnym zdravotným systémom, všetky budú uhradené.

Hostiteľská organizácia musí zabezpečiť, aby mal účastník európsky preukaz zdravotného poistenia, a ak to nie je možné, musí zabezpečiť, aby sa na účastníka vzťahovalo povinné poistenie, ktoré poskytuje zbor.

Viac informácií o krytí a podpore, ako aj pokyny na uzatvorenie poistenia nájdeš na webovej stránke poisťovne.

Potvrdenie o účasti

Potvrdzuje sa ním účasť na aktivitách Európskeho zboru solidarity. Na potvrdenie, ktoré prostredníctvom portálu Európskeho zboru solidarity vydá jedna z účastníckych organizácií, majú účastníci nárok po ukončení plánovanej aktivity a prieskumu o získaných skúsenostiach.

Dohody s účastníkmi

Pred cestou do zahraničia musí každá osoba, ktorá sa zúčastňuje na individuálnej dobrovoľníckej aktivite alebo vykonáva stáž či prácu podporovanú Európskym zborom solidarity, podpísať účastnícku dohodu. V nej sa musia vymedziť aspoň tieto aspekty aktivity:

 • práva a povinnosti v súvislosti s poistením a finančným príspevkom poskytovaným zo strany zboru, 
 • úlohy, ktoré sa majú vykonávať počas aktivity (v prípade dobrovoľníckej aktivity), 
 • plánované vzdelávacie výstupy (v prípade dobrovoľníckej aktivity). 

Na stáže a pracovné miesta sa vzťahuje ďalšia písomná dohoda, ktorej obsah závisí od pravidiel a právnych predpisov krajiny, v ktorej sa stáž alebo pracovné miesto ponúka. 

Víza a povolenia na pobyt

Je možné, že na čas, ktorý účastníci strávia v partnerskej krajine, kde sa aktivita uskutočňuje, alebo na cestovanie z tejto krajiny, budú potrebovať víza. 

Dôrazne sa odporúča, aby účastníci požiadali o vízum v dostatočnom predstihu, pretože jeho vydanie môže trvať niekoľko týždňov. 

Ďalšiu pomoc alebo poradenstvo v otázkach, ako sú víza, povolenia na pobyt a sociálne zabezpečenie, získaš od svojej národnej agentúry a/alebo od výkonnej agentúry.

Dobrým zdrojom všeobecných informácií o krátkodobých aj dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt je imigračný portál EÚ.