Skip to main content

Európsky zbor solidarity

Sila jednoty

Projekty v oblasti solidarity

Posilnenie postavenia mladých ľudí

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú iniciatívnym mladým ľuďom spôsob, ako realizovať vlastný projekt vo svojej domovskej krajine. Podmienky sú jednoduché: 

  • zapojiť sa musí aspoň 5 mladých ľudí,
  • projekt by mal trvať 2 – 12 mesiacov,
  • všetci účastníci musia byť zaregistrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, 
  • projekt môže prebiehať na plný alebo čiastočný úväzok.

Ako môže pomôcť vaša organizácia?

Ak poznáte skupinu mladých ľudí, ktorí by chceli pracovať vo svojej komunite v záujme veci, na ktorej im záleží, môžete ich informovať o projektoch v oblasti solidarity a vyzvať ich, aby prihlásili.

Financovanie im môže pomôcť riešiť problémy vo vlastných komunitách, zamerať sa na konkrétnu skupinu či rozvíjať miestne príležitosti. Realizácia vlastného projektu zároveň predstavuje cennú skúsenosť, z ktorej sa veľa naučia.

Podpora pre mladých iniciátorov projektov

Skupina, ktorá rozbieha iniciatívu, musí mať na to, aby jej žiadosť bola úspešná, jasne vymedzenú tému, ktorej sa jej členovia chcú spoločne venovať. Projekt musí byť prospešný pre miestnu komunitu a musí špecifikovať každodenné činnosti, do ktorých sa zapoja všetci účastníci.

Skupina môže požiadať o externú pomoc. Jej členovia sa napríklad môžu rozhodnúť, že budú spolupracovať s etablovanou organizáciou, ktorá v ich mene môže požiadať o financovanie a ktorá ich môže usmerniť v administratívnych a finančných otázkach. Proces učenia môže uľahčiť kouč (napríklad niekto, kto má skúsenosti s prácou s mládežou). 

Ak pomoc poskytuje etablovaná organizácia, mala by sa zameriavať najmä na podporu účastníkov pri administratívnych a finančných úlohách, ktoré sa vyskytnú počas životného cyklu projektu. Môže však ponúknuť aj podporu a usmernenia pri identifikovaní a dokumentovaní vzdelávacích výstupov.

Financovanie

Európsky zbor solidarity môže pomôcť skupinám mladých ľudí pri pokrytí nákladov na riadenie projektov, do ktorého patrí príprava, vykonávanie aktivít, hodnotenie, šírenie a nadväzujúce aktivity, a môže poskytnúť až 500 EUR mesačne. Pokryté môžu byť aj náklady spojené so zapojením kouča do projektu. Rovnako možno vykázať aj mimoriadne náklady na podporu mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Žiadosť

Podávanie žiadostí o projekty v oblasti solidarity je jednoduché – nie je potrebný partner v zahraničí, ani netreba mať značku kvality. Formulár žiadosti obsahuje otázky zamerané napríklad na to, prečo chcú členovia skupiny projekt realizovať, aký je jeho prínos pre komunitu a aké aktivity budú vykonávať. Žiadosť môže v mene skupiny mladých ľudí podať každá verejná alebo súkromná organizácia (upozorňujeme, že ide o činnosť vedenú mladými ľuďmi) prostredníctvom formulára. Táto akcia je určená len pre krajiny zapojené do programu.