Skip to main content

DiscoverEU

Má tá tú 18 mbliana d’aois agus má tá cónaí ort i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+, tá sé in am duit do dhúshlán féin a thabhairt.

DiscoverEU

Buíochas leat as suim a léiriú in Discover EU ach tá deireadh tagtha leis an tréimhse iarratais. Fógrófar na torthaí i mí Eanáir 2023 agus cuirfear na hiarratasóirí ar an eolas dá réir. Cuirfear tús leis an gcéad bhabhta iarratais eile in earrach na bliana 2023 (fógrófar na dátaí sonracha amach anseo). Bí ag faire amach má tá tú 18 mbliana d’aois nó má tá tú ar tí a bheith 18 mbliana d’aois in 2023. Cuirfear níos mó pasanna taistil ar fáil duit san earrach!

 

An bhfuil tú 18 mbliana d’aois agus an bhfuil cónaí dleathach ort i mBallstát den Aontas nó i dtríú tír a bhfuil baint aici le Erasmus+? Faigh faoi réir le dul ag taiscéalaíocht san Eoraip! Is ábhar bróid é DiscoverEU a bheith mar chuid de chlár Erasmus+ agus a bheith in ann cur le Bliain Eorpach na hÓige 2022 le go leor pasanna taistil agus deiseanna! 

Cad é DiscoverEU?

Is gníomhaíocht den chlár Erasmus+ é DiscoverEU a thugann deis duit eolas a chur ar an Eoraip trí eispéiris foghlama. Is ar thraein a bheidh tú ag taisteal den chuid is mó (cé go mbeidh eisceachtaí ann chun é a chur ar chumas daoine a chónaíonn ar oileáin nó i gceantair iargúlta páirt a ghlacadh sa tionscnamh) agus cuirfidh tú eolas ar thírdhreacha iontacha na hEorpa agus ar an éagsúlacht mhór cathracha agus bailte atá ann. Is féidir leat iarratas a dhéanamh le linn an dá thréimhse iarratais a eagraítear gach bliain. Bronntar pas taistil ar na hiarratasóirí rathúla.

Mar chónaitheoir 18 bliana d’aois de chuid an Aontais Eorpaigh nó de chuid ceann de na tríú tíortha a bhfuil baint acu le Clár Erasmus+, cuir i gcás an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia agus an Tuirc, tugann DiscoverEU an deis duit eispéireas taistil a bheith agat, eispéireas a chuirfidh ar do chumas éagsúlacht na hEorpa a fhiosrú, foghlaim faoina hoidhreacht chultúrtha agus faoina stair agus nascadh le daoine as gach cearn den mhór-roinn. Ina theannta sin, a bhuí le DiscoverEU is féidir leat, mar dhuine óg, scileanna saoil a chothú a rachaidh chun tairbhe duit sa saol amach anseo, mar shampla, neamhspleáchas, féinmhuinín agus oscailteacht do chultúir eile.  

NUA! Ó 2022 i leith, gheobhaidh na rannpháirtithe a roghnófar cárta lascaine DiscoverEU ar a mbeidh lascainí ar chuairteanna cultúrtha, gníomhaíochtaí foghlama, spórt, iompar, lóistín, bia srl.

Cén uair a bheidh an chéad bhabhta iarratais eile ar siúl?

Bronnadh pasanna taistil ar níos mó ná 165,000 duine óg ó bhí an chéad bhabhta iarratais ann i mí an Mheithimh 2018. Beidh tréimhse iarratais eile ar siúl idir Dé Máirt, an 11 Deireadh Fómhair 2022 ag 12:00 (Am Lár na hEorpa) agus Dé Máirt, an 25 Deireadh Fómhair 2022 ag 12:00 (Am Lár na hEorpa). Beidh cnaipe ‘Déan iarratas anois’ le feiceáil ar an leathanach seo nuair a bheidh an tréimhse iarratais ar oscailt! 

Beidh tú incháilithe más rud é:

  • gur rugadh thú idir an 1 Eanáir 2004 agus an 31 Nollaig 2004, na dátaí sin san áireamh;
  • go líonann tú isteach an uimhir aitheantais (ID), uimhir phas nó uimhir an chárta cónaithe dhlíthiúil cheart ar an bhfoirm iarratais ar líne;
  • a bheith ina saoránach nó ina gcónaitheoir dleathach fadtéarmach* de chuid ceann de na críocha seo a leanas: 

          -  ceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, Tíortha agus Críocha Thar Lear san áireamh nó 
          -  ceann de na tríú tíortha atá bainteach le Clár Erasmus+: an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia agus an Tuirc. 

* Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Rialacha, roinn ‘2. Iarratasóirí incháilithe’

Ina dhiaidh sin, beidh ort páirt a ghlacadh i dtráth na gceist (ach amháin má chuireann tú isteach ar DiscoverEU mar bhall de ghrúpa).

I gcás ina roghnófar thú, beidh tú in ann taisteal ar feadh tréimhse nach lú ná aon lá amháin agus nach mó ná 30 lá idir an 1 Márta 2023 agus an 29 Feabhra 2024

Tabhair do d’aire, má tá míchumas ort nó má tá fadhb shláinte agat a fhágann go mbeidh an taisteal dúshlánach duit, gheobhaidh tú cúnamh agus tacaíocht a chabhróidh leat páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht. Féach ar C.13 sna Ceisteanna Coitianta le haghaidh tuilleadh eolais.

An bhfuil tú ró-óg chun páirt a ghlacadh sa bhabhta seo? Ná bí buartha! Beidh babhta eile ann san earrach agus san fhómhar gach bliain.

An féidir liom taisteal le mo chairde?

Is féidir! Fút féin atá sé. Is féidir leat taisteal i d’aonar freisin, nó suas le ceathrar cairde a chur le do ghrúpa ar choinníoll go gcomhlíonann siad na coinníollacha incháilitheachta thuas. Bainfidh siad úsáid as do chód iarratais nuair a chuireann siad féin isteach ar an tionscnamh. Féach ar B.5 go B.11 sna Ceisteanna Coitianta le haghaidh tuilleadh eolais.

Is féidir leat pleananna taistil a nascadh le taistealaithe eile DiscoverEU!. Ardán maith é grúpa Facebook DiscoverEU chun sin a dhéanamh. Glac páirt sa Ghrúpa anois chun comhrá a dhéanamh le rannpháirtithe eile.

A luaithe agus a roghnófar thú, cuideoidh Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ leat nascadh agus foghlaim trí chruinnithe réamhimeachta a eagrú agus le thaistealaithe a thabhairt le chéile sula n-imíonn siad.


‘Tá domhan mór amuigh ansin. Faigh do mhála droma, do dhlúthchara agus téigh ag taiscéalaíocht.’

 

Taithí a roinnt 

Agus tú i d’Ambasadóir DiscoverEU, iarrfar ort tuairisc a thabhairt ar do chuid taistil tríd an haischlib #DiscoverEU a úsáid ar uirlisí meán sóisialta ar nós Instagram, Facebook agus/nó Twitter. Is féidir leat freisin cur i láthair a dhéanamh i do scoil nó sa cheantar ina bhfuil cónaí ort. Chomh maith leis sin, d’fhéadfá páirt a ghlacadh sa chomórtas grianghrafadóireachta agus fís-scannánaíochta #DiscoverEU agus duaiseanna iontacha a bhuachan. 

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

An bhfuil suim agat sna tréimhsí iarratais a bhí ann cheana? Má tá, léigh bileoga eolais DiscoverEU, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin ngníomhaíocht agus faoin gcaoi ar éirigh le roinnt daoine óga a chuaigh ag taisteal faoi DiscoverEU.

 

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.
 

 

Físeán spreagúil TedX a rinne Vincent-Immanuel Herr