Skip to main content

DiscoverEU

Má tá tú 18 mbliana d’aois agus má tá cónaí ort i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+, tá sé in am duit do dhúshlán féin a thabhairt.

Rialacha do chomórtas DiscoverEU

Buíochas leat as suim a léiriú in Discover EU ach tá deireadh tagtha leis an tréimhse iarratais. Fógrófar na torthaí i mí Eanáir 2023 agus cuirfear na hiarratasóirí ar an eolas dá réir. Cuirfear tús leis an gcéad bhabhta iarratais eile in earrach na bliana 2023 (fógrófar na dátaí sonracha amach anseo). Bí ag faire amach má tá tú 18 mbliana d’aois nó má tá tú ar tí a bheith 18 mbliana d’aois in 2023. Cuirfear níos mó pasanna taistil ar fáil duit san earrach!

 

1 Tuairisc /// Cur síos

Is gníomhaíocht de chuid Erasmus+ é DiscoverEU. Tá sé mar aidhm aige eispéireas taistil a chur ar fáil do dhaoine óga 18 mbliana d’aois lena gcothófar a muintearas leis an Aontas Eorpach agus lena gcuirfear ar a gcumas éagsúlacht, oidhreacht chultúrtha agus stair na hEorpa a nochtadh dóibh féin, sin agus nascadh le daoine ó gach cearn den mhór-roinn agus teacht orthu féin sa deireadh thiar. 

I mí Dheireadh Fómhair 2022 roghnóidh an Coimisiún Eorpach agus an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um Oideachas agus Cultúr (EACEA) ar a laghad 35,000 duine óg a chomhlíonann na critéir incháilitheachta thíos. Is féidir le daoine óga iarratas a dhéanamh ar Thairseach Eorpach na hÓige. Beidh an tréimhse iarratais oscailte ó Dé Máirt, an 11 Deireadh Fómhair 2022 ar 12:00 (Am Lár na hEorpa) go dtí Dé Máirt, an 25 Deireadh Fómhair 2022 ar 12:00 (Am Lár na hEorpa).

Tabharfaidh an Coimisiún Eorpach agus EACEA pasanna taistil do na daoine óga a roghnófar chun an Eoraip a thaiscéaladh idir an 1 Márta 2023 agus an 29 Feabhra 2024 ar feadh tréimhse míosa ar a mhéad. 
Na hiarratasóirí a roghnófar, is de bhunrialacha an togra gur ar an traein a dhéanfaidh siad a gcuid taistil. Chun a chinntiú áfach go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, beifear in ann an pas taistil a úsáid, nuair is gá, le modhanna eile iompair, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta, de réir na gcúinsí comhshaoil, ama agus achair a bheidh ann. 

I gcásanna eisceachtúla, nuair nach mbeidh aon mhodh iompair eile ann, féadfar taisteal ar eitleán. Cinnteoidh sin go mbeidh an deis ag daoine óga atá ina gcónaí in áiteanna iargúlta nó ar oileáin páirt a ghlacadh in DiscoverEU freisin. 
Gheobhaidh na rannpháirtithe a roghnófar cárta lascaine DiscoverEU freisin. Beidh tréimhse bhailíochta an chárta ag teacht lena dtréimhse taistil. Leis an gcárta sin gheobhaidh siad lascainí ar chuairteanna agus ar ghníomhaíocht sna réimsí seo a leanas: an cultúr, an fhoghlaim, an nádúr, an spórt, an t-iompar áitiúil, lóistín, bia, etc. 

2. Iarratasóirí incháilithe

Le bheith incháilithe, ní mór do na hiarratasóirí:

 • a bheith 18 mbliana d’aois an 1 Eanáir 2023, i.e. daoine óga a rugadh idir an 1 Eanáir 2004 agus an 31 Nollaig 2004, na dátaí sin san áireamh;
 • a bheith ina saoránach nó ina gcónaitheoir dleathach fadtéarmach de chuid ceann de na críocha seo a leanas: 

          -   27 mBallstát den Aontas Eorpach, na réigiúin is forimeallaí dá chuid san áireamh (Guáin na Fraince (FR), Guadalúip (FR), Martinique (FR), la Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), na hAsóir (PT), Maidéara (PT) agus na hOileáin Chanáracha (ES)) nó;
          -   na tríú tíortha a bhfuil baint acu le clár Erasmus+: an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia agus an Tuirc nó;
          -   ina saoránach de chuid ceann de na 27 mBallstát den Aontas Eorpach chomh maith le cónaí dlíthiúil a bheith acu i gceann de na Tíortha agus Críocha Thar Lear atá bainteach leis an Aontas Eorpach: Arúba (NL), Bonaire (NL), Cúrasó (NL), Polainéis na Fraince (FR), Críocha an Deiscirt agus an Antartaigh de chuid na Fraince (FR), an Ghraonlainn (DK), an Nua-Chaladóin (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre agus Miquelon (FR), Vailís agus Futúna (FR).

 • an uimhir aitheantais (ID), uimhir phas nó uimhir an chárta cónaithe dhlíthiúil cheart a líonadh isteach ar an bhfoirm iarratais ar líne.

Na hiarratasóirí a roghnófar le ticéad a bhronnadh orthu, ní fhéadfaidh siad dul ag taisteal ach amháin: 

 • má chuireann siad tús lena n-aistear in aon cheann de na tíortha incháilithe DiscoverEU (féach thuas) tráth a ndearnadh an cinneadh roghnúcháin;
 • a bheith ag beartú ar thaisteal ar feadh idir 1 lá amháin agus suas le haon mhí, an lá deiridh sin san áireamh;
 • má tá sé ar intinn acu taisteal chuig tír iasachta amháin ar a laghad atá incháilithe le haghaidh DiscoverEU (féach thuas) tráth an chinnidh roghnúcháin;
 • má bhíonn siad toilteanach a bheith ina nAmbasadóirí DiscoverEU 

Iarratasóir nach gcomhlíonann na critéir incháilitheachta, ní chuirfear san áireamh sa phróiseas roghnúcháin é. 

Thosaigh DiscoverEU amach mar bheart ullmhúcháin a thionscain Parlaimint na hEorpa (2018-2020), beart dar cuspóir deiseanna taistil agus soghluaisteachta a chur ar fáil do dhaoine óga nuair atá 18 mbliana slánaithe acu. 

Is gníomhaíocht de chuid chlár Erasmus+ (2021-2027) é DiscoverEU anois.

3. An nós imeachta maidir le hiarratas a dhéanamh

Tá an babhta iarratais DiscoverEU ar oscailt trí fhoirm iarratais shonrach ar líne ar Thairseach Eorpach na hÓige. Ní bheidh cead iarratas ar bith a chur isteach roimh an tréimhse iarratais ná ina diaidh.

Tá seacht gcéim sa phróiseas le hiarratas a dhéanamh:

 1. I dtús báire, beidh ar na hiarratasóirí pas a fháil i seiceáil incháilitheachta, rud lena dtugtar le tuiscint go n-iarrfar orthu a ndáta breithe, a náisiúntacht agus a n-áit chónaithe dhlíthiúil a líonadh isteach. Mura dtagann na sonraí leis na rialacha incháilitheachta atá luaite faoi phointe 2 'Iarratasóirí Incháilithe', ansin ní bheidh siad in ann leanúint ar aghaidh leis an gcéad chéim eile. Lena chois sin, iarrfar orthu comhaontú le rialacha chomórtas DiscoverEU, le go mbeifear in ann a gcuid sonraí pearsanta a stóráil agus a phróiseáil chun críche chomórtas DiscoverEU, agus le go mbeidh an Coimisiún Eorpach agus eagraíochtaí eile a bhfuil údarú faighte acu ón gCoimisiún Eorpach in ann teagmháil a dhéanamh leo maidir le DiscoverEU chun na críche céanna, chomh maith le, EACEA, Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ agus Eurodesk.
 2. Beidh ar na hiarratasóirí a chur in iúl cibé an bhfuil siad ag iarraidh taisteal ina n-aonair, nó i ngrúpa de chúigear ar a mhéad.
 3. Beidh ar na hiarratasóirí seoladh ríomhphoist bailí a sholáthar. A luaithe a dhéanfar sin, gheobhaidh siad ríomhphost uathoibríoch ó Thairseach Eorpach na hÓige chun fíorú a dhéanamh gurb ann don seoladh ríomhphoist. Tá gá leis an bhfíorú sin ó tharla gur le ríomhphost a dhéanfar an comhfhreagras leis na hiarratasóirí. Trí iarraidh ar na hiarratasóirí a seoladh ríomhphoist a dhearbhú, cuireann an Coimisiún Eorpach agus EACEA bac ar dhaoine eile úsáid neamhúdaraithe a bhaint as seoltaí ríomhphoist.  
 4. Tar éis dóibh a seoladh ríomhphoist a fhíorú, beidh ar na daoine óga an fhoirm iarratais a líonadh isteach. Ar an gcéad dul síos, beidh orthu a gcuid sonraí pearsanta a thabhairt: náisiúntacht, dáta breithe, céadainm, sloinne, inscne, seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, tír chónaithe dhlíthiúil, réigiún, gairm agus uimhir aitheantais náisiúnta nó pas nó uimhir chónaithe dhlíthiúil. Beidh an deis ag daoine óga atá ar easpa luaineachta agus/nó faoi mhíchumas a gcuid riachtanas sonrach a thabhairt le fios.
 5. Tar éis dóibh a gcuid sonraí pearsanta a líonadh isteach, beidh ar na hiarratasóirí go léir 5 cheist ilrogha a fhreagairt a bhaineann leis an Aontas Eorpach agus le tionscnaimh eile de chuid an Aontais Eorpaigh atá dírithe ar dhaoine óga. Ar an rud deiridh, iarrtar orthu focheist a fhreagairt. Roghnófar iarratasóirí nó go mbeidh an buiséad ídithe, agus déanfar iad a rangú de réir a bhfreagraí.
 6. Iarrtar ar iarratasóirí eolas breise a thabhairt faoina bpleananna taistil (i.e. cathain a bheidh sé i gceist acu tús a chur lena dturas, arb é sin an chéad uair dóibh a bheith ag taisteal gan a dtuismitheoirí dá dtionlacain, na rudaí ba mhaith leo a fhoghlaim ón eispéireas seo, conas a íocfaidh siad as a dturas agus conas a fuair siad amach faoi DiscoverEU). Níl an t-eolas a líontar isteach sa rannán sin ina cheangal orthu agus ní bheidh aon tionchar aige ar an bpróiseas roghnúcháin. Úsáidfear na sonraí a bhailítear chun críocha staidrimh agus mar fhaisnéis don Choimisiún Eorpach agus EACEA d’fhonn DiscoverEU a fheabhsú.  
 7. Gheobhaidh gach iarratasóir ríomhphost deimhniúcháin ó Thairseach Eorpach na hÓige a luaithe a bheidh an t-iarratas curtha isteach acu. Sa ríomhphost deimhniúcháin sin cuirfear in iúl dóibh go bhfuil an t-iarratas uathu cláraithe agus, san áireamh leis, beidh an cód iarratais agus an sceideal chun cinneadh roghnúcháin na bpasanna a chur in iúl.

Gheobhaidh gach duine cód nuair a chuirtear an fhoirm iarratais isteach. Ba cheart d’iarratasóirí an cód iarratais sin a choinneáil lena úsáid i gcumarsáid amach anseo. Má theastaíonn ó iarratasóir cuireadh a thabhairt do dhaoine páirt a ghlacadh ina ghrúpa, ceapfar é ina cheannaire grúpa agus beidh air an cód a chur in iúl do bhaill eile an ghrúpa ionas gur féidir leo clárú. Bunaithe ar an gcód a chuireann ceannaire an ghrúpa ar fáil, beidh ar bhaill eile an ghrúpa clárú ar líne agus a gcuid sonraí pearsanta a iontráil. 

Tabhair do d’aire nach gá do bhaill an ghrúpa an tsraith ceisteanna ná an cheist réitigh a fhreagairt mar gur faoi cheannaire an ghrúpa amháin atá sé tráth na gceist agus an cheist réitigh a líonadh. Ní mór dóibh go fóill, áfach, a gcuid sonraí pearsanta a líonadh lena n-iarratais a bhailíochtú. Ní mór do bhaill an ghrúpa na critéir incháilitheachta chéanna a chomhlíonadh: a bheith 18 mbliana d’aois agus cónaí dlíthiúil a bheith acu i gceann de na Ballstáit den Aontas Eorpach nó i gceann de na tríú tíortha a bhfuil baint acu le clár Erasmus+: an Íoslainn, Lichtinstéin, an Mhacadóin Thuaidh, an Iorua, an tSeirbia agus an Tuirc. Má tá sé tugtha le fios ag iarratasóirí go dteastaíonn uathu taisteal ina n-aonar, is féidir leo cairde a chur lena n-iarratas go fóill i ndiaidh dóibh an t-iarratas a chur isteach ach roimh an spriocdháta deiridh, ach cloí leis an nós imeachta céanna atá luaite thuas.

Déanfar iarratas mar ghrúpa a mheas mar aon iarratas amháin. Ní bheidh san áireamh maidir leis an roghnúchán ach na baill den ghrúpa sin a bhfuil an fhoirm iarratais líonta isteach acu tríd an gcód a thug an ceannaire grúpa dóibh a úsáid. Níor chóir do na daoine sa ghrúpa clárú ina n-aonar. 

Is féidir le grúpaí a bheith comhdhéanta de dhaoine ar de náisiúntachtaí éagsúla iad agus atá ina gcónaí in áiteanna éagsúla.

Ní féidir ach aon iarratas in aghaidh an duine a chur isteach. Ní bhreithneofar ach an chéad iarratas a bheidh cláraithe ar Thairseach Eorpach na hÓige sa phróiseas roghnúcháin. Ní féidir le daoine aonair iarratas a chur isteach i bpáirt le grúpaí éagsúla. Má bhraitear, ag céim ar bith, go bhfuil iarratais iolracha á ndéanamh, ní bhreithneofar ach an chéad iarratas a chláraítear ar Thairseach Eorpach na hÓige. 

Na daoine óga ar roghnaíodh le haghaidh pas taistil DiscoverEU faoi cheann de na babhtaí iarratais a bhí ann cheana, níl siad incháilithe an dara hiarratas a chur isteach. Breithneofar é sin ag céim chur isteach na n-iarratas. Má bhraitheann an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus EACEA chun tabhairt faoi chúram na n-áirithintí taistil, nó má bhraitheann an Coimisiún Eorpach agus EACEA féin iarratais ó dhaoine ar bronnadh pas taistil DiscoverEU orthu i gceann de na babhtaí iarratais a bhí ann cheana, ag aon chéim le linn chur chun feidhme na gníomhaíochta, dícháileofar an t-iarratasóir sin.

4. An próiseas roghnúcháin agus na critéir roghnúcháin

Tá cuóta de phasanna taistil leagtha síos do gach tír. Tá an dáileadh bunaithe ar phríomhghníomhaíocht 1 de chlár Erasmus+, is é sin an scála dáilte ‘soghluaisteacht aonair don óige’.

Cuirfear an próiseas roghnúcháin i gcrích bunaithe ar an gcónaí dlíthiúil a thabharfaidh an t-iarratasóir le fios ar an bhfoirm iarratais. I gcás ina mbeidh níos lú iarratas ná na cuótaí a bheidh socraithe do thíortha áirithe, athleithdháilfear na pasanna taistil atá fágtha i measc na n-iarratasóirí a chónaíonn i dtíortha ina bhfuil níos mó iarratasóirí ná na cuótaí a bheidh socraithe.

Is é cónaí cheannaire an ghrúpa a chinnfidh an cónaí a chuirfear san áireamh le haghaidh ríomh na gcuótaí i gcás na ngrúpaí. Má thagann grúpa san áit dheireanach i liosta na n-iarratasóirí atá roghnaithe de réir tíre agus an cuóta don tír sin ídithe, roghnófar an grúpa ina iomláine.

Beidh ar iarratasóirí pas a fháil sa tseiceáil ar na critéir incháilitheachta, i.e. dáta breithe incháilithe agus cónaí incháilithe de réir mar a luaitear faoi phointe 2 agus pointe 3. Tabhair faoi deara go ndéanfar measúnú air sin go huathoibríoch le linn an phróisis iarratais, agus ina dhiaidh sin déanfaidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus EACEA chun tabhairt faoi chúram na n-áirithintí taistil, déanfaidh sé seiceáil faoi dhó ar na sonraí a bheidh curtha ar fáil. Tar éis don chonraitheoir seiceáil a dhéanamh ar a chárta aitheantais, pas agus/nó doiciméad cónaithe dlíthiúil, agus go mbraitheann sé go ndearna an t-iarratasóir dearbhú bréagach, eisiafar é ón gcomórtas.

Má chomhlíontar gach critéar incháilitheachta, beidh ar na hiarratasóirí na critéir roghnúcháin a chomhlíonadh, is é sin le rá na freagraí cearta a thabhairt ar na 5 cheist ilrogha agus ar cheist réitigh. I gcás grúpaí, is é ceannaire an ghrúpa amháin a thabharfaidh na freagraí ar na 5 cheist agus ar an gceist réitigh.

Déanfar na hiarratasóirí a ghrúpáil de réir cónaí agus a rangú i gcomhréir leis na freagraí cearta ar na 5 cheist, ansin i gcomhréir leis an bhfreagra ar an gceist réitigh.

Tar éis dheireadh na tréimhse iarratais, déanfar na torthaí a asbhaint as Tairseach Eorpach na hÓige agus seolfar chuig comhaltaí an choiste roghnúcháin iad dá measúnú deiridh.

Má bhíonn an iomarca iarratas ann (ó dhaoine aonair nó ó ghrúpaí) a bhfuil an rangú céanna acu ag scoithphointe an chuóta shocraithe, mar bheart na rogha dheiridh bainfidh an Coimisiún Eorpach agus EACEA úsáid as an bprionsabal ‘tús freastail ar an té is túisce’ leis na háiteanna deireanacha a dháileadh. Is réamhchúram é sin, níor tharla sé sna babhtaí iarratais a bhí ann roimhe seo

5. Coiste roghnúcháin

Tiocfaidh coiste roghnúcháin ar a mbeidh foireann an Choimisiúin Eorpaigh agus EACEA le chéile ag deireadh thréimhse na n-iarratas. Féachfaidh siad ar thorthaí an phróisis roghnúcháin ar bhonn na gcritéar roghnúcháin a leagtar amach thuas. Déanfaidh siad rangú deiridh na n-iarratasóirí roghnaithe a mbronnfar na bpasanna taistil orthu a mheasúnú, bunaithe ar fhreagraí na n-iarratasóirí sin ar an tsraith ceisteanna agus ar an gceist réitigh, agus cuóta in aghaidh na tíre á chur san áireamh. Nuair a bheidh an roghnúchán déanta, bunófar liosta ionadaithe. D’fhéadfaí iarratasóirí atá ar an liosta ionadaithe sin a roghnú le haghaidh pasanna taistil sa chás go mbeidh buiséad nár dáileadh fós ann nó sa chás go ndiúltóidh iarratasóirí roghnaithe glacadh lena bpasanna taistil (féach pointe 7).

Bunaithe ar mheasúnú an choiste roghnúcháin, glacfaidh an Coimisiún Eorpach agus EACEA an cinneadh roghnúcháin, cinneadh ina mbeidh eolas faoi líon iomlán na bpasanna taistil roghnaithe, an buiséad iomlán atá dáilte i leith na bpasanna taistil, liosta na n-iarratasóirí roghnaithe agus an liosta ionadaithe. 

6. Na torthaí a fhógairt

Ag deireadh an phróisis roghnúcháin, gheobhaidh gach iarratasóir fógra trí ríomhphost ina sonrófar an méid seo a leanas:

 • gur roghnaíodh iad ina dtairbhithe (‘na hiarratasóirí roghnaithe’)
 • nár roghnaíodh iad agus gur cuireadh ar liosta na n-ionadaithe iad

A luaithe a bheidh fógra tugtha do na hiarratasóirí roghnaithe, déanfar liosta díobh siúd atá roghnaithe a sheoladh chuig an gconraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA, agus tabharfaidh seisean aire do na háirithintí taistil. Déanfaidh an conraitheoir sin teagmháil bhreise ansin leis na hiarratasóirí roghnaithe. Tá tuilleadh eolais faoi seo faoi phointe 8.

Beidh iarratasóirí in ann a dheimhniú freisin ar Thairseach Eorpach na hÓige cé acu ar roghnaíodh nó nár roghnaíodh iad trí úsáid a bhaint as a gcód iarratais.

7. An liosta ionadaithe

Cuirfear gach iarratasóir nár roghnaíodh ar liosta ionadaithe de réir ord íslitheach a rangaithe i gcomhréir lena bhfreagraí sa tsraith ceisteanna agus ar an gceist réitigh. Sa chás go dtarraingíonn roinnt iarratasóirí roghnaithe a n-iarratas siar nó má tá luach na bpasanna taistil roghnaithe níos ísle ná an buiséad atá ar fáil, d’fhéadfadh an Coimisiún Eorpach agus EACEA pasanna taistil a bhronnadh ar iarratasóirí atá curtha ar an liosta ionadaithe suas go dtí go n-úsáidfear an buiséad iomlán atá ar fáil. Athbhreithneofar caitheamh an bhuiséid ar bhonn míosúil.

Ní chruthaítear aon teidlíocht i leith an Choimisiúin Eorpaigh ná EACEA trí áit a bhaint amach ar an liosta ionadaithe agus ní chiallaíonn sé go roghnófar na rannpháirtithe sin ag céim níos faide anonn.

An conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus EACEA chun na háirithintí taistil a shocrú, féadfaidh sé dul i dteagmháil le hiarratasóirí nár roghnaíodh agus cuireadh a thabhairt dóibh clárú ar ardán na n-áirithintí. Na daoine a ndéanfar teagmháil leo i dtreo dheireadh an tionscnaimh de bharr iad a bheith ar an liosta ionadaithe, ní féidir leo éileamh a dhéanamh ar thaisteal a rinne siad sular tugadh an cuireadh dóibh nó ní féidir leo a iarraidh go gcuirfear síneadh leis an tréimhse thaistil.

8. Pasanna taistil a chur in áirithe agus rialacha taistil

Cuirfidh na hiarratasóirí roghnaithe tús lena n-aistear i dtír atá rannpháirteach in DiscoverEU (féach pointe 2 – Iarrthóirí incháilithe) agus taistealóidh siad go tír amháin ar a laghad, atá rannpháirteach in DiscoverEU freisin agus nach ionann í agus an tír imeachta. Ní féidir leo an pas taistil a úsáid ina dtír chónaithe ach amháin don taisteal amach agus isteach. Is féidir le daoine óga a bheith ag taisteal ar feadh idir 1 lá amháin agus mí iomlán. Ba cheart an tréimhse thaistil a bheith idir an 1 Márta 2023 agus an 29 Feabhra 2024. Le linn na tréimhse taistil aon mhí amháin, bíonn líon áirithe laethanta ag daoine óga nuair is féidir leo taisteal. 

Is é an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA a dhéanfaidh pasanna taistil a chur in áirithe, a cheannach agus a sheachadadh do na hiarratasóirí roghnaithe. Níor cheart do na hiarratasóirí roghnaithe, i gcás ar bith, pasanna a chur in áirithe iad féin ná trí ghníomhaireacht taistil. Ní aisíocfar pasanna a cheannóidh na hiarratasóirí roghnaithe féin go díreach. 

Rachaidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA i dteagmháil leis na hiarratasóirí roghnaithe agus tabharfaidh sé rochtain dóibh ar aip mhóibíleach. Tabharfaidh an aip sin rochtain ar thacaíocht do na rannpháirtithe, sin agus moltaí maidir lena gcláir thaistil a dhearadh agus a ullmhú. San aip mhóibíleach, beidh cárta lascaine digiteach DiscoverEU ar fáil do na rannpháirtithe uile.

Leis an gcárta sin beidh rochtain ag daoine ar raon lascainí agus tairbhí ar fud thíortha chlár Erasmus+. Roghnóidh an conraitheoir na hoibreoirí iompair is iomaíche agus is oiriúnaí.

Beidh rogha ag na hiarratasóirí roghnaithe, mar phrionsabal ginearálta, idir an 2 rogha taistil a leanas:

An rogha taistil sholúbtha

An rogha taistil réamhshainithe

Na dátaí ar a mbeidh na hiarratasóirí roghnaithe ag taisteal, beidh siad solúbtha go dtí go ngníomhaíonn an t-iarratasóir an pas taistil.  Déanfaidh iarratasóirí roghnaithe an clár taistil is mian leo a chur in iúl don chonraitheoir agus na laethanta agus amanna taistil seasta agus na cinn scríbe réamhshainithe san áireamh. Na dátaí taistil agus na cinn scríbe, ní féidir iad a athrú tar éis an ticéad socraithe a chur in áirithe. Ba cheart an taisteal a dhéanamh le linn tréimhse nach faide ná aon mhí amháin.
Beidh iarratasóirí roghnaithe in ann taisteal feadh aon mhí amháin ar a mhéad, agus ar líon socraithe laethanta taistil le linn na tréimhse sin. Cuireann an rogha taistil sholúbtha ar chumas na n-iarratasóirí roghnaithe taisteal chuig a oiread sin tíortha incháilithe agus is mian leo. Beidh iarratasóirí roghnaithe in ann cuairt a thabhairt ar suas le 2 thír atá ina mBallstáit den Aontas Eorpach nó 2 thríú tír atá comhlachaithe leis an gclár Erasmus+ (féach pointe 2) tráth an chinnidh roghnúcháin (ní áirítear leis sin tír a n-imeachta ná na tíortha a dtaistealaítear tríothu) thar uastréimhse aon mhí amháin.

A luaithe a bheidh an pas taistil gníomhaithe, is féidir leis na hiarratasóirí roghnaithe a gcuid taistil a dhéanamh ar laethanta as a chéile, nó is féidir leo a laethanta taistil a leathadh thar thréimhse míosa. Beidh cead acu taisteal ar thraenacha atá á n-oibriú ag cuideachtaí iarnróid Eorpacha chomh maith le roinnt bád farantóireachta agus córacha eile iompair a roghnóidh an conraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA. Tabhair do d’aire go mb’fhéidir go gcaithfeá suíochán a chur in áirithe ar thraenacha áirithe, nó go molfaí sin a dhéanamh. Níl costas áirithintí suíocháin san áireamh sa phas taistil sholúbtha. Ní sheasfaidh an Coimisiún Eorpach ná EACEA aon aisíocaíocht ar áirithintí traenach ná costais eile a bheidh le híoc ag an rannpháirtí le linn an turais.  

Tá na costais ar fad a bhaineann le háirithintí san áireamh sa rogha taistil réamhshainithe, ach tá teorainn fhoriomlán €251 leis an mbuiséad, teorainn ar gá cloí léi. Ba cheart d’iarratasóirí roghnaithe a dhearbhú go bhfuil a gclár taistil indéanta.

I gceachtar den dá rogha:

 • Tá uasbhuiséad €251 ann ar gá cloí leis seachas i gcásanna eisceachtúla mar atá leagtha amach thíos.

Ní thacaítear le cealuithe ar na pleananna taistil. Ní sheasfaidh an Coimisiún Eorpach ná EACEA aon fhorlíontaí ná aon chostais eile a thagann chun cinn le linn an turais. Ba cheart d’iarratasóirí roghnaithe ar mian leo taisteal go hÉirinn, Málta, an Chipir nó an Íoslainn an conraitheoir a chur ar an eolas tar éis glao speisialta a bheith seolta le haghaidh gach rannpháirtí roghnaithe. Faoi mar a luaitear in Iarscríbhinn I, cuirfear cuóta i bhfeidhm maidir leo sin a bheidh ag taisteal as Éirinn, Málta, an Chipir agus an Íoslainn. Cuirfear an cuóta céanna i bhfeidhm trí huaire do na hiarratasóirí roghnaithe ar mian leo taisteal go hÉirinn, Málta, an Chipir agus an Íoslainn, agus is ar bhonn 'tús freastail ar an té is túisce' a chuirfear na ticéid eitilte go dtí na cinn scríbe shonracha sin in áirithe. 

Cuirfear maolú ar an gceanglas maidir leis an tréimhse thaistil i bhfeidhm i gcás daoine óga atá ina gcónaí i dtír den Aontas Eorpach nó i dtríú tíortha atá comhlachaithe leis an gclár Erasmus+ (féach pointe 2) lena mbaineann seirbhís shibhialta nó mhíleata éigeantach. Sa chás sin, cuirfear síneadh leis an tréimhse thaistil go dtí 6 mhí tar éis dheireadh a ndualgas dlíthiúil.

9. Córacha iompair

Is ar iarnród a bheidh na rannpháirtithe roghnaithe ag taisteal, mar riail bhunúsach. Chun a chinntiú, áfach, go bhféadfar dul chuig a oiread áiteanna is féidir, ba cheart do DiscoverEU modhanna eile iompair a thairiscint, cuir i gcás an bus nó an bád farantóireachta, de réir na gcúinsí comhshaoil, ama agus achair a bheidh ann. Déanfar an taisteal sa dara grád.
I gcúinsí speisialta amháin, féadfar cead a thabhairt taisteal in eitleán. Is amhlaidh an cás do na daoine óga sin atá ina gcónaí:

 1. Sna naoi réigiún is iargúlta (i.e. Guadalúip, Guáin na Fraince, Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Maidéara, na hAsóir agus na hOileáin Chanáracha);
 2. Sna tíortha agus críocha thar lear de chuid an Aontais Eorpaigh (Arúba, Bonaire, Cúrasó, Polainéis na Fraince, an Ghraonlainn, an Nua-Chaladóin, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre agus Miquelon, Vailís agus Futúna)
 3. I dtíortha/réigiúin nach bhfuil teacht orthu leis na córacha iompair thuasluaite (gréasán iarnróid, báid farantóireachta agus busanna);
 4. Nuair is gá do na daoine óga taisteal ar feadh níos mó ná 18 uair an chloig ar talamh nó ar muir sula dtrasnóidh siad an teorainn is gaire dá dtír chónaithe.

Ní féidir eitilt ach ar a dturas isteach agus amach. Don chuid eile dá dturas, tá ar rannpháirtithe taisteal faoin riail bhunúsach (taisteal iarnróid nó modh iompair malartach eile).  

Is féidir le daoine óga ó na réigiúin is forimeallaí agus ó na Tíortha agus Críocha Thar Lear aon cheann scríbe a roghnú a thagann leis na ceanglais atá socraithe. Bíonn iarratasóirí roghnaithe ar mhaith leo taisteal chuig na réigiúin is forimeallaí agus chuig na Tíortha agus Críocha Thar Lear in ann é sin a dhéanamh, má oireann a dturas don bhuiséad uasta €251.

Iarratasóirí roghnaithe atá ina gcónaí in Éirinn, Málta, an Chipir nó an Íoslainn, ceadaítear dóibh taisteal ar eitleán go mór-roinn na hEorpa.

10. Luach uasta na bpasanna taistil

Gheobhaidh na hiarratasóirí roghnaithe na pasanna taistil chuig an gceann scríbe a roghnaíodh agus cárta lascaine DiscoverEU, agus iad sin amháin. Ní mór do na rannpháirtithe roghnaithe féin cóiríocht, cothú, árachas, forlíontaí taistil nó aon speansais eile a bhaineann leis an taisteal a íoc.

Is é an bhunriail go mbeidh gach rannpháirtí roghnaithe i dteideal maoiniú uasta €251 dá bpas. Is sa 2ú grád nó sa ghrád barainne amháin a dhéanfar an taisteal. Is féidir an luach sin a bheith níos airde, áfach, sna cásanna sonracha dá dtagraítear thíos:

 • I gcás iarratasóirí roghnaithe a bheidh ag taisteal ó na réigiúin is forimeallaí san Aontas agus ó na Tíortha agus na Críocha Thar Lear go mór-roinn na hEorpa. Tar éis dóibh an mhór-roinn a bhaint amach, cuirfear an riail ghinearálta i bhfeidhm;
 • I gcás iarratasóirí roghnaithe as na réigiúin is forimeallaí nach mór dóibh taisteal ar eitleán go mór-roinn na hEorpa. Tar éis dóibh an mhór-roinn a bhaint amach, cuirfear an riail ghinearálta i bhfeidhm;
 • I roinnt cásanna sainiúla a mheasúnófar ar bhonn cás ar chás (e.g. iarratasóirí roghnaithe a bhfuil cónaí orthu ar oileáin eile atá ina gcuid eile de thíortha Chlár Erasmus+) d’fhéadfaí turas breise ar thraein/bád farantóireachta/bus a chlúdach.

I gcás iarratasóirí roghnaithe ar bheagluaineacht agus/nó a bhfuil riachtanais speisialta acu: d’fhéadfaí costais cúnaimh speisialta (duine tionlacain, madra iarratasóra roghnaithe a bhfuil lagú radhairc air srl.) a chlúdach, bunaithe ar na doiciméid iomchuí ina léirítear bonn cirt a riachtanas speisialta, i gcomhréir le dlí náisiúnta na tíre cónaithe.

11. Amchlár táscach

Dáta oscailte na tréimhse clárúcháin Dé Máirt, an 11 Deireadh Fómhair 2022 (12:00 Am Lár na hEorpa)
Dáta deiridh na tréimhse clárúcháin Dé Máirt, an 25 Deireadh Fómhair 2022 (12:00 Am Lár na hEorpa)
Coiste roghnúcháin Samhain 2022
Fógra maidir le roghnú Eanáir 2023
An chéad dáta imeachta 1 Márta 2023
An dáta fillte deiridh 29 Feabhra 2024

12. Rannpháirtí atá roghnaithe a chuireann an taisteal ar ceal nó a tharraingíonn siar as

Beidh gach pas taistil faoi ainm duine ar leith agus ní ceadmhach é a aistriú chuig duine eile faoi chúinse ar bith. Ní féidir an t-ainm ar an bpas taistil a athrú.

Má dhiúltaíonn an rannpháirtí roghnaithe taisteal, ar chúis ar bith, sula mbeidh an pas taistil curtha in áirithe ag an gconraitheoir arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus EACEA, tabharfar áit an rannpháirtí sin do dhuine eile ón liosta ionadaithe in ord íslitheach an roghnúcháin. Tugtar cuireadh d’iarratasóirí roghnaithe an conraitheoir a chur ar an eolas sula gcuirfear aon rud in áirithe.

Má dhiúltaíonn duine den ghrúpa (ceannaire an ghrúpa nó aon duine eile sa ghrúpa) taisteal sula mbeidh an pas taistil curtha in áirithe ag conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh agus EACEA, ní chuirfidh an cinneadh sin staid an ghrúpa ar fad i mbaol. Beidh na daoine eile a bheidh fágtha sa ghrúpa in ann taisteal mar a beartaíodh. Ní féidir duine eile a chur in ionad an duine a tharraing siar áfach. Déanfar an pas taistil breise a shannadh do dhuine ón bpainéal in ord íslitheach an roghnúcháin.

Glactar leis go ndéanann daoine áirithe i ngrúpa cinneadh ar deireadh taisteal a dhéanamh ar bhonn aonair agus ní chuireann sé sin isteach ar an ngrúpa iomlán.

Níl an pas taistil inmhalartaithe agus tá sé neamh-inaisíoctha. Leis an bpas taistil sholúbtha, tá an dáta tosaithe oscailte, rud a fhágann gur féidir le taistealaithe an dáta a athrú am ar bith roimh an dáta a thugtar mar chéad lá taistil.

Maidir leis an rogha taistil atá socraithe, is de réir téarmaí agus coinníollacha an chomhlachta taistil a dhéanfar leasú ar an ticéad nó é a chur ar ceal; is faoi na hiarratasóirí atá sé na táillí a ghlanadh.

13. Force majeure

Má chuirtear isteach ar an taisteal mar gheall ar chásanna nó imeachtaí eisceachtúla gan choinne atá glan ar smacht an rannpháirtí agus nach earráid nó neamart dá gcuid féin é, d’fhéadfaí pas taistil nua a bhronnadh air. Déanfaidh conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh agus EACEA measúnú ar na cásanna áirithe sin ar bhonn cás ar chás.

14. Tuairisciú a dhéanamh ar an taisteal

Ba mhaith leis an gCoimisiún Eorpach cloisteáil ó na hiarratasóirí roghnaithe agus spreagfaidh sé na taistealaithe óga DiscoverEU chun a n-eispéiris agus a gcuid eachtraí a roinnt. Beidh na hiarratasóirí roghnaithe, a luaithe a roghnófar iad, ina nAmbasadóirí DiscoverEU don ghníomhaíocht. Tabharfar cuireadh dóibh tuairisc a thabhairt ar a n-eispéireas taistil, mar shampla ar na meáin shóisialta ar nós Instagram, Facebook nó Twitter nó trí chur i láthair a dhéanamh ag a scoil nó ina bpobal áitiúil. Leis an aip mhóibíleach beifear in ann léarscáil shaincheaptha a chruthú den chlár taistil le staitisticí (amhail líon na dtraenacha a thógtar, líon na dtíortha a dtugtar cuairt orthu agus coigiltis CO2). Is féidir é sin a roinnt agus a phostáil ansin ar na meáin shóisialta ag deireadh an taistil. 

Tá fáilte roimh iarratasóirí páirt a ghlacadh i nGrúpa Facebook Oifigiúil #DiscoverEU. Beidh ar na taistealaithe óga suirbhé ar líne a líonadh isteach freisin. Seolfaidh conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh agus EACEA an suirbhé chucu nuair a bheidh an tréimhse thaistil thart. Nuair atá an suirbhé líonta isteach, gheobhaidh na taistealaithe deimhniú rannpháirtíochta a ghintear go huathoibríoch agus lena gcuirtear i dtábhacht inniúlachtaí agus scileanna a foghlaimíodh a bhuí lena dtaithí ar an taisteal.

15. Víosa 

Ag brath ar do shaoránacht agus ar an gclár taistil atá beartaithe agat (lasmuigh de limistéar Schengen), d’fhéadfadh sé go mbeadh víosa amháin nó níos mó ag teastáil ó na rannpháirtithe. Is inniúlacht de chuid na Stát é seachadadh na víosa. Molaimid do rannpháirtithe foinsí oifigiúla a úsáid chun iad a choinneáil ar an eolas agus a n-iarratais a sheoladh i bhfad roimh ré. D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé roinnt seachtainí le víosa a sheachadadh. Cuirfidh aip thaistil agus deasc chabhrach DiscoverEU cúnamh ar fáil ina leith sin. Ar aon chuma, is faoi na rannpháirtithe atá sé a gcuid doiciméad a ullmhú sula dtaistealaíonn siad. 

Níl an Coimisiún Eorpach, EACEA ná an conraitheoir in ann tionchar a imirt ar chinntí na n-údarás náisiúnta maidir le víosaí.

Clúdóidh DiscoverEU costais eisiúna na víosa. 

Nuair is ceanglas éigeantach é árachas sláinte chun víosa a fháil, is é an conraitheoir a sholáthróidh é. Clúdóidh DiscoverEU na costais ghaolmhara.  

16. Árachas

Moltar do na rannpháirtithe roghnaithe árachas sláinte agus árachas taistil iomchuí a fháil le haghaidh thréimhse iomlán an taistil. Is iondúil go gcuirfidh árachas sláinte náisiúnta an rannpháirtí cumhdach bunúsach árachais sláinte ar fáil tríd an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte le linn a thurais DiscoverEU. 

D’fhéadfadh sé nach mbeadh gach cás féideartha san áireamh faoi chumhdach an Chárta Eorpaigh um Árachas Sláinte nó faoi chumhdach árachais sláinte phríobháidigh, go háirithe má bhíonn gá le haisdúichiú nó le cóir leighis faoi leith. I gcásanna den sórt sin, is inmholta an rud é árachas comhlántach a fháil.  

17. Séanadh

Ní dhéanfaidh an Coimisiún Eorpach, EACEA ná an conraitheoir foráil ach do phasanna taistil, do na cártaí lascaine agus, i gcás inarb infheidhme, do na costais eisiúna víosaí mar atá mínithe thuas. Ní mór do na hiarratasóirí roghnaithe féin cóiríocht, cothú, árachas bunúsach, forlíontaí taistil nó aon speansais eile a íoc a bhaineann leis an turas.

Ní bheidh an Coimisiún Eorpach, EACEA ná a chonraitheoir faoi dhliteanas as aon damáiste a dhéanfaidh nó a tharlóidh d’aon duine de na hiarratasóirí roghnaithe sa chomórtas, lena n-áirítear damáiste arna dhéanamh do thríú páirtithe mar thoradh ar chur chun feidhme na ngníomhaíochtaí a bhaineann leis an gcomórtas seo, nó le linn an chur chun feidhme sin.

Ní bheidh an Coimisiún Eorpach, EACEA ná a chonraitheoir faoi dhliteanas as aon damáiste ábhartha, neamh-ábhartha nó fisiciúil a fhulaingíonn na hiarratasóirí roghnaithe nó iad siúd atá in éineacht leo le linn a n-aistir chuig a gceann scríbe nó le linn dóibh a bheith ag fanacht ann.

Tá an taisteal inmhianaithe faoi réir srianta ó thaobh buiséid, ama, agus infhaighteacht na bpasanna de. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh sé go ndéanfaí athruithe air, agus ní féidir leis an gconraitheoir seachtrach arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA a ráthú go mbeifear in ann an turas inmhianaithe a dhéanamh.

Moltar do na rannpháirtithe roghnaithe árachas sláinte agus árachas taistil iomchuí a fháil le haghaidh thréimhse iomlán an taistil. Is iondúil go gcuirfidh árachas sláinte náisiúnta an rannpháirtí cumhdach bunúsach árachais sláinte ar fáil tríd an gCárta Eorpach um Árachas Sláinte le linn a thurais DiscoverEU. D’fhéadfadh sé nach mbeadh gach cás féideartha san áireamh faoi chumhdach an Chárta Eorpaigh um Árachas Sláinte nó faoi chumhdach árachais sláinte phríobháidigh, go háirithe má bhíonn gá le haisdúichiú nó le cóir leighis faoi leith. I gcásanna den sórt sin, is inmholta an rud é árachas comhlántach a fháil. Forchoimeádann an Coimisiún Eorpach agus EACEA an ceart na rialacha atá curtha ar bun faoi phointe 10 agus pointe 11 a athrú i gcás imthosca eisceachtúla.

18. An dlí is infheidhme

Rialaítear an comórtas i gcomhréir le dlí an Aontais. Is ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh amháin a bheidh dlínse aon díospóid idir an tAontas agus aon tairbhí a éisteacht maidir le léirmhíniú, cur i bhfeidhm nó bailíocht rialacha an chomórtais seo, mura féidir díospóid den sórt sin a réiteach go cairdiúil.

19. Cosaint sonraí

Na sonraí a iarrtar, ní úsáidfear iad ach chun na hiarratasóirí a roghnú, le go mbeidh siad in ann ticéid taistil a chur in áirithe agus go mbeifear in ann seirbhísí a bhaineann le DiscoverEU a chur ar fáil dóibh, cuir i gcás Timthriall Foghlama DiscoverEU nó feachtais phoiblíochta DiscoverEU. Sa chás sin, an Coimisiún Eorpach agus eagraíochtaí eile a bhfuil údarú faighte acu ón gCoimisiún Eorpach, chomh maith le EACEA, Gníomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ agus Eurodesk, féadfaidh siad teagmháil a dhéanamh leis an rannpháirtí.

Aon sonraí pearsanta a phróiseálfaidh an Coimisiún Eorpach agus EACEA, is faoi Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 (lena n-aisghairtear Rialachán (CÉ) Uimh. 45/2001) a dhéanfaidh siad amhlaidh, sin agus i gcomhréir leis na 'fógraí maidir le hoibríochtaí próiseála' a cuireadh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí (OCS) an Choimisiúin Eorpaigh (atá ar fáil go poiblí sa chlár OCS). Próiseálfaidh ‘rialaitheoirí sonraí’ an Choimisiúin Eorpaigh agus EACEA sonraí den sórt sin chun críche an chomórtais, cur chun feidhme nó oibre leantaí nó chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint.

I Ráiteas Príobháideachais DiscoverEU, tugtar míniú faoin gcaoi a mbaintear úsáid as na sonraí pearsanta faoin ngníomhaíocht agus faoin gcaoi a ndéantar príobháideachas na sonraí sin a chosaint. Is féidir teacht ar Ráiteas Príobháideachais DiscoverEU ag an nasc seo: https://europa.eu/youth/privacy_ga.

Beidh an ceart ag na hiarratasóirí dul ar iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí tráth ar bith.

20. Gearáin

Cuirfear foirm ghearáin ar fáil ar shuíomh gréasáin an chonraitheora arna ainmniú ag an gCoimisiún Eorpach agus ag EACEA chun na háirithintí taistil a shocrú. Cuirfear an fhéidearthacht sin in iúl d’iarratasóirí roghnaithe agus a bpas á chur in áirithe acu.