Skip to main content

DiscoverEU

Ak máš 18 rokov a bývaš v krajine zapojenej do programu Erasmus+, je čas posunúť hranice tvojej zóny komfortu.

Pravidlá súťaže DiscoverEU

Ďakujeme Ti za záujem, ale obdobie podávania prihlášok sa už skončilo. Výsledky budú oznámené v januári 2023 a uchádzači budú náležite informovaní. Ďalšie kolo podávania prihlášok sa začne na jar 2023 (konkrétne dátumy budú oznámené neskôr). Ak máš 18 rokov alebo v roku 2023 dovŕšiš 18 rokov, sleduj aktuálne informácie. Na jar budú k dispozícii ďalšie cestovné poukazy!

 

1. Opis

DiscoverEU je akcia programu Erasmus+. Jeho cieľom je poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov cestovateľskú skúsenosť, ktorá v nich podporí pocit príslušnosti k Európskej únii a umožní im objavovať rozmanitosť Európy, jej kultúrne dedičstvo a históriu, spojiť sa s ľuďmi z celého kontinentu, a tým zároveň objavovať seba. 

V októbri 2022 vyberie Európska komisia a Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) najmenej 35 000 mladých ľudí, ktorí budú spĺňať ďalej uvedené kritéria oprávnenosti. Prihláška do súťaže sa podáva na Európskom portáli pre mládež. Prihlásiť sa bude možné od utorka 11. októbra 2022 od 12.00 hod. (SELČ) do utorka 25. októbra 2022 do 12.00 hod. (SELČ).

Európska komisia a EACEA poskytnú vybraným mladým uchádzačom cestovné poukazy, s ktorými budú môcť od 1. marca 2023 do 29. februára 2024 cestovať po Európe a objavovať ju, a to počas maximálne jedného mesiaca. 
Úspešní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci projektu v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, napríklad trajekty či autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. 

Vo výnimočných prípadoch, keď nebude možné použiť iné dopravné prostriedky, bude povolená aj letecká doprava. Šancu na účasť v programe DiscoverEU tak dostanú aj mladí ľudia žijúci vo vzdialených regiónoch alebo na ostrovoch. 
Úspešným uchádzačom sa takisto udelí zľavová karta DiscoverEU. Jej platnosť sa upraví podľa dátumu cesty. S touto kartou získajú zľavy na kultúrne, vzdelávacie, prírodné, športové prehliadky a aktivity, na miestnu dopravu, ubytovanie, na jedlo atď. 

2. Kto sa môže prihlásiť

Aby boli žiadatelia oprávnení, musia:

 • mať k 1. januáru 2023 vek 18 rokov; ide teda o mladých ľudí, ktorí sa narodili v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004 (vrátane),
 • byť občanom alebo osobou s dlhodobým oprávneným pobytom v jednej z týchto krajín alebo území: 

          –   27 členských štátov Európskej únie vrátane jej najvzdialenejších regiónov [Francúzska Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Martinik (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Svätý Martin (FR), Azory (PT), Madeira (PT) a Kanárske ostrovy (ES)] alebo
          –   tretích krajín pridružených k programu Erasmus+: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko, alebo
          –   byť občanom jedného z 27 členských štátov Európskej únie a mať oprávnený pobyt v jednej zo zámorských krajín a území (ZKÚ) pridružených k Európskej únii: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Francúzska Polynézia (FR), Francúzske južné a antarktické územia (FR), Grónsko (DK), Nová Kaledónia (FR), Saba (NL), Svätý Bartolomej (FR), Svätý Eustach (NL), Svätý Martin (NL), Saint Pierre a Miquelon (FR), Wallis a Futuna (FR),

 • zadať správne číslo preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo dokladu o dlhodobom pobyte v online prihláške.

Úspešní uchádzači, ktorým boli udelené cestovné poukazy, môžu cestovať len za týchto podmienok: 

 • cestovanie začnú v ktorejkoľvek z krajín, ktorá bola v čase rozhodnutia o udelení cestovných poukazov oprávnená na účasť v programe DiscoverEU (uvedené vyššie),
 • cestovanie si naplánujú v dĺžke od jedného dňa až do jedného mesiaca,
 • cestovanie si naplánujú prinajmenšom do jednej cudzej krajiny, ktorá bola v čase rozhodnutia o udelení cestovných poukazov oprávnená na účasť v programe DiscoverEU (uvedené vyššie),
 • sú ochotní stať sa ambasádorom programu DiscoverEU. 

Uchádzači, ktorí nespĺňajú kritéria oprávnenosti, nebudú zaradení do výberu. 

Program DiscoverEU sa začal ako prípravná akcia, ktorú inicioval Európsky parlament (2018 – 2020) s cieľom poskytnúť mladým ľuďom vo veku 18 rokov príležitosti na cestovanie a mobilitu. 

DiscoverEU je teraz akciou programu Erasmus+ (2021 – 2027).

3. Postup podávania prihlášky

Prihlášku do programu DiscoverEU je možné podať prostredníctvom osobitného online formulára na Európskom portáli pre mládež. Prihlášku nebude možné podať ani pred obdobím podávania prihlášok, ani po ňom.

Postup podávania prihlášky pozostáva zo 7 krokov:

 1. Uchádzači prejdú najprv kontrolou oprávnenosti, čo znamená, že budú musieť uviesť svoj dátum narodenia, štátnu príslušnosť a krajinu oprávneného pobytu. Ak tieto údaje nebudú v súlade s pravidlami oprávnenosti uvedenými v bode 2 „Kto sa môže prihlásiť“, nebude im umožnené vo vypĺňaní prihlášky pokračovať. Od uchádzačov sa okrem toho vyžiada súhlas s pravidlami súťaže DiscoverEU a s tým, že sa ich osobné údaje uložia a budú sa spracúvať na účel súťaže DiscoverEU. Ďalej budú musieť súhlasiť s tým, že sa s nimi Európska komisia a organizácie schválené Európskou komisiou môžu v súvislosti s programom DiscoverEU spojiť, ako aj EACEA, národné agentúry programu Erasmus+ a Eurodesk.
 2. Uchádzači budú musieť uviesť, či chcú cestovať sami alebo v skupine pozostávajúcej najviac z 5 ľudí.
 3. Uchádzači budú musieť poskytnúť platnú e-mailovú adresu. Potom dostanú automatický e-mail z Európskeho portálu pre mládež, ktorý slúži na overenie platnosti ich e-mailovej adresy. Toto overenie je potrebné, keďže všetka komunikácia s uchádzačmi sa bude po výbere uskutočňovať prostredníctvom e-mailov. Overením platnosti e-mailovej adresy chcú Európska komisia a EACEA zabrániť jej nedovolenému používaniu inými osobami.  
 4. Po overení e-mailovej adresy budú musieť záujemcovia vyplniť prihlášku. Najprv budú musieť uviesť svoje osobné údaje: štátnu príslušnosť, dátum narodenia, meno, priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu, telefónne číslo, krajinu oprávneného pobytu, región, zamestnanie, číslo národného preukazu totožnosti, cestovného pasu alebo dokladu o oprávnenom pobyte. Mladí ľudia so zníženou pohyblivosťou a/alebo so zdravotným postihnutím budú mať možnosť uviesť v prihláške svoje osobitné potreby.
 5. Po vyplnení osobných údajov budú musieť všetci uchádzači odpovedať na súťažný kvíz pozostávajúci z 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí, ktoré sa týkajú všeobecných znalostí o Európskej únii a ďalších iniciatív Európskej únie zameraných na mladých ľudí. Napokon budú požiadaní, aby zodpovedali doplňujúcu otázku. Uchádzači budú následne zoradení podľa úspešnosti odpovedí v kvíze a počet vybraných uchádzačov bude závisieť od rozpočtu, ktorý je k dispozícii.
 6. Ďalej budú uchádzači požiadaní, aby poskytli doplňujúce informácie o svojich cestovných plánoch (t. j. kedy plánujú začať cestu, či pocestujú po prvýkrát sami bez rodičov, o čom by sa radi poučili z týchto skúseností, ako budú financovať chystanú cestu a ako sa dozvedeli o programe DiscoverEU). Informácie uvedené v tomto oddiele nie sú záväzné a nebudú mať žiadny vplyv na výber. Európska komisia a EACEA použijú zhromaždené údaje na štatistické účely a na ďalšie zlepšenie programu DiscoverEU.  
 7. Všetci uchádzači dostanú po podaní prihlášky potvrdzujúci e-mail z Európskeho portálu pre mládež. V tomto e-maile budú informovaní o zaregistrovaní prihlášky a bude v ňom zahrnutý kód prihlášky a časový harmonogram na oznámenie rozhodnutí o výbere úspešných uchádzačov.

Po podaní prihlášky bude každému uchádzačovi pridelený kód. Uchádzači by si mali tento kód uchovať pre potreby ďalšej komunikácie. Kód bude uchádzač potrebovať v prípade, že bude chcieť pozvať kamarátov, aby sa pripojili k jeho skupine. Ako vedúci skupiny bude musieť zaslať kód ostatným členom skupiny, aby sa mohli zaregistrovať. Ostatní členovia skupiny sa pomocou tohto kódu zaregistrujú online a vyplnia svoje osobné údaje. 

Členovia skupiny nemusia odpovedať na kvíz ani na doplňujúcu otázku. To sa vyžaduje len od vedúceho skupiny. Musia však vyplniť svoje osobné údaje, aby ich prihláška mohla byť potvrdená. Členovia skupiny musia spĺňať rovnaké kritériá oprávnenosti: v čase rozhodnutia o výbere musia mať 18 rokov a oprávnený pobyt v jednom z členských štátov Európskej únie alebo v jednej z tretích krajín pridružených k programu Erasmus+: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko a Turecko. Ak uchádzači uviedli, že chcú cestovať sami, môžu ešte doplniť priateľov do svojej prihlášky po jej podaní a pred konečným termínom, a to podľa rovnakého postupu, ako je uvedený vyššie.

Skupinová prihláška sa bude posudzovať ako jedna prihláška. Pri výbere sa do úvahy budú brať len tí členovia skupiny, ktorí pri vypĺňaní prihlášky použili kód poskytnutý vedúcim skupiny. Členovia skupiny sa neregistrujú jednotlivo. 

Skupiny sa môžu skladať z osôb rôznych štátnych príslušností, ktoré žijú na rozličných miestach.

Povolená je iba jedna prihláška na osobu. Pri výbere úspešných uchádzačov sa do úvahy vezme len prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. Jednotlivci sa nemôžu prihlásiť do viacerých rôznych skupín. Ak sa v akejkoľvek fáze zistí, že uchádzač podal viac prihlášok, do úvahy sa vezme iba prvá prihláška zaregistrovaná na Európskom portáli pre mládež. 

Mladí ľudia, ktorí získali cestovný poukaz DiscoverEU v niektorom z predchádzajúcich kôl prihlášok, sa už do tohto kola prihlásiť nemôžu. Prípadné opakované prihlášky budú zistené vo fáze podávania prihlášok. Ak dodávateľ, ktorého Európska komisia a EACEA poverili zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, alebo samotná Európska komisia a EACEA v akejkoľvek fáze tohto programu zistia, že sa opätovne prihlásili tí, ktorí už cestovný poukaz DiscoverEU získali v niektorom z predošlých kôl súťaže, dotknutí uchádzači budú zo súťaže vylúčení.

4. Postup a kritériá výberu

Pre každú krajinu je stanovená kvóta cestovných poukazov. Poukazy sa prideľujú podľa distribučného kľúča kľúčovej akcie 1 (individuálna mobilita „mládež“) programu Erasmus+.

Postup výberu sa uskutoční na základe miesta oprávneného pobytu, ktoré uchádzač uvedie v prihláške. V prípade, že sa do programu zapojí menej uchádzačov, než sú stanovené kvóty pre krajinu, zvyšné cestovné poukazy sa rozdelia medzi uchádzačov s pobytom v krajinách, z ktorých sa prihlásilo viac uchádzačov, ako boli stanovené kvóty.

Pri výpočte kvót sa bude brať do úvahy miesto pobytu vedúceho skupiny. Ak sa niektorá skupina ocitne na poslednom mieste v zozname vybraných uchádzačov podľa krajiny, a kvóta pre uvedenú krajinu je už naplnená, vyberie sa celá skupina.

Uchádzači sa budú musieť najprv podrobiť kontrole kritérií oprávnenosti, t. j. zodpovedajúci dátum narodenia a zodpovedajúce miesto pobytu, ako je to uvedené v bodoch 2 a 3. Upozorňujeme, že uvedená kontrola sa uskutoční automaticky počas procesu podávania prihlášky a že poskytnuté údaje dodatočne skontroluje dodávateľ poverený Európskou komisiou a EACEA, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. V prípade, že dodávateľ skontrolovaním preukazu totožnosti, cestovného pasu a/alebo dokladu o oprávnenom pobyte zistí, že uchádzač uviedol nepravdivé skutočnosti, bude daný uchádzač zo súťaže vylúčený.

V prípade, že uchádzači splnia všetky kritériá oprávnenosti, budú musieť následne splniť kritériá výberu, t. j. správne odpovedať na 5 otázok s viacerými možnosťami odpovedí a na doplňujúcu otázku. V prípade skupín bude odpovedať na 5 zadaných otázok a doplňujúcu otázku iba vedúci skupiny.

Uchádzači budú zoskupení podľa miesta pobytu a ich poradie bude stanovené na základe správnych odpovedí na päť zadaných otázok a potom podľa odpovede na doplňujúcu otázku.

Po skončení obdobia podávania prihlášok budú výsledky uvedené na Európskom portáli pre mládež aˆ odoslané členom výberovej komisie na záverečné posúdenie.

Ak by bolo príliš veľa prihlášok (jednotlivcov alebo skupín) ohodnotených rovnako a boli by na hraničnej úrovni určenej na základe stanovenej kvóty, potom Európska komisia a EACEA ako krajné opatrenie uplatnia zásadu „kto prv príde, ten prv berie“, a tak stanovia posledné pridelené poukazy. Ide o preventívne opatrenie, v predošlých kolách podávania prihlášok k takejto situácii nikdy nedošlo.

5. Výberová komisia

Výberová komisia, zložená zo zamestnancov Európskej komisie a EACEA, sa stretne po skončení podávania prihlášok. Výberová komisia posúdi výsledky výberu na základe kritérií výberu stanovených v predchádzajúcom bode. O konečnom poradí vybraných uchádzačov, ktorí dostanú cestovné poukazy, rozhodne na základe ich odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku, ako aj na základe kvót stanovených pre jednotlivé krajiny. Po uskutočnení výberu sa zostaví rezervný zoznam. Uchádzačom zaradeným do tohto rezervného zoznamu sa môžu poskytnúť cestovné poukazy v prípade, že sa zvýšia finančné prostriedky, alebo ak niektorí z vybraných uchádzačov cestovné poukazy odmietnu (pozri bod 7).

Európska komisia a EACEA prijmú na základe posúdenia výberovej komisie rozhodnutie o výbere, v ktorom uvedú celkový počet pridelených cestovných poukazov, celkový rozpočet vyčlenený na cestovné poukazy, zoznam vybraných uchádzačov a rezervný zoznam. 

6. Oznámenie výsledkov

Po ukončení výberu dostanú všetci uchádzači oznámenie e-mailom o tom, či:

 • boli vybraní (a sú teda „vybranými uchádzačmi“),
 • neboli vybraní a boli zaradení na rezervný zoznam.

Po odoslaní tohto oznámenia vybraným uchádzačom sa zoznam vybraných uchádzačov odošle dodávateľovi určenému Európskou komisiou a EACEA, ktorý bude zodpovedný za rezervácie cestovných lístkov. Ďalšia komunikácia bude prebiehať medzi týmto dodávateľom a vybranými uchádzačmi. Ďalšie informácie možno nájsť v bode 8.

To, či boli uchádzači vybraní, si budú môcť overiť pomocou kódu svojej prihlášky aj na Európskom portáli pre mládež.

7. Rezervný zoznam

Všetci uchádzači, ktorí neboli vybraní, budú zaradení na rezervný zoznam v zostupnom poradí podľa ich umiestnenia na základe odpovedí na kvíz a na doplňujúcu otázku. Pokiaľ niektorí z vybraných uchádzačov stiahnu svoju prihlášku alebo pokiaľ bude hodnota vybraných cestovných poukazov nižšia než rozpočet, ktorý je k dispozícii, Európska komisia a EACEA môžu prideliť cestovné poukazy žiadateľom zaradeným na rezervný zoznam až do úplného využitia dostupného rozpočtu. Čerpanie rozpočtu sa bude overovať každý mesiac.

Zaradením na rezervný zoznam nevznikajú uchádzačovi žiadne nároky voči Európskej komisii ani voči EACEA a zaradenie na takýto zoznam nie je pre neho zárukou, že bude vybraný v neskoršej fáze.

Dodávateľ, ktorého Európska komisia a EACEA poverili zabezpečením rezervácie cestovných lístkov, môže kontaktovať uchádzačov, ktorí boli zaradení na rezervný zoznam, a vyzvať ich, aby sa zaregistrovali na rezervačnej platforme. Uchádzači zaradení na rezervný zoznam, ktorí budú kontaktovaní ku koncu obdobia realizácie projektu, si nemôžu uplatniť nárok na náhradu za cesty uskutočnené pred výzvou na registráciu ani požadovať predĺženie obdobia určeného na realizáciu cesty.

8. Rezervácia cestovných lístkov a pravidlá cestovania

Vybraní uchádzači musia začať svoju cestu v krajine, ktorá je súčasťou programu DiscoverEU (pozri bod 2 – Kto sa môže prihlásiť), a musia cestovať aspoň do jednej krajiny, ktorá je takisto súčasťou programu DiscoverEU, ale je iná než krajina začiatku cesty. V rámci krajiny svojho pobytu cestovný poukaz môžu použiť iba na vycestovanie do zahraničia a na návrat domov. Cesta môže trvať od jedného dňa do jedného mesiaca (vrátane). Cesta by sa mala uskutočniť v období od 1. marca 2023 do 29. februára 2024. Počas jednomesačného obdobia určeného na realizáciu cesty majú vybraní uchádzači určený počet dní, počas ktorých môžu cestovať. 

Cestovné poukazy pre vybraných uchádzačov bude rezervovať, kupovať a doručovať dodávateľ poverený Európskou komisiou a EACEA. Vybraní uchádzači by si za žiadnych okolností nemali rezervovať cestovné lístky sami ani prostredníctvom cestovnej agentúry. Cestovné lístky, ktoré si vybraní uchádzači kúpia priamo, nebudú preplatené. 

Dodávateľ, ktorého poverila Európska komisia a EACEA, vybraných uchádzačov kontaktuje a poskytne im prístup k mobilnej aplikácii. Táto aplikácia poskytne účastníkom podporu a návrhy, ako si vytvoriť cestovný plán a pripraviť sa na cestu. V mobilnej aplikácii bude pre všetkých účastníkov dostupná digitálna zľavová karta DiscoverEU.

Táto karta im poskytne množstvo zliav a výhod vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Dodávateľ vyberie najvhodnejších dopravcov s najvýhodnejšími cenami.

Vybraní uchádzači si v zásade budú môcť vybrať z týchto dvoch možností cestovania:

Flexibilná možnosť cestovania

Fixná možnosť cestovania

Dátumy, počas ktorých budú vybraní uchádzači cestovať, zostávajú flexibilné, až kým uchádzač neaktivuje cestovný poukaz.  Vybraní uchádzači oznámia dodávateľovi svoj želaný cestovný plán s pevne stanovenými dátumami a časmi, kedy budú cestovať, ako aj vopred určenými cieľovými stanicami. Po zarezervovaní fixného cestovného poukazu už dátumy a ciele cesty nemožno meniť. Cesta by mala trvať maximálne jeden mesiac.
Vybraní uchádzači budú môcť cestovať počas maximálne jedného mesiaca, pričom budú mať stanovený počet dní na cestovanie. Flexibilná možnosť cestovania umožňuje vybraným uchádzačom cestovať do neobmedzeného počtu oprávnených krajín. Vybraní uchádzači budú môcť navštíviť až dve krajiny, ktoré sú v čase rozhodnutia o udelení cestovných poukazov súčasťou Európskej únie alebo tretími krajinami pridruženými k programu Erasmus+ (pozri bod 2) (neráta sa sem krajina, v ktorej cestu začínajú, ani krajiny, ktorými len prechádzajú), a to počas maximálne jedného mesiaca.

Po aktivácii cestovného poukazu môžu vybraní uchádzači cestovať v dňoch idúcich za sebou alebo si dni na cestovanie môžu rozložiť na obdobie jedného mesiaca. Môžu cestovať vlakmi, ktoré prevádzkujú európske železničné spoločnosti, ako aj niektorými trajektmi a inými dopravnými prostriedkami, ktoré vyberie dodávateľ určený Európskou komisiou a EACEA. Upozorňujeme, že v niektorých vlakoch môže byť povinná alebo odporúčaná rezervácia miesta. Flexibilný cestovný poukaz nepokrýva náklady na rezerváciu miesta. Európska komisia ani EACEA neuhradia žiadne poplatky za rezerváciu miest ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty.  

Vo fixnej možnosti cestovania sú zahrnuté všetky náklady na rezervácie, ale je nutné dodržať celkové rozpočtové obmedzenie vo výške 251 EUR. Vybraní uchádzači by sa mali uistiť, že ich cestovný plán je realizovateľný.

V prípade obidvoch možností:

 • Okrem ďalej uvedených výnimočných prípadov sa musí dodržať rozpočtové obmedzenie vo výške 251 EUR.

Zrušenie cestovných plánov sa neakceptuje. Európska komisia ani EACEA neuhradia žiadne doplatky ani iné náklady vzniknuté v priebehu cesty. Vybraní uchádzači, ktorí budú chcieť cestovať na Cyprus, Island, do Írska alebo na Maltu, o tom informujú dodávateľa po vyhlásení osobitnej výzvy všetkým vybraným účastníkom a účastníkom s rezerváciou. Ako sa uvádza v prílohe I, na počet uchádzačov cestujúcich z Cypru, Islandu, Írska a Malty sa bude uplatňovať kvóta. Na vybraných uchádzačov, ktorí chcú cestovať na Cyprus, Island, do Írska a na Maltu, sa uplatní trojnásobok tejto kvóty, pričom letenky do týchto konkrétnych cieľov cesty sa budú rezervovať na základe pravidla „kto prv príde, ten prv berie“. 

Výnimku na obdobie na realizáciu cesty si môžu uplatniť mladí ľudia žijúci v krajine, ktorá je súčasťou Európskej únie, alebo v tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+ (pozri bod 2) s povinnou civilnou alebo vojenskou službou. V tomto prípade sa obdobie na realizáciu cesty predĺži o 6 mesiacov nasledujúcich po skončení ich zákonných povinností.

9. Dopravné prostriedky

Vybraní uchádzači budú cestovať spravidla železničnou dopravou. V záujme zabezpečenia čo najširšieho prístupu sa však v rámci programu DiscoverEU v prípade potreby ponúkajú alternatívne spôsoby dopravy, napríklad trajekty či autobusy, a to s prihliadnutím na prírodné danosti, trvanie cesty a vzdialenosti. Cestovať možno len v 2. triede.
Možnosť cestovania lietadlom bude povolená iba v mimoriadnych prípadoch. Platí to v prípade mladých ľudí s pobytom:

 1. deviatich najvzdialenejších regiónoch (t. j. ostrovy Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svätý Martin, Madeira, Azory a Kanárske ostrovy);
 2. v zámorských krajinách a územiach EÚ (Aruba, Bonaire, Curação, Francúzska Polynézia, Grónsko, Nová Kaledónia, Saba, Svätý Bartolomej, Svätý Eustach, Svätý Martin, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna);
 3. v krajinách alebo regiónoch, ktoré nie sú dostupné vyššie uvedenými dopravnými prostriedkami (železničnou dopravou, trajektmi a autobusmi);
 4. ak by cesta na najbližšiu hranicu krajiny pobytu trvala prostriedkami pozemnej alebo námornej prepravy viac ako 18 hodín.

Leteckú dopravu môžu použiť len pri vycestovaní do zahraničia a pri návrate domov. Zvyšok cesty musia účastníci cestovať podľa základného pravidla (železničnou dopravou alebo inými alternatívnymi dopravnými prostriedkami).  

Mladí ľudia z najvzdialenejších regiónov a zo zámorských krajín a území si môžu zvoliť akékoľvek miesto cesty, ktoré spĺňa stanovené požiadavky. Ak by vybraní uchádzači chceli cestovať do najvzdialenejších regiónov alebo zámorských krajín a území, bude to možné, ak dodržia rozpočtové obmedzenie vo výške 251 EUR.

Vybraní uchádzači, ktorí majú bydlisko na Cypre, Islande, v Írsku alebo na Malte, môžu cestovať lietadlom na európsku pevninu.

10. Maximálna hodnota cestovných lístkov

Vybraní uchádzači dostanú iba cestovné lístky do zvoleného miesta cesty a zľavovú kartu DiscoverEU. Ubytovanie, náklady spojené s pobytom, poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia hradiť sami.

Základným pravidlom je, že každý vybraný účastník má nárok na cestovný poukaz v hodnote maximálne 251 EUR. Cestovať možno len v 2. triede alebo v ekonomickej triede. Táto suma však môže byť vyššia, a to v osobitných prípadoch uvedených ďalej:

 • v prípade vybraných uchádzačov, ktorí cestujú z najvzdialenejších regiónov EÚ a zo zámorských krajín a území na európsku pevninu. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahujú základné pravidlá,
 • v prípade vybraných uchádzačov, ktorí síce nežijú v uvedených zemepisných oblastiach, ale na európsku pevninu musia cestovať letecky. Po príchode na európsku pevninu sa na nich vzťahujú základné pravidlá,
 • v niektorých špecifických situáciách posudzovaných individuálne (napr. vybraní uchádzači s pobytom na iných ostrovoch, ktoré sú súčasťou krajín zapojených do programu Erasmus+) by sa mohla navyše uhradiť cesta vlakom/trajektom/autobusom.

V prípade účastníkov so zníženou pohyblivosťou a/alebo s osobitnými potrebami: náklady na osobitnú pomoc (sprevádzajúca osoba, pes v prípade zrakovo postihnutých atď.) je možné pokryť na základe príslušných dokladov, ktoré odôvodňujú ich osobitné potreby podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom majú pobyt.

11. Predbežný harmonogram

Začiatok registrácie utorok 11. októbra 2022 (12.00 hod. SELČ)
Ukončenie registrácie utorok 25. októbra 2022 (12.00 hod. SELČ)
Výberová komisia november 2022
Oznámenie výsledkov január 2023
Najskorší dátum vycestovania 1. marca 2023
Posledný dátum návratu 29. februára 2024

12. Odvolanie a zrušenie cesty zo strany vybraného účastníka

Každý cestovný lístok bude vystavený na meno vybraného účastníka a za žiadnych okolností ho nemožno previesť na inú osobu. Meno uvedené na cestovnom lístku nemožno zmeniť.

Ak vybraný účastník z akéhokoľvek dôvodu zruší cestu pred tým, ako dodávateľ určený Európskou komisiou a EACEA uskutoční rezerváciu cestovného lístku, jeho miesto bude poskytnuté uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom sa bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia. Vybraní uchádzači by o tom mali dodávateľa informovať ešte pred uskutočnením rezervácie.

Ak člen skupiny (vedúci skupiny alebo člen skupiny) odriekne cestu pred tým, ako dodávateľ určený Európskou komisiou a agentúrou EACEA uskutoční rezerváciu cestovného lístka, uvedené odrieknutie neohrozí nároky celej skupiny na cestovné poukazy. Ostatní členovia skupiny budú môcť cestovať tak, ako to bolo naplánované. Osobu, ktorá zrušila svoju cestu, však nemožno nahradiť iným účastníkom. Tento nevyužitý cestovný poukaz sa poskytne uchádzačovi uvedenému na rezervnom zozname, pričom sa bude postupovať podľa umiestnenia na základe zostupného poradia.

Bude sa akceptovať, ak sa niektorí členovia skupiny nakoniec rozhodnú cestovať jednotlivo. Na zvyšok skupiny to nebude mať žiadny vplyv.

Cestovný poukaz nie je možné vymeniť ani vyplatiť. Flexibilný poukaz ponúka otvorený dátum začiatku, vďaka čomu cestujúci môžu tento dátum zmeniť kedykoľvek pred dátumom uvedeným ako prvý deň cesty.

V prípade fixnej možnosti cestovania sa na zrušenie a/alebo zmenu cestovného lístka vzťahujú podmienky dopravcu; náklady na prípadné poplatky nesú samotní účastníci.

13. Vyššia moc

Ak je účastník nútený cestu prerušiť z dôvodu nepredvídateľnej mimoriadnej situácie alebo udalosti, ktorú nemohol ovplyvniť a ktorá nebola spôsobená jeho chybou alebo nedbanlivosťou, je možné mu poskytnúť nový cestovný poukaz. Dodávateľ určený Európskou komisiou a EACEA posúdi takéto mimoriadne situácie v každom jednotlivom prípade osobitne.

14. Podávanie správy o ceste

Európska komisia by sa chcela dozvedieť o zážitkoch mladých cestovateľov v rámci programu DiscoverEU, a preto ich bude viesť k tomu, aby sa o tieto skúsenosti a zážitky podelili. Vybraní uchádzači sa po výbere stanú ambasádormi programu DiscoverEU. Uvítame, ak sa o svoje cestovateľské skúsenosti podelia, napríklad prostredníctvom sociálnych médií, ako je Instagram, Facebook a Twitter, alebo ak pripravia prezentáciu vo svojej škole alebo v miestnej komunite. V mobilnej aplikácii si budú môcť vytvoriť vlastnú mapu cestovného plánu so štatistikami (napríklad počet vlakov, ktorými cestovali, počet navštívených krajín a úspory emisií CO2). Po skončení cesty môžu mapu zdieľať alebo uverejniť na sociálnych médiách. 

Uchádzačom ponúkame možnosť stať sa členmi oficiálnej facebookovej skupiny #DiscoverEU Official Facebook Group. Mladí cestovatelia budú okrem toho musieť podať správu a zapojiť sa do online prieskumu, ktorý dodávateľ Európskej komisie a EACEA zorganizuje po skončení obdobia vyhradeného na cestovanie. Po jeho dokončení cestovatelia dostanú automaticky vygenerované potvrdenie o účasti, v ktorom budú zdôraznené schopnosti a zručnosti, ktoré získali vďaka cestovateľskej skúsenosti.

15. Víza 

Účastníci môžu potrebovať jedno alebo viacero víz podľa toho, aká je ich štátna príslušnosť a cestovný plán (v prípade územia mimo schengenského priestoru). Vydávanie víz je v pôsobnosti jednotlivých štátov. Účastníkom programu odporúčame, aby si našli informácie včas z úradných zdrojov a podali žiadosti o víza s dostatočným predstihom. Vydávanie víz môže trvať niekoľko týždňov. Pomoc v súvislosti s vydávaním víz vám poskytne cestovateľská aplikácia DiscoverEU a jej asistenčné služby. Za prípravu všetkých potrebných dokumentov pred cestou je v každom prípade zodpovedný účastník. 

Európska komisia, EACEA, ako ani dodávateľ nemôžu nijakým spôsobom ovplyvniť rozhodnutia vnútroštátnych orgánov zodpovedných za vydávanie víz.

Náklady súvisiace s vydávaním víz sa uhradia z programu DiscoverEU. 

Dodávateľ poskytne zdravotné poistenie v prípade, že je povinnou požiadavkou na udelenie víz. Súvisiace náklady sa uhradia z programu DiscoverEU.  

16. Poistenie

Vybraných uchádzačov upozorňujeme, aby si zadovážili primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas cesty v rámci DiscoverEU národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. 

Tento preukaz alebo súkromné zdravotné poistenie však nemusí vždy zahŕňať všetky eventuality, najmä ak je potrebná repatriácia alebo osobitný lekársky zákrok. V takýchto prípadoch odporúčame uzavrieť doplnkové poistenie.  

17. Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia, EACEA a jej dodávateľ poskytnú iba cestovné poukazy, zľavové karty a v prípade potreby uhradia náklady na vydávanie víz, ako sa uvádza vyššie. Ubytovanie, náklady spojené s pobytom, základné poistenie, cestovné príplatky alebo prípadné ďalšie cestovné náklady si musia vybraní uchádzači hradiť sami.

Európska komisia, EACEA ani ich dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorú spôsobí alebo utrpí ktorýkoľvek z vybraných uchádzačov súťaže, ani za škodu spôsobenú tretím stranám alebo tretími stranami v dôsledku vykonávania subvencovaných činností alebo v ich priebehu.

Európska komisia, EACEA a ani ich dodávateľ nebudú niesť zodpovednosť za žiadnu hmotnú a nehmotnú škodu alebo fyzickú ujmu, ktorú vybraní uchádzači alebo sprevádzajúce osoby utrpia počas cesty alebo v priebehu pobytu.

Na chystanú cestu sa vzťahujú obmedzenia týkajúce sa rozpočtu, času a dostupnosti cestovných poukazov. Cesta môže preto podliehať zmenám a externý dodávateľ určený Európskou komisiou a EACEA nemôže zaručiť, že sa chystaná cesta uskutoční.

Vybraných uchádzačov upozorňujeme, aby si zadovážili primerané zdravotné a cestovné poistenie na celé obdobie trvania cesty. Základné zdravotné poistenie spravidla poskytuje účastníkovi počas cesty v rámci DiscoverEU národný systém zdravotného poistenia prostredníctvom európskeho preukazu zdravotného poistenia. Tento preukaz alebo súkromné zdravotné poistenie však nemusí vždy zahŕňať všetky eventuality, najmä ak je potrebná repatriácia alebo osobitný lekársky zákrok. V takýchto prípadoch odporúčame uzavrieť doplnkové poistenie. Európska komisia a EACEA si vyhradzujú právo za mimoriadnych okolností upraviť pravidlá stanovené v bodoch 10 a 11.

18. Uplatniteľné právo

Súťaž sa riadi právom EÚ. Výhradnú právomoc rozhodovať o všetkých sporoch medzi Úniou a akýmkoľvek prijímateľom týkajúcich sa výkladu, uplatňovania alebo platnosti pravidiel tejto súťaže, ak takýto spor nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou, má Súdny dvor Európskej únie.

19. Ochrana údajov

Požadované údaje sa použijú len na účely výberu uchádzačov, na rezerváciu cestovných lístkov a poskytovanie služieb spojených s programom DiscoverEU, ako je vzdelávací cyklus DiscoverEU či propagačné kampane DiscoverEU. V tomto prípade sa s účastníkom môže spojiť Európska komisia a organizácie schválené Európskou komisiou, ako aj EACEA, národné agentúry programu Erasmus+ a Eurodesk.

Všetky osobné údaje budú Európska komisia a EACEA spracúvať podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001] a podľa „oznámení o operáciách spracovania“ predložených zodpovednej osobe Európskej komisie pre ochranu údajov (verejne prístupné v registri zodpovednej osoby). Spracovanie týchto údajov vykonajú „prevádzkovatelia“ Európskej komisie a EACEA na účely realizácie súťaže, plnenia jej podmienok a prijatia následných opatrení alebo ochrany finančných záujmov EÚ.

Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov týkajúcom sa DiscoverEU sa uchádzačom vysvetľuje spôsob použitia osobných údajov v rámci tohto programu a spôsob ochrany týchto údajov. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa DiscoverEU nájdete na tejto adrese: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Uchádzači majú právo kedykoľvek sa obrátiť na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor).

20. Sťažnosti

Formulár sťažnosti bude dostupný na webovom sídle dodávateľa, ktorého Európska komisia a EACEA poverili zabezpečením rezervácie cestovných lístkov. Vybraní uchádzači budú o tejto možnosti informovaní v priebehu rezervácie cestovných poukazov.