Skip to main content

DiscoverEU

Kui oled 18-aastane ja elad mõnes Erasmus+ programmiriigis, on aeg oma mugavustsooni laiendada.

DiscoverEU võistluse tingimused

Täname sind huvi eest, kuid kandideerimisvoor on nüüd lõppenud. Tulemused tehakse teatavaks 2023. aasta jaanuaris ja neist antakse kandideerijatele teada. Järgmine kandideerimisvoor algab 2023. aasta kevadel (täpsed kuupäevad teatatakse hiljem). Kui oled 2023. aastal 18aastane või saad 18aastaseks, siis hoia end kursis! Kevadel hakatakse pakkuma uusi reisipasse!

 

1. Kirjeldus

DiscoverEU on programmi „Erasmus+“ meede. See pakub 18aastastele noortele reisimisvõimalust, et tugevdada neis Euroopa Liitu kuulumise tunnet, luua võimalusi Euroopa mitmekesisuse, kultuuripärandi ja ajaloo tundma õppimiseks ning mujalt Euroopast pärit inimestega kohtumiseks. Kokkuvõttes aitab reisimine noortel ka ennast paremini tundma õppida. 

2022. aasta oktoobris valivad Euroopa Komisjon ning Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) välja vähemalt 35 000 noort, kes vastavad allpool kirjeldatud sobivuskriteeriumidele. Noored saavad kandideerida Euroopa Noorteportaali vahendusel. Kandideerimisvoor algab teisipäeval, 11. oktoobril 2022 kell 12.00 (Kesk-Euroopa aja järgi) ja kestab kuni teisipäeva, 25. oktoobri 2022 kella 12.00ni (Kesk-Euroopa aja järgi).

Euroopa Komisjon ja EACEA annavad väljavalitud noortele reisipassid, millega nad saavad minna ajavahemikus 1. märtsist 2023 kuni 29. veebruarini 2024 maksimaalselt üheks kuuks Euroopat avastama. 
Väljavalitud kandidaadid reisivad peamiselt rongiga. Võimalikult laialdase juurdepääsu tagamiseks ning keskkonda, aega ja kaugust arvestades saab reisipassi vajaduse korral kasutada ka teistes transpordivahendites, näiteks praamidel ja bussides. 

Erandjuhtudel (ja juhul, kui teised transpordivahendid ei ole kättesaadavad) on lubatud reisida lennukiga. Sellega tagatakse ka äärepoolseimates piirkondades või saartel elavatele noortele võimalus DiscoverEUs osaleda. 
Välja valitud osalejatele antakse ka DiscoverEU sooduskaart, mis kehtib reisiperioodil. Sooduskaarti saab kasutada kultuuriüritustel ja -asutustes käimiseks, õppimiseks, looduse või spordi nautimiseks ning kohalikus transpordis, majutuses, söögikohtades jne. 

2. Kandidaatide sobivuskriteeriumid

Sobiv kandidaat peab:

 • olema 1. jaanuaril 2023. aastal 18aastane (st peab olema sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2004 kuni 31. detsember 2004 (k.a));
 • omama kodakondsust või pikaajalist seaduslikku elamisluba ühes järgmistest riikidest: 

          – Euroopa Liidu 27 liikmesriiki, sh selle äärepoolseimad piirkonnad (Prantsuse Guajaana (Prantsusmaa), Guadeloupe (Prantsusmaa), Martinique (Prantsusmaa), Réunion (Prantsusmaa), Mayotte (Prantsusmaa), Saint-Martin (Prantsusmaa), Assoorid (Portugal), Madeira (Portugal) ja Kanaari saared (Hispaania)), või
          – programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmandad riigid: Island, Liechtenstein, Põhja-Makedoonia, Norra, Serbia ja Türgi või
          – omama kodakondsust ühes Euroopa Liidu 27 liikmesriigist ja seaduslikku elukohta mõnel Euroopa Liiduga assotsieerunud ülemeremaal ja -territooriumil: Aruba (Madalmaad), Bonaire (Madalmaad), Curação (Madalmaad), Prantsuse Polüneesia (Prantsusmaa), Prantsuse Antarktilised ja Lõunaalad (Prantsusmaa), Gröönimaa (Taani), Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa), Saba (Madalmaad), Saint Barthélemy (Prantsusmaa), Sint Eustatius (Madalmaad), Sint-Maarten (Madalmaad), Saint Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa), Wallis ja Futuna (Prantsusmaa);

 • olema veebipõhises kandideerimisvormis esitanud korrektse isikutunnistuse (ID-kaardi), passi või ametliku elukohatõendi numbri.

Väljavalitud kandidaat saab reisida vaid siis, kui ta: 

 • alustab oma reisi riigist, mis on tema väljavalimist kinnitava otsuse tegemise ajal DiscoverEU tingimustele vastav riik (vt eespool);
 • kavatseb reisida minimaalselt ühe päeva ja maksimaalselt ühe kuu;
 • kavatseb reisida vähemalt ühte välisriiki, mis on tema väljavalimist kinnitava otsuse tegemise ajal DiscoverEU tingimustele vastav riik (vt eespool);
 • on nõus hakkama DiscoverEU saadikuks. 

Kui kandidaat ei vasta sobivuskriteeriumidele, ei võeta tema kandidatuuri reisipassi saajate valimisel arvesse. 

DiscoverEU oli algselt Euroopa Parlamendi ettevalmistav meede (2018–2020), mille eesmärk on pakkuda 18aastastele noortele reisimis- ja liikuvusvõimalusi. 

Nüüd on DiscoverEU programmi „Erasmus+“ (2021–2027) meede.

3. Kandideerimise kord

DiscoverEU kandideerimisvoorus saab osaleda Euroopa Noorteportaalis asuva veebipõhise kandideerimisvormi kaudu. Kandideerimisavaldusi ei saa esitada ei enne ega pärast kandideerimisperioodi.

Kandideerimisprotsess koosneb seitsmest etapist.

 1. Kandidaat peab kõigepealt läbima sobivuskriteeriumidele vastavuse kontrolli. Selleks peab ta sisestama kandideerimisvormis oma sünnikuupäeva, kodakondsuse ja seadusliku elukoha. Kui need andmed ei vasta punktis 2 nimetatud sobivuskriteeriumidele, kandidaat järgmisesse etappi ei pääse. Lisaks sellele peab kandidaat nõustuma DiscoverEU võistlustingimustega ja oma isikuandmete säilitamise ja töötlemisega DiscoverEU võistluse raames. Samuti peab ta nõustuma sellega, et temaga võtavad seoses DiscoverEU võistlusega ühendust Euroopa Komisjon ja muud organisatsioonid, kellele Euroopa Komisjon on samadeks eesmärkideks loa andnud, Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet (EACEA) ning programmi „Erasmus+“ riiklikud bürood ja Eurodesk.
 2. Kandidaat peab märkima, kas ta soovib reisida üksi või kuni viieliikmelises rühmas.
 3. Kandidaat peab esitama kehtiva e-posti aadressi. Seejärel saadetakse talle Euroopa Noorteportaalist automaatne e-kiri, et kontrollida e-posti aadressi kehtivust. E-posti aadress peab olema kehtiv, sest teabevahetus kandidaadiga hakkab pärast väljavalimist toimuma e-posti teel. Euroopa Komisjon ja EACEA paluvad kandidaadil oma e-posti aadress kinnitada, et oleks võimalik ära hoida selle lubamatu kasutamine teiste isikute poolt.  
 4. Kui e-posti aadress on kinnitatud, peab kandidaat täitma kandideerimisvormi. Kõigepealt peab ta esitama oma isikuandmed: kodakondsus, sünnikuupäev, ees- ja perekonnanimi, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, seadusliku elukoha riik ja piirkond, tegevus (töö/õpingud), isikutunnistuse (ID-kaardi), passi või ametliku elukohatõendi number. Kandidaadile, kellel on piiratud liikumisvõime ja/või puue, antakse võimalus erivajadustest teada anda.
 5. Pärast isikuandmete sisestamist peab kandidaat vastama viiele valikvastustega küsimusele Euroopa Liidu üldiste faktide ja noortele suunatud Euroopa Liidu algatuste kohta. Samuti peab ta vastama viimasele n-ö lisaküsimusele. Kandidaatide valikul lähtutakse olemasolevast eelarvest ja kandidaadid järjestatakse vastuste alusel.
 6. Kandidaadil palutakse esitada lisateavet kavandatava reisi kohta (st reisi kavandatav algus, kas ta on varem üksi ilma vanemateta reisinud, mida ta sooviks sellest kogemusest õppida, kuidas ta oma reisi rahastab ning kuidas ta DiscoverEU algatusest kuulis). Selles jaotises esitatud teavet võib hiljem muuta ning sellel ei ole valikumenetluse tulemustele mingit mõju. Kogutud andmeid kasutatakse statistika koostamiseks ja tagasisidena Euroopa Komisjonile ja EACEA-le DiscoverEU täiustamiseks.  
 7. Pärast kandideerimisvormi esitamist saadetakse kandidaadile Euroopa Noorteportaali vahendusel kinnituskiri. Selles e-kirjas antakse teada, et kandideerimisvorm on registreeritud, samuti on selles kandideerimiskood ja aeg, millal reisipassi saajad välja valitakse (st väljavalimist kinnitava otsuse teatavaks tegemise aeg).

Iga kandidaat saab pärast kandideerimisvormi esitamist koodi. Kandideerimiskood tuleb alles hoida, sest selle kaudu toimub hilisem teabevahetus. Kui kandidaat kutsub teisi ühinema oma rühmaga, saab temast rühmajuht ja ta peab saadud koodi edastama teistele rühma liikmetele, et nad saaksid selle abil ennast registreerida. Ülejäänud rühmaliikmed peavad rühmajuhilt saadud koodi kasutades veebis registreeruma ja esitama oma isikuandmed. 

NB! Rühma liikmed ei pea vastama valikvastustega küsimustele ega lisaküsimusele. Seda peab tegema ainult rühmajuht. Kuid nad peavad esitama oma isikuandmed, et nende kandideerimisavaldust saaks arvesse võtta. Rühma liikmed peavad vastama samadele sobivuskriteeriumidele: nad peavad olema 18aastased ja omama väljavalimist kinnitava otsuse tegemise ajal seaduslikku elukohta Euroopa Liidu liikmesriigis või mõnes programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmandas riigis, st Islandil, Liechtensteinis, Põhja-Makedoonias, Norras, Serbias või Türgis. Kui kandidaat on märkinud, et soovib reisida üksi, saab ta oma kandideerimisavaldusele pärast selle esitamist sõpru lisada, järgides eelnimetatud korda.

Rühma kandideerimisvormi hinnatakse ühe avaldusena. Valiku tegemisel võetakse arvesse ainult neid rühma liikmeid, kes täitsid kandideerimisvormi, kasutades rühmajuhilt saadud koodi. Rühma liikmed ei tohi registreeruda üksiktaotlejatena. 

Rühma võivad kuuluda eri kodakondsuse ja elukohaga noored.

Üks inimene saab esitada ainult ühe kandideerimisvormi. Valiku tegemisel võetakse arvesse ainult esimene Euroopa Noorteportaalis registreeritud kandideerimisvorm. Noortel ei ole ka lubatud kandideerida eri rühmade liikmena. Kui mis tahes etapis tuvastatakse mitmekordne registreerimine, läheb arvesse ainult Euroopa Noorteportaalis registreeritud esimene avaldus. 

Mõne varasema kandideerimisvooru kaudu DiscoverEU reisipassi saanud noored ei saa teist korda kandideerida. See tehakse kindlaks kandideerimisvormi esitamise etapis. Kui Euroopa Komisjoni ja EACEA poolt piletite broneerimiseks määratud lepingupartner või Euroopa Komisjon ja EACEA ise tuvastavad DiscoverEU meetme rakendamise mis tahes etapis sellise kandidaadi avalduse, kes sai DiscoverEU reisipassi mõne eelmise kandideerimisvooru raames, jäetakse ta võistlusest kõrvale.

4. Valikumenetlus ja -kriteeriumid

Iga riigi kohta on kindlaks määratud reisipasside kvoot. Reisipasside jaotamisel lähtutakse programmi „Erasmus+“ 1. põhimeetmega (Individuaalne liikuvus) ette nähtud jaotamispõhimõttest.

Valik tehakse kandidaadi poolt kandideerimisvormis märgitud seadusliku elukoha alusel. Kui kandidaate on riigile eraldatud kvoodist vähem, jaotatakse üle jäävad reisipassid nende kandidaatide vahel, kes elavad riigis, kus kandidaate on riigile eraldatud kvoodist rohkem.

Rühma puhul võetakse arvesse rühmajuhi elukohta. Kui rühm on ühe riigi kvoodi piires välja valitud kandidaatide nimekirjas viimane ja selle riigi kvoot on juba täis, valitakse siiski kogu rühm.

Kõigepealt peab kandidaat läbima sobivuskriteeriumidele vastavuse kontrolli, st tema sünniaasta ja elukoht peavad vastama võistluse tingimustele (vt punktid 2 ja 3). See kontroll toimub kõigepealt kandideerimisetapis automaatselt ning esitatud andmed vaatab hiljem veel kord läbi Euroopa Komisjoni ja EACEA poolt piletite broneerimiseks määratud lepingupartner. Kui lepingupartner tuvastab kandidaadi isikutunnistust (ID-kaarti), passi ja/või ametlikku elukohatõendit kontrollides, et kandidaat on esitanud valeandmeid, jäetakse kandidaat võistlusest kõrvale.

Kui kõik sobivuskriteeriumid on täidetud, peab kandidaat täitma ka valikukriteeriumid, st ta peab vastama õigesti viiele valikvastustega küsimusele ja lisaküsimusele. Rühma puhul peab viiele viktoriiniküsimusele ja lisaküsimusele vastama ainult rühmajuht.

Kandidaadid rühmitatakse elukoha alusel ning järjestatakse kõigepealt viiele viktoriiniküsimusele antud vastuste alusel ja seejärel lisaküsimusele antud vastuse alusel.

Kui kandideerimisperiood on lõppenud, tehakse Euroopa Noorteportaalis tulemustest väljavõte ja saadetakse see valikukomisjoni liikmetele lõplikuks hindamiseks.

Kui viimasel väljavalimist tagaval kohal enne riigikvoodi täitumist on võrdse punktisummaga kandidaate (üksikisikud või rühmad) kvoodist rohkem, järgivad Euroopa Komisjon ja EACEA valiku tegemisel viimase võimalusena põhimõtet „kes ees, see mees“. See on ettevaatusabinõu, varasemate kandideerimisvoorude ajal ei ole sellist olukorda ette tulnud.

5. Valikukomisjon

Euroopa Komisjoni ja EACEA töötajatest koosnev valikukomisjon tuleb kokku kandideerimisvooru lõpus. Valikukomisjoni liikmed vaatavad eespool esitatud valikukriteeriumide põhjal valiku tulemused läbi. Valikukomisjoni liikmed määravad viktoriiniküsimustele ja lisaküsimusele antud vastuste põhjal ning riigikvoote arvesse võttes kindlaks väljavalitud kandidaatide (st reisipassi saajate) lõpliku järjestuse. Pärast valiku tegemist koostatakse reservnimekiri. Selles reservnimekirjas olevad kandidaadid võivad reisipassi saada juhul, kui eelarves on eraldamata raha või kui väljavalitud kandidaadid loobuvad oma reisipassist (vt punkt 7).

Euroopa Komisjon ja EACEA võtavad valikukomisjoni hinnangu alusel vastu otsuse, milles nad avaldavad jagatavate reisipasside koguarvu, passidele eraldatud kogueelarve, valituks osutunud kandidaatide nimekirja ja reservnimekirja. 

6. Tulemuste teatamine

Valikumenetluse lõpus saavad kõik kandidaadid e-kirjaga teate selle kohta, kas:

 • nad on valitud reisipassi saajaks (edaspidi „väljavalitud kandidaadid“) või
 • nad ei ole välja valitud ja on kantud reservnimekirja.

Kui väljavalitud kandidaatidele on otsusest teatatud, saadetakse nende nimekiri Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartnerile, kes hoolitseb piletite broneerimise eest. Edasine teabevahetus toimub seejärel kõnealuse lepingupartneri ja väljavalitud kandidaadi vahel. Lisateavet leiab punktist 8.

Kandidaadid saavad ka Euroopa Noorteportaalis kandideerimiskoodi alusel kontrollida, kas nad on välja valitud või mitte.

7. Reservnimekiri

Kõik kandidaadid, keda välja ei valita, kantakse reservnimekirja pingerea kahanevas järjestuses (vastavalt viktoriiniküsimustele ja lisaküsimusele antud vastustele). Kui mõni väljavalitud kandidaat võtab oma avalduse tagasi või kui eraldatud reisipasside kogumaksumus on olemasolevast eelarvest väiksem, võivad Euroopa Komisjon ja EACEA otsustada anda reisipasse reservnimekirja kantud kandidaatidele, kuni olemasolev eelarve on täielikult kasutatud. Eelarve kasutamine vaadatakse läbi kord kuus.

Reservnimekirja lisamisega ei kaasne Euroopa Komisjonile ega EACEA-le mingeid kohustusi ning see ei taga väljavalimist hilisemas etapis.

Reservnimekirja kantud kandidaatidele võib Euroopa Komisjoni ja EACEA poolt määratud reisipiletite broneerimisega tegelev lepingupartner saata kutse registreeruda broneerimiskeskkonnas. Reservnimekirjas olevad kandidaadid, kellega võetakse ühendust projekti lõppetapis, ei saa taotleda enne seda toimunud reisi hüvitamist ega reisiperioodi pikendamist.

8. Piletite broneerimine ja reisimise reeglid

Reisipassi saajaks valitud noored peavad alustama reisi riigis, mis osaleb DiscoverEUs (vt punkt 2 „Kandidaatide sobivuskriteeriumid“), ja reisima vähemalt ühte riiki, mis ka osaleb DiscoverEUs ning ei ole reisi alguspunktiks olev riik. Elukohariigis saab reisipassi kasutada ainult riigist välja ja riiki sisse sõiduks. Reisi lubatud pikkus on minimaalselt üks päev ja maksimaalselt üks kuu (k.a). Reis peab toimuma ajavahemikus 1. märts 2023 kuni 29. veebruar 2024. Kuu aega kestva reisiperioodi jooksul on noortele reisimiseks ette nähtud kindel arv päevi. 

Väljavalitud kandidaadile broneerib, ostab ja edastab reisipassiga kaasnevad piletid Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartner. Väljavalitud kandidaat ei tohi mitte mingil juhul pileteid ise ega reisibüroo vahendusel broneerida. Pileteid, mille väljavalitud kandidaat on ise ostnud, ei hüvitata. 

Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartner võtab väljavalitud kandidaatidega ühendust ja annab neile juurdepääsu mobiilirakendusele. Rakenduse kaudu pakutakse veebituge ja antakse osalejatele soovitusi reisi kavandamiseks ja ettevalmistamiseks. Mobiilirakenduses on kõigile osalejatele kättesaadav DiscoverEU digitaalne sooduskaart.

Kaardiga saab allahindlust paljudes kohtades ja sellest on kasu kõigis programmiga „Erasmus+“ liitunud riikides. Lepingupartner valib välja kõige konkurentsivõimelisemad ja sobivamad transpordiettevõtted.

Üldreeglina saavad väljavalitud kandidaadid valida kahe reisimisvõimaluse vahel.

Paindlik reis

Kindlaksmääratud reis

Kuupäevi, mil väljavalitud kandidaat reisib, saab muuta, kuni reisipassi omanik on reisipassi aktiveerinud.  Valituks osutunud kandidaat peab teatama lepingupartnerile oma reisikava, milles on märgitud kindlad reisipäevad ja -ajad ning eelnevalt kindlaksmääratud sihtkohad. Kui kindlaksmääratud reisi piletid on broneeritud, ei saa reisikuupäevi ega sihtkohti enam muuta. Reis peab toimuma kuni ühe kuu pikkuse perioodi jooksul.
Reisipassi omanikul on maksimaalselt ühe kuu pikkuse perioodi jooksul kindel arv reisipäevi. Paindlik reis võimaldab väljavalitud kandidaadil reisida nii mitmesse DiscoverEUs osalevasse riiki, kui ta soovib. Noor saab maksimaalselt ühe kuu pikkuse perioodi jooksul külastada kuni kahte riiki, mis on tema reisipassi saajaks väljavalimise ajal Euroopa Liidu liikmesriik või programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmas riik (vt punkt 2) (nende riikide hulka ei loeta riiki, kust noor reisi alustab, ning neid riike, mida ta sihtkohta reisides läbib).

Kui reisipass on aktiveeritud, saab valituks osutunud kandidaat reisida järjestikustel päevadel või jagada reisipäevad ühe kuu peale. Tal on lubatud reisida Euroopa raudteeveo-ettevõtjate rongidega ning praami ja muude transpordivahenditega, mille on välja valinud Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartner. Arvestada tuleb sellega, et teatavate rongide puhul võib olla vajalik/soovituslik eelnev istekoha broneering. Paindlik reisipass ei kata istekoha broneeringu kulu. Euroopa Komisjon ega EACEA ei kata istekoha broneeringutega kaasnevaid ja muid reisi ajal tehtud lisakulusid.  

Kindlaksmääratud reisi puhul on kaetud kõik broneerimiskulud, kuid arvestada tuleb üldise eelarvepiiriga, mis on 251 eurot. Väljavalitud kandidaat peab hoolitsema selle eest, et tema reisikava on võimalik ellu viia.

Mõlema reisimisvõimaluse puhul kehtib järgmine tingimus:

 • eelarve limiit, mida tuleb järgida, on 251 eurot, välja arvatud allpool nimetatud erandjuhtudel.

Reisikava tühistamise ja muutmisega seotud kulusid ei hüvitata. Ei Euroopa Komisjon ega EACEA ei kata piletitega seotud lisakulu ega muid reisi ajal kantud lisakulusid. Küprosele, Islandile, Iirimaale või Maltale reisida soovijad peavad sellest lepingupartnerile teada andma kohe, kui valituks osutunud ja reisipassi broneerinud osalejate jaoks on välja kuulutatud erikonkurss. Küproselt, Islandilt, Iirimaalt ja Maltalt reisijate suhtes kehtib I lisas nimetatud kvoot. Küprosele, Islandile, Iirimaale ja Maltale reisida soovivate väljavalitud kandidaatide suhtes kehtib kolm korda suurem kvoot ning lennupileteid konkreetselt neisse riikidesse broneeritakse põhimõttel „kes ees, see mees“. 

Noortele, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriigis või programmiga „Erasmus+“ liitunud kolmandas riigis (vt punkt 2), kus kehtib kohustuslik tsiviil- või sõjaväeteenistus, kehtib reisiperioodi nõude osas erand. Sellisel juhul võib nende reisiperioodi pikendada kuni kuue kuuni pärast nende seadusjärgsete kohustuste lõppemist.

9. Transpordivõimalused

Väljavalitud kandidaadid reisivad peamiselt rongiga. Võimalikult laialdase juurdepääsu tagamiseks ning keskkonda, aega ja kaugust arvestades peaks DiscoverEU reisipassi saama vajaduse korral kasutada ka teistes transpordivahendites, näiteks bussides ja praamidel. Reis toimub 2. klassis.
Lennureis on lubatud vaid erandjuhtudel. Seda võimaldatakse noortele:

 1. kelle elukoht on ühes üheksast äärepoolseimast piirkonnast (Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Assoorid ja Kanaari saared) või
 2. ELi ülemeremaades ja -territooriumidel (Aruba, Bonaire, Curação, Prantsuse Polüneesia, Gröönimaa, Uus-Kaledoonia, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint-Maarten, Saint Pierre ja Miquelon, Wallis ja Futuna),
 3. riigis/piirkonnas, kuhu puudub juurdepääs eespool nimetatud transpordivahenditega (rong, praam, buss), või
 4. kes peavad reisi alguspunktiks oleva riigi piiri ületamiseks reisima maismaa- või meretranspordiga rohkem kui 18 tundi.

Lennureis võib olla ainult kohale- ja tagasireis. Ülejäänud reisi ajal peavad osalejad järgima põhireeglit (rongireis või muud alternatiivsed transpordivahendid).  

Äärepoolseimatest piirkondadest ning ülemeremaadest ja -territooriumidelt pärit noored võivad reisida mis tahes võistluse tingimustele vastavasse sihtkohta. Äärepoolseimatesse piirkondadesse või ülemeremaadesse ja -territooriumidele reisida soovivatel väljavalitud kandidaatidel on lubatud neisse piirkondadesse reisida, kui nende reis jääb lubatud eelarve, st 251 euro piiresse.

Küprosel, Islandil, Iirimaal ja Maltal elavad väljavalitud kandidaadid võivad Mandri-Euroopasse reisida lennukiga.

10. Piletite maksimumväärtus

Väljavalitud kandidaat saab reisipassi ainult valitud sihtkohta reisimiseks ja DiscoverEU sooduskaardi. Majutus-, elamis- ja kindlustuskulud ning reisiga seotud lisateenuste ja muud kulud jäävad väljavalitud kandidaadi enda kanda.

Põhireegli kohaselt on igal väljavalitud kandidaadil õigus reisipassile, mille väärtus on maksimaalselt 251 eurot. Reis võib toimuda ainult 2. või turistiklassis. Piletite väärtus võib olla suurem järgmistel erandjuhtudel:

 • kui väljavalitud kandidaat reisib mõnest ELi äärepoolseimast piirkonnast või ülemeremaalt või -territooriumilt Mandri-Euroopasse. Kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • kui väljavalitud kandidaat reisib mujalt kui eespool nimetatud geograafilisest piirkonnast, aga ta peab Mandri-Euroopasse saabuma lennukiga. Kui noor on jõudnud Mandri-Euroopasse, kohaldatakse põhireeglit;
 • juhtumipõhiselt ja erandjuhul võidakse hüvitada lisareis rongi, praami või bussiga (nt programmiga „Erasmus+“ liitunud riikide saartel elavate väljavalitud kandidaatide puhul).

Kui väljavalitud kandidaadil on piiratud liikumisvõime ja/või erivajadused, võidakse katta mõningad erivajadustega seotud kulud (kaasasolev isik, nägemispuudega väljavalitud kandidaadi juhtkoer jne) elukohariigi seaduste kohaste erivajadust tõendavate dokumentide alusel.

11. Ligikaudne ajakava

Kandideerimisperioodi algus Teisipäev, 11. oktoober 2022 (kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi)
Kandideerimisperioodi lõpp Teisipäev, 25. oktoober 2022 (kell 12.00 Kesk-Euroopa aja järgi)
Valikukomisjon November 2022
Valikutulemuste avaldamine Jaanuar 2023
Reisimisperioodi alguskuupäev 1. märts 2023
Reisimisperioodi lõppkuupäev 29. veebruar 2024

12. Reeglid juhul, kui väljavalitud kandidaat reisist loobub ja reis tühistatakse

Iga reisipass on nimeline ja seda ei saa ühelgi juhul teisele isikule edasi anda. Reisipassil olevat nime ei saa muuta.

Kui väljavalitud kandidaat loobub reisist mis tahes põhjusel enne, kui Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartner on konkreetsed reisipiletid broneerinud, antakse tema reisimisvõimalus mõnele reservnimekirja kantud noorele pingerea kahanevas järjestuses. Väljavalitud kandidaatidel palutakse teatada loobumisest lepingupartnerile enne broneeringute tegemist.

Kui reisist loobub rühmajuht või rühma liige enne, kui Euroopa Komisjoni ja EACEA lepingupartner on piletid broneerinud, ei mõjuta see rühma teiste liikmete reisi. Rühma ülejäänud liikmed saavad reisida nii, nagu neil algselt kavas oli. Isikut, kes reisist loobus, ei saa aga asendada. Alles jäänud reisipass antakse reservnimekirja kantud noorele pingerea kahanevas järjestuses.

Kui mõni rühma liikmetest otsustab siiski üksi reisida, ei mõjuta see ülejäänud rühma.

Reisipassi ei saa ümber vahetada ega tagastada. Paindlik reisipass võimaldab valida reisi alguskuupäeva ja annab võimaluse muuta seda kuupäeva igal ajal, enne kui esimeseks reisipäevaks märgitud päev käes on.

Kindlaksmääratud reisi puhul sõltub tühistamise ja/või muudatuste tegemine veoettevõtja tingimustest. Kulud peavad kandma kandidaadid.

13. Vääramatu jõud

Kui reis katkeb ettenägematute ja erandlike olukordade või sündmuste tõttu, mis ei sõltu väljavalitud kandidaadi tahtest ning mida ei ole põhjustanud tema viga või hooletus, võidakse talle anda uus reisipass. Euroopa Komisjoni ja EACEA lepingupartner hindab selliseid olukordi juhtumipõhiselt.

14. Reisimuljete jagamine

Euroopa Komisjon on huvitatud väljavalitud kandidaatide reisimuljetest ja julgustab DiscoverEU raames reisivaid noori oma kogemusi ja seiklusi teistega jagama. Pärast väljavalimist saavad kandidaatidest DiscoverEU saadikud. Neil palutakse jagada oma reisimuljeid ja -kogemusi näiteks sotsiaalmeediakanalite (Instagram, Facebook või Twitter) vahendusel või teha vastavasisuline ettekanne kas oma koolis või mõnel kohalikul üritusel. Mobiilirakendus võimaldab luua ka reisimarsruuti kajastava kaardi, millele saab märkida, mitme rongiga sõideti, mitut riiki külastati ja kui palju CO2 heidet säästeti). Seda saab reisi lõpus sotsiaalmeedias jagada ja postitada. 

Kandidaadid võivad ühineda #DiscoverEU ametliku Facebooki rühmaga. Reisi lõpetanud noortel tuleb pärast reisi täita ka Euroopa Komisjoni ja EACEA lepingupartneri saadetud küsimustik. Kui see on tehtud, siis saavad reisijad automaatse osalemistunnistuse, kus on märgitud tänu reisikogemusele omandatud pädevused ja oskused.

15. Viisa 

Olenevalt kodakondsusest ja kavandatud reisimarsruudist (Schengeni alasse mittekuuluv riik) võivad osalejad vajada ühte või mitut viisat. Viisa väljastavad asjaomased riigid. Soovitame osalejatel koguda teavet ametlikest allikatest ja esitada viisataotlus aegsasti. Viisa väljastamine võib võtta aega mitu nädalat. Sellekohase teabe leidmisel on abiks DiscoverEU mobiilirakendus ja kasutajatugi. Igal juhul peab osaleja oma reisidokumendid enne reisi ise korda ajama. 

Euroopa Komisjon, EACEA ja lepingupartner ei saa riiklike ametiasutuste viisaotsuseid mõjutada.

Viisa väljastamise kulud katab DiscoverEU. 

Kui viisa saamiseks on kohustuslik omada tervisekindlustust, siis muretseb kindlustuse lepingupartner. Sellega seotud kulud katab DiscoverEU.  

16. Kindlustus

Väljavalitud kandidaatidel soovitatakse muretseda kogu reisi ajaks sobiv tervise- ja reisikindlustus. Riikliku tervisekindlustuse raames on osaleja tavaliselt kaetud põhiliste tervishoiuteenustega ning selline tervisekindlustus kehtib Euroopa ravikindlustuskaardi vahendusel ka DiscoverEU reisi ajal. 

Euroopa ravikindlustuskaart ja eratervisekindlustus ei pruugi hõlmata kõiki juhtumeid, eriti kodumaale naasmise või erandliku meditsiinilise sekkumisega seotud kulusid. Sellisteks juhtumiteks on soovitatav muretseda täiendav kindlustus.  

17. Vastutuse välistamine

Euroopa Komisjon, EACEA ja nende lepingupartner annavad vaid reisipassi ja sooduskaardi ning katavad vajaduse korral viisa väljastamise kulud, nagu on selgitatud eespool. Seega jäävad majutus-, elamis- ja kindlustuskulud ning reisiga seotud lisateenuste ja muud kulud väljavalitud kandidaadi enda kanda.

Ei Euroopa Komisjon, EACEA ega nende lepingupartner ei vastuta väljavalitud kandidaadile võistluse käigus tekitatud kahju või tema kantud kahju eest, sh kolmandatele isikutele võistluse või võistlusega seotud tegevuse tagajärjel tekitatud kahju.

Ei Euroopa Komisjon, EACEA ega nende lepingupartner ei vastuta varalise, mittevaralise või füüsilise kahju eest, mida kannavad väljavalitud kandidaadid või nendega koos reisivad isikud nende reisi või reisi sihtkohas viibimise ajal.

Väljavalitud reisi võimaldatakse olemasoleva eelarve piires ning arvestades ajalisi ja piletite kättesaadavusest tulenevaid piiranguid. Seepärast võivad tingimused muutuda ning Euroopa Komisjoni ja EACEA määratud lepingupartner ei saa tagada, et soovitud reisi on võimalik broneerida.

Väljavalitud kandidaatidel soovitatakse muretseda kogu reisi ajaks sobiv tervise- ja reisikindlustus. Riikliku tervisekindlustuse raames on osaleja tavaliselt kaetud põhiliste tervishoiuteenustega ning selline tervisekindlustus kehtib Euroopa ravikindlustuskaardi vahendusel ka DiscoverEU reisi ajal. Euroopa ravikindlustuskaart ja eratervisekindlustus ei pruugi hõlmata kõiki juhtumeid, eriti kodumaale naasmise või erandliku meditsiinilise sekkumisega seotud kulusid. Sellisteks juhtumiteks on soovitatav muretseda täiendav kindlustus. Euroopa Komisjonil ja EACEA-l on õigus kandideerimisjuhiste punktides 10 ja 11 esitatud tingimusi erandlikel asjaoludel muuta.

18. Kohaldatav õigus

Võistluse suhtes kohaldatakse ELi õigust. Liidu ja mis tahes osaleja vahelise vaidluse lahendamine seoses käesoleva võistluse tingimuste tõlgendamise, kohaldamise või kehtivusega, mida ei saa lahendada kokkuleppe teel, kuulub Euroopa Liidu Kohtu ainupädevusse.

19. Andmekaitse

Nõutud isikuandmeid kasutatakse ainult kandideerijate valimiseks, nende alusel saab broneerida pileteid ning pakkuda osalejatele DiscoverEUga seotud teenuseid, näiteks DiscoverEU õppetsükkel või DiscoverEU reklaamikampaaniad. Sel juhul võib osalejaga ühendust võtta kas Euroopa Komisjon, Euroopa Komisjoni ja EACEA volitatud organisatsioon, programmi „Erasmus+“ riiklik büroo või Eurodesk.

Euroopa Komisjon ja EACEA töötlevad kõiki isikuandmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 (millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001) alusel ja vastavalt komisjoni andmekaitseametnikule esitatavatele töötlemisteadetele (avalikult kättesaadavad andmekaitseametniku registris). Neid andmeid töötleb Euroopa Komisjoni ja EACEA vastutav töötleja võistluse ning ELi finantshuvide rakendamise, järelmeetmete ja kaitsmise eesmärgil.

DiscoverEU isikuandmete kaitse põhimõtetes selgitatakse kandidaatidele seda, kuidas nende isikuandmeid meetme raames kasutatakse ja kuidas neid kaitstakse. DiscoverEU isikuandmete kaitse põhimõtetega saate tutvuda aadressil https://europa.eu/youth/privacy_et.

Kandidaatidel on õigus pöörduda igal ajal Euroopa Andmekaitseinspektori poole.

20. Kaebused

Euroopa Komisjoni ja EACEA poolt reisipiletite broneerimiseks määratud lepingupartneri veebisaidil tehakse kättesaadavaks kaebuse vorm. Väljavalitud kandidaatidele antakse sellest teada nende piletite broneerimisel.