Skip to main content

DiscoverEU

Je ti 18 a bydlíš v některé ze zemí programu Erasmus+? Pak je načase vystoupit z komfortní zóny!

Pravidla soutěže DiscoverEU

Jsme rádi, že máte o soutěž zájem – bohužel lhůta, v níž bylo možné se přihlásit, již vypršela. Výsledky budou oznámeny v lednu 2023 a účastníci o nich budou informováni. Příští kolo podávání přihlášek začne na jaře 2023 (konkrétní datum bude oznámeno později). Pokud vám je 18 nebo v roce 2023 tohoto věku dovršíte, sledujte aktuální informace o soutěži. Další časové jízdenky budou k dispozici na jaře!

 

1. Popis

Soutěž DiscoverEU je jednou z akcí programu Erasmus+. Jejím cílem je nabídnout mladým lidem ve věku 18 let možnost získat cestovatelskou zkušenost, která jim umožní objevovat rozmanitost Evropy, její historii a kulturní bohatství, dostat se do kontaktu s lidmi z různých zemí, zažít pocit evropanství a v konečném důsledku i hlouběji poznat sebe sama. 

Evropská komise a Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) vyberou letos v říjnu minimálně 35 000 mladých lidí, kteří splňují níže uvedená kritéria způsobilosti. Přihlášku do soutěže je možné podat na Evropském portálu pro mládež. Do nadcházejícího kola soutěže bude možné se přihlásit od úterý 11. října 2022 (12.00 SELČ) do úterý 25. října 2022 (12.00 SELČ).

Vybraným účastníkům poskytne Komise a EACEA časovou jízdenku, s níž budou moci v období od 1. března 2023 do 29. února 2024 cestovat po EU, a to po dobu maximálně jednoho měsíce. 
Vybraní účastníci budou většinou cestovat vlakem. Aby se však zajistila co nejširší účast v soutěži, bude možné využít i alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, časových omezení a dopadu na životní prostředí. 

Ve výjimečných případech, kdy nebude k dispozici jiná možnost, bude povoleno cestovat letadlem. Možnost zúčastnit se soutěže DiscoverEU tak budou mít rovněž mladí lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech nebo na ostrovech. 
Vybraným účastníkům bude rovněž udělena slevová karta DiscoverEU. Její platnost se bude překrývat s dobou trvání jejich cesty. Kartu můžou uplatnit při návštěvách kulturních a přírodních památek, účasti ve vzdělávacích kurzech, sportovních aktivitách, na ubytování, místní dopravu či v restauracích. 

2. Kdo se může přihlásit

Podmínky způsobilosti k účasti v soutěži:

 • uchazečům musí být k 1. lednu 2023 18 let (tzn. jejich datum narození spadá do období od 1. ledna 2004 do  31. prosince 2004 včetně),
 • být občanem některého z 27 členských států EU nebo v něm mít dlouhodobý oprávněný pobyt (zahrnuty jsou nejvzdálenější regiony EU (Francouzská Guyana (FR), Guadeloupe (FR), Martinik (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Svatý Martin (FR), Madeira (PT), Azory (PT) a Kanárské ostrovy (ES)) nebo 

          
          být občanem třetí země přidružené k programu Erasmus+ (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko) nebo v ní mít oprávněný dlouhodobý pobyt nebo
          být občanem některé z 27 členských zemí EU a zároveň osobou s oprávněným pobytem v některé ze zámořských zemí a území přidružených k Evropské unii, jimiž jsou: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Francouzská Polynésie (FR), Francouzská jižní a antarktická území (FR), Grónsko (DK), Nová Kaledonie (FR), Saba (NL), Svatý Bartoloměj (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre a Miquelon (FR), Wallis a Futuna (FR)

 • uchazeči musí v online přihlášce vyplnit platné číslo občanského průkazu, cestovního pasu nebo pobytové karty

Vybraní účastníci získají jízdenku pouze za těchto podmínek: 

 • cestu zahájí v některé ze zemí, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, zemí účastnící se soutěže DiscoverEU (viz výše)
 • vyjedou na dobu od 1 dne do 1 měsíce
 • hodlají cestovat alespoň do jedné cizí země, která je v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, zemí účastnící se soutěže DiscoverEU (viz výše)
 • jsou ochotni stát se ambasadorem soutěže DiscoverEU 

Uchazeči, kteří nesplňují kritéria způsobilosti, nebudou bráni při rozhodování o udělení časové jízdenky v úvahu. 

Soutěž DiscoverEU začala jako přípravná akce zahájená Evropským parlamentem (2018–2020) s cílem poskytnout mladým lidem ve věku 18 let příležitost cestovat po Evropě. 

Soutěž DiscoverEU je nyní jednou z akcí programu Erasmus+ (2021–2027).

3. Podání přihlášky

Do soutěže DiscoverEU je možné se přihlásit na Evropském portálu pro mládež vyplněním online přihlášky. Přihlášku není možné podat ani před začátkem lhůty pro podávání přihlášek, ani po jejím skončení.

Podání přihlášky probíhá v 7 krocích:

 1. Uchazeči musí nejprve projít tzv. kontrolou způsobilosti, kdy musí zadat své datum narození, státní příslušnost a bydliště (zemi, kde mají oprávněný pobyt). Pokud tyto údaje nejsou v souladu s pravidly uvedenými v bodě 2 „Kdo se může přihlásit“, pak uchazeč nebude moci ve vyplňování přihlášky pokračovat. Kromě toho musí uchazeč souhlasit s pravidly soutěže DiscoverEU a rovněž udělit souhlas s tím, že jeho osobní údaje budou uloženy a zpracovávány za účelem účasti v soutěži DiscoverEU. Dále musí být srozuměn s tím, že ho bude Evropská komise a jiné organizace Komisí pověřené v souvislosti se soutěží DiscoverEU kontaktovat. V této souvislosti ho mohou také kontaktovat agentura EACEA, národní agentury programu Erasmus+ a Eurodesk.
 2. Uchazeč bude muset uvést, zda chce cestovat samostatně, nebo ve skupině o maximálně 5 lidech.
 3. Dále bude muset sdělit platnou e-mailovou adresu. Poté obdrží z Evropského portálu pro mládež automatický e-mail, kterým se ověří platnost zadané e-mailové adresy. Toto ověření je nutné vzhledem k tomu, že veškerá komunikace s uchazeči bude probíhat elektronicky. Ověřením platnosti e-mailové adresy chce Evropská komise a EACEA předejít neoprávněnému používání e-mailových adres jinými osobami.  
 4. Po ověření e-mailové adresy mohou uchazeči začít vyplňovat samotný formulář přihlášky. Nejdříve musejí poskytnout své osobní údaje: státní příslušnost, datum narození, jméno, příjmení, pohlaví, e-mailovou adresu, telefonní číslo, zemi oprávněného pobytu, region, povolání a číslo občanského průkazu, cestovního pasu či pobytové karty. Mladí lidé s omezenou pohyblivostí nebo tělesným postižením budou mít možnost specifikovat své zvláštní potřeby.
 5. Jakmile uchazeči osobní údaje vyplní, mohou přejít ke kvízu o 5 otázkách s možností výběru odpovědi (tzv. multiple-choice) na téma Evropské unie obecně a iniciativ Evropské unie zaměřených na mladé lidi. Nakonec ještě musejí odpovědět na doplňující otázku. Uchazeči budou vybíráni podle svého umístění na základě správných odpovědí v kvízu, a to až do rozpočtového limitu určeného na soutěž.
 6. Uchazeči budou vyzváni, aby uvedli konkrétnější informace o sobě a svých cestovních plánech (tj. kdy chtějí cestovat, zda je to poprvé, co budou cestovat bez rodičů, co by si chtěli z této cesty odnést, jak hodlají svou cestu financovat, jak se o soutěži DiscoverEU dozvěděli atp.). Informace uvedené v tomto oddíle nejsou závazné a nemají vliv na samotný výběr. Budou Evropskou komisí a agenturou EACEA použity pro statistické účely a v zájmu další optimalizace soutěže DiscoverEU.  
 7. Po odeslání přihlášky obdrží všichni uchazeči z Evropského portálu pro mládež potvrzovací e-mail. Ten bude obsahovat informaci o tom, že jejich přihláška byla zaregistrována. Dále v něm bude uveden číslo přihlášky (kód) a informace o termínu, kdy jim bude oznámeno, zda byli vybráni.

Při odesílání přihlášky bude každému zájemci vydán kód. Uchazeči budou tento kód používat při veškeré další komunikaci, a proto je třeba si ho uložit. Kód bude uchazeč potřebovat také v případě, že chce pozvat kamarády, aby se připojili k jeho skupině. Coby vedoucí skupiny kód jednotlivým členům skupiny zašle a umožní jim se tak zaregistrovat. Ostatní členové skupiny se pomocí kódu zaregistrují online a vyplní své osobní údaje. 

Upozorňujeme, že členové skupiny již nemusí vyplňovat kvíz ani odpovídat na doplňující otázku. To činí pouze vedoucí skupiny. Pro potvrzení přihlášky do soutěže však musí členové skupiny vyplnit své osobní údaje. Dále musí splňovat stejné podmínky účasti v soutěži: tj. v době, kdy se rozhoduje o vybrání účastníků, jim musí být 18 let a musejí mít oprávněný pobyt v jednom z členských států EU nebo v jedné ze třetích zemí přidružených k programu Erasmus+ (Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Severní Makedonie, Srbsko a Turecko). Pokud uchazeči nejprve uvedli, že chtějí cestovat sami, mohou si ke své přihlášce i tak přátele přidat, a to dokonce v případě, že přihlášku již odeslali. Nesmí to být ale po uplynutí lhůty k podávání přihlášek.

Přihláška skupiny se bude posuzovat jako jedna přihláška. Při výběru účastníků budou bráni v potaz pouze členové skupiny, kteří vyplnili formulář přihlášky s použitím kódu, který jim předal vedoucí skupiny. Členové skupiny se tedy nesmějí registrovat individuálně. 

Skupiny mohou být složeny z osob různé státní příslušnosti, žijících na různých místech.

Podat je možné pouze jednu přihlášku na osobu. Při výběru účastníků se bude brát v úvahu pouze ta přihláška, která byla na Evropském portálu pro mládež zaregistrovaná jako první. Jednotlivci se tak nesmějí přihlásit do několika různých skupin. Pokud bude během přihlašovacího procesu zjištěno, že uchazeč podal přihlášek několik, bude při výběru brána v úvahu pouze první žádost, která byla na Evropském portálu pro mládež zaregistrována. 

Mladí lidé, kteří časovou jízdenku DiscoverEU získali již v některém z předchozích kol soutěže, se nemohou do soutěže přihlásit znovu. Případné opětovné přihlášky budou odhaleny při podání žádosti. Pokud Evropská komise a EACEA nebo jejich dodavatel, kterého pověřily rezervací jízdenek, v kterékoli fázi této soutěže zjistí, že se opětovně přihlásili ti, kteří již časovou jízdenku DiscoverEU získali v některém z minulých kol, budou tito uchazeči ze soutěže vyloučeni.

4. Výběr účastníků a související kritéria

Každému státu je přidělen určitý počet časových jízdenek. Systém přidělování vychází z klíčové akce 1 programu Erasmus+, konkrétně z alokačního klíče pro individuální mobilitu, kategorie „mládež“.

Při výběru účastníků se bude brát v potaz země oprávněného pobytu, kterou uchazeč uvedl v přihlášce. Pokud bude v některých zemích méně zájemců, než stanoví kvóta, budou přebývající časové jízdenky rozděleny mezi uchazeče s pobytem v zemích, kde je oproti kvótě uchazečů více.

U skupin bude kvóta uplatněna podle země oprávněného pobytu vedoucího skupiny. Pokud se skupina na seznamu vybraných účastníků podle země oprávněného pobytu umístí jako poslední a kvóta pro danou zemi bude již naplněna, bude i přesto skupina vybrána celá.

Uchazeči musí nejprve splnit kritéria způsobilosti, tj. musí splňovat podmínku věku a země oprávněného pobytu, jak je uvedeno v bodech 2 a 3. Tato kritéria se budou automaticky kontrolovat během podání přihlášky a uvedené údaje bude ještě následně ověřovat dodavatel, kterého Evropská komise a EACEA pověřily rezervací jízdenek. Pokud dodavatel na základě občanského průkazu, cestovního pasu uchazeče nebo dokumentu dokládajícího zemi jeho oprávněného pobytu zjistí, že uchazeč uvedl nesprávné údaje, ze soutěže ho vyloučí.

Jestliže uchazeč splní všechna kritéria způsobilosti, musí poté splnit kritéria soutěžní, tzn. zodpovědět správně na všech 5 otázek kvízu (tzv. multiple-choice) a jednu doplňující otázku. V případě skupin odpovídá na 5 kvízových otázek a doplňující otázku pouze vedoucí skupiny.

Pak budou uchazeči seřazeni podle země oprávněného pobytu, ohodnoceni podle správnosti odpovědí v kvízu a poté podle odpovědi na doplňující otázku. Tak vznikne jejich celkové pořadí.

Po skončení přihlašovací lhůty budou výsledky z Evropského portálu pro mládež zaslány členům výběrové komise, kteří provedou konečný výběr.

Pokud se na posledním postupovém místě podle stanovené kvóty umístí příliš mnoho přihlášek (od jednotlivců i skupin) se stejným hodnocením, přistoupí Evropská komise a EACEA v krajním případě k výběru na základě toho, kdo se přihlásil dříve. Jedná se o preventivní opatření – k této situaci v minulých kolech soutěže ještě nikdy nedošlo.

5. Výběrová komise

Výběrová komise je složena ze zaměstnanců Evropské komise a agentury EACEA. Zasedá po skončení lhůty pro podání přihlášek, kdy zhodnotí výsledky a provede výběr na základě výše uvedených kritérií. Vyhodnotí a rozhodne o konečném pořadí vybraných účastníků, kteří získají časovou jízdenku na základě výsledků kvízu a doplňující otázky a podle kvóty jednotlivých států. Jakmile bude výběr proveden, sestaví se rezervní seznam. Uchazeči, kteří budou na rezervní seznam zařazeni, mohou časovou jízdenku obdržet v případě, že zbydou finanční prostředky, nebo pokud některý z vybraných účastníků časovou jízdenku odmítne (viz bod 7).

Na základě posouzení výběrové komise rozhodne Evropská komise a agentura EACEA o celkovém počtu udělených časových jízdenek a o celkovém objemu finančních prostředků přidělených na jejich pořízení. Dále zveřejní seznam vybraných účastníků a rezervní seznam. 

6. Oznámení výsledků

Na konci výběrového procesu obdrží všichni uchazeči e-mailem oznámení o tom, zda:

 • byli vybráni (a jsou tedy „vybranými účastníky“)
 • nebyli vybráni, ale budou zařazeni na rezervní seznam.

Poté, co bude vybraným účastníkům zasláno oznámení, bude jejich seznam předán dodavateli, jehož Evropská komise a agentura EACEA pověřily vyřizováním rezervací konkrétních jízdenek. Následná komunikace bude probíhat mezi tímto dodavatelem a vybranými účastníky. Další informace najdete v bodě 8.

Zda jste byli vybráni, či nikoli, si můžete rovněž ověřit pomocí svého kódu na Evropském portálu pro mládež.

7. Rezervní seznam

Všichni neúspěšní uchazeči budou zařazeni na rezervní seznam v sestupném pořadí podle úspěšnosti v odpovědích na otázky kvízu a doplňující otázku. Pokud někteří vybraní účastníci svou přihlášku stáhnou, nebo pokud bude hodnota přidělených časových jízdenek nižší než dostupný rozpočet, může Evropská komise a agentura EACEA časové jízdenky udělit uchazečům zařazeným na rezervní seznam (až do úplného využití dostupných finančních prostředků). Čerpání rozpočtu bude z tohoto důvodu každý měsíc kontrolováno.

Zařazením na rezervní seznam nevzniká ve vztahu k Evropské komisi ani k agentuře EACEA žádný nárok a není jím zaručeno, že uchazeči budou vybráni v pozdější fázi soutěže.

Uchazeče z rezervního seznamu může kontaktovat dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA a požádat je o registraci na rezervační platformě, aby mohl provést rezervaci jízdenek. Ti, kteří budou kontaktováni ke konci akce, jelikož byli zařazeni na rezervní seznam, nemohou žádat o proplacení cesty uskutečněné před výzvou k registraci, ani nemohou požadovat prodloužení doby na cestování.

8. Rezervace jízdenek a pravidla týkající se cesty

Vybraní účastníci musí zahájit svou cestu v zemi, která se účastní soutěže DiscoverEU (viz bod 2 – „Kdo se může přihlásit“), a vycestovat alespoň do jedné další země, která se soutěže účastní (nesmí se jednat o tutéž zemi). V zemi oprávněného pobytu může účastník časovou jízdenku použít pouze pro vycestování do zahraničí a příjezd zpět. Cestovat je možné po dobu 1 dne až 1 měsíce. Cesta musí být zahájena v období od 1. března 2023 do 29. února 2024. Během tohoto měsíce mají účastníci daný počet dní, kdy mohou na časovou jízdenku cestovat. 

Časové jízdenky vybraným účastníkům zarezervuje, zakoupí a zašle dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA. Za žádných okolností si vybraní účastníci nesmějí rezervovat jízdenky sami ani prostřednictvím jiné cestovní kanceláře. Individuálně pořízené jízdenky nebudou proplaceny. 

Dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA vybrané účastníky kontaktuje, aby jim dal přístup k mobilní aplikaci, která jim pomůže s tím, jak si svou trasu uspořádat a jak se na cestu připravit. V této mobilní aplikaci bude všem vybraným účastníkům k dispozici elektronická slevová karta soutěže DiscoverEU.

Ta jim umožní čerpat celou řadu slev a výhod ve všech zemích zapojených do programu Erasmus+. Dodavatel vybere nejvhodnější dopravní společnosti s nejvýhodnějšími cenami.

Vybraní účastníci si mohou vybrat ze dvou variant jízdenek:

Flexibilní varianta

Neflexibilní jízdenka

Datum zahájení cesty zůstává flexibilní, dokud vybraný účastník neprovede aktivaci časové jízdenky.  Vybraní účastníci dodavateli sdělí svůj itinerář s konkrétními dny cesty, časovým harmonogramem a destinacemi. Data a destinace cesty nelze po rezervaci pevně stanovené jízdenky měnit. Cesta se může uskutečnit během celého jednoho měsíce.
Vybraní účastníci budou moci v rámci daného měsíce cestovat jen po určitý počet dní. Flexibilní varianta umožňuje cestovat do neomezeného počtu zúčastněných zemí. Vybraní účastníci budou moci během jednoho měsíce navštívit maximálně dva státy, které jsou v den, kdy se o udělení časových jízdenek rozhoduje, součástí Evropské unie, případně se jedná o třetí země přidružené k programu Erasmus+ (viz bod 2). Nepočítá se přitom země, odkud vyjíždějí, ani země, přes které pouze přejíždějí.

Po aktivaci časové jízdenky mohou cestovat během po sobě následujících dnů, nebo s pauzami po dobu jednoho měsíce. K cestě mohou využít vlaky, které provozují evropské železniční podniky, některé trajekty nebo jiné dopravní prostředky, které dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA zvolí. Nezapomeňte, že u určitých vlakových spojení je třeba si předem zarezervovat místenku, nebo se to alespoň doporučuje. Náklady na rezervaci míst nejsou do flexibilní časové jízdenky zahrnuty. Evropská komise ani agentura EACEA nebude proplácet žádné příplatky za rezervaci místenek ani jiné náklady vzniklé během cesty.  

Ačkoli za rezervaci vybraných neflexibilních spojů se platit nemusí, je třeba vždy dodržet daný rozpočet na časovou jízdenku, tj. 251 eur. Vybraní účastníci by se tak měli ujistit, že zvolený itinerář je realistický.

U obou alternativ platí:

 • Je třeba dodržet rozpočtový limit ve výši 251 eur, s výjimkou případů uvedených níže.

Storna itineráře se nepřijímají. Rezervační poplatky ani jiné náklady vzniklé během cesty Evropská komise ani agentura EACEA neproplácí. Vybraní účastníci, kteří chtějí cestovat na Kypr, Island, do Irska nebo na Maltu, by měli dodavatele informovat po vyhlášení zvláštní výzvy pro všechny vybrané a rezervované účastníky. Jak je uvedeno v příloze I, bude na počet zájemců cestujících z Kypru, Islandu, Irska a Malty uplatněna kvóta. Trojnásobná kvóta se použije u vybraných účastníků, kteří chtějí cestovat do Irska, na Island, Maltu či Kypr, přičemž letenky do těchto destinací budou rezervovány těm, kteří se přihlásí dříve. 

Na mladé lidi žijící v zemi, která je součástí Evropské unie, nebo ve třetí zemi přidružené k programu Erasmus+ (viz bod 2), na něž se vztahuje povinná civilní nebo vojenská služba, se použije výjimka z požadavku na období realizace cesty. V takovém případě je možné lhůtu pro realizaci cesty prodloužit o 6 měsíců následujících po výkonu dané zákonné povinnosti.

9. Dopravní prostředky

Výherci budou většinou cestovat vlakem. Aby se však zajistila co nejširší účast, mělo by být možné využít v rámci soutěže DiscoverEU alternativní druhy dopravy jako trajekty a autobusy, a to při zohlednění vzdáleností, času nutného k jejich překonání a rovněž dopadu na životní prostředí. Jízdenky platí pro 2. třídu.
Pouze ve zvláštních případech může být povoleno cestovat letadlem. Umožněno to bude těm, kteří mají bydliště:

 1. v devíti nejvzdálenějších regionech (tzn. Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik, Réunion, Mayotte, Svatý Martin, Madeira, Azory a Kanárské ostrovy)
 2. v zámořských zemích a územích EU (Aruba, Bonaire, Curação, Francouzská Polynésie, Grónsko, Nová Kaledonie, Saba, Sv. Bartoloměj, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna)
 3. v zemích/regionech, které nejsou přístupné prostřednictvím uvedených dopravních prostředků (vlak, trajekt a autobus)
 4. nebo pokud je potřeba cestovat více než 18 hodin pozemní nebo námořní dopravou, než se cestující dostane na nejbližší hranice země svého bydliště

Letecky může proběhnout pouze cesta z výchozí země a zpět do této země. Po zbytek cesty musí účastníci využívat běžné dopravní prostředky hrazené v rámci soutěže (vlak nebo alternativní způsob dopravy).  

Účastníci z nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území EU si mohou zvolit kteroukoli destinaci vyhovující stanoveným požadavkům. Cestovat lze i do nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území EU, nicméně je třeba dodržet stanovený rozpočet ve výši 251 eur.

Vybraní účastníci, kteří mají bydliště v Irsku, na Islandu, Kypru nebo Maltě, mohou v rámci soutěže cestovat do kontinentální části Evropy letecky.

10. Maximální hodnota jízdenek

Vybraným účastníkům budou poskytnuty pouze časové jízdenky do zvolených destinací a slevová karta soutěže DiscoverEU. Ubytování, stravu, pojištění, příplatky a všechny další výdaje spojené s cestou si hradí účastníci sami.

Základním pravidlem je, že každý vybraný účastník bude mít nárok na časovou jízdenku v maximální hodnotě 251 eur. Jízdenka je platná pouze pro 2. třídu nebo ekonomickou třídu. Uvedená částka však může být vyšší, a to v konkrétních případech uvedených níže:

 • V případě vybraných uchazečů cestujících z nejvzdálenějších regionů EU a zámořských zemí a území do pevninské Evropy. Poté, co dorazí na pevninskou část kontinentu, se na ně vztahují základní podmínky.
 • V případě vybraných uchazečů (mimo výše uvedené geografické zóny), kteří musí cestovat na evropskou pevninu letadlem: Poté, co dorazí na pevninskou část kontinentu, se na ně vztahují základní podmínky.
 • Ve zvláštních případech může Komise hradit i dodatečnou cestu vlakem, trajektem nebo autobusem. Může jít například o situaci účastníků, kteří cestují z některého z ostrovů, jež se účastní programu Erasmus+. Každý takový případ však bude posuzován jednotlivě.

V případě vybraných účastníků se sníženou mobilitou a/nebo zvláštními potřebami: Po dodání příslušných dokladů potvrzujících zvláštní potřeby je možné uhradit náklady na asistenci (např. doprovázející osoba, vodící pes pro nevidomé atp.). Tyto dokumenty musí odpovídat požadavkům vnitrostátního práva státu, kde má osoba bydliště.

11. Předběžný harmonogram

Začátek registrace úterý 11. října 2022 (12.00 SELČ)
Konec registrace úterý 25. října 2022 (12.00 SELČ)
Výběrová komise listopad 2022
Oznámení rozhodnutí výběrové komise leden 2023
První možné datum odjezdu 1. března 2023
Nejzazší možné datum návratu 29. února 2024

12. Stažení a zrušení cesty vybraným účastníkem

Každá časová jízdenka bude vydána na jméno a za žádných okolností ji nelze převést na jinou osobu. Jméno uvedené na časové jízdence nelze změnit.

Pokud vybraný účastník z jakýchkoli důvodů cestu zruší ještě předtím, než dodavatel určený Evropskou komisí a EACEA zarezervuje časovou jízdenku, bude jeho místo postoupeno uchazeči z rezervního seznamu v sestupném pořadí podle umístění. Vybraní účastníci by měli o svém úmyslu informovat dodavatele pokud možno ještě předtím, než dojde k rezervaci.

Pokud člen skupiny (vedoucí skupiny nebo jiný člen skupiny) cestu zruší před tím, než uvedený dodavatel zarezervuje časovou jízdenku, toto rozhodnutí zbytek skupiny neohrozí. Zbývající členové skupiny mohou cestovat podle původního plánu. Osobu, která svou účast zrušila, však nelze nahradit. Nevyužité časové jízdenky budou poskytnuty uchazečům uvedeným na rezervním seznamu, a to v sestupném pořadí podle umístění.

Někteří členové skupiny se mohou nakonec rozhodnout cestovat sami. Na zbytek skupiny to nebude mít žádný vliv.

Časovou jízdenku nelze vyměnit ani refundovat. Flexibilní jízdenka není vystavena na konkrétní datum zahájení cesty, což cestujícím umožňuje změnit datum kdykoli před datem uvedeným jako první den cesty.

U neflexibilní varianty se na zrušení nebo změnu jízdenky vztahují podmínky dopravce. Náklady nesou vybraní účastníci sami.

13. Vyšší moc

V případě, že je vybraný účastník nucen cestu přerušit z důvodu nepředvídatelné výjimečné situace nebo události, která nebyla v jeho moci a nebyla ani způsobena chybou nebo nedbalostí z jeho/její strany, je možné vystavit novou časovou jízdenku. Dodavatel Evropské komise a agentury EACEA tyto konkrétní situace posoudí případ od případu.

14. Zpráva o cestě

Evropská komise by se ráda dozvěděla o zážitcích mladých cestovatelů. Proto je žádá, aby se o své zkušenosti podělili. Z tohoto důvodu se vybraní účastníci zároveň stávají ambasadory soutěže DiscoverEU. Své cestovatelské zážitky a zkušenosti mohou sdílet například prostřednictvím sociálních médií (na Instagramu, Facebooku nebo Twitteru), nebo formou prezentace na škole nebo v místě bydliště. Díky mobilní aplikaci mají možnost vytvořit konkrétní mapu své cesty, kde se zaznamenávají i statistické údaje (např. počet využitých vlakových spojů, počet navštívených zemí nebo objem emisí CO2 ušetřených díky cestě vlakem). Tyto informace pak mohou na konci cesty sdílet na sociálních sítích. 

Uvítáme, pokud se účastníci stanou členy oficiální facebookové skupiny #DiscoverEU. Mladí cestovatelé budou rovněž vyzváni k účasti v online průzkumu, který bude po skončení období vyhrazeného na cestování realizovat dodavatel určený Evropskou komisí a agenturou EACEA. Po jeho dokončení obdrží automaticky vygenerované osvědčení o účasti, v němž budou vyzdviženy kompetence a dovednosti, které díky cestování získali.

15. Vízum 

V závislosti na státní příslušnosti účastníka a plánované cestovní trase (např. do zemí, které nejsou součástí schengenského prostoru) bude potřeba zažádat o vízum. To může vydat pouze příslušný stát. Účastníkům proto doporučujeme, aby si zjistili veškeré potřebné informace z oficiálních zdrojů a případnou žádost o vydání víza podali v dostatečném předstihu. Vyřízení víz může trvat i několik týdnů. Jak postupovat, najdete v mobilní aplikaci DiscoverEU, nebo se můžete obrátit na naši asistenční službu. V každém případě je na účastnících, aby si příslušné dokumenty při odjezdem obstarali. 

Na rozhodnutí vnitrostátních orgánů ohledně udělení víz nemá Evropská komise, agentura EACEA ani jejich dodavatel žádný vliv.

Náklady související s vydáním víz budou hrazeny v rámci soutěže DiscoverEU. 

Pokud je k tomu třeba mít sjednané zdravotní pojištění, zajistí ho dodavatel Evropské komise a agentury EACEA. Související náklady budou hrazeny z rozpočtu soutěže DiscoverEU.  

16. Pojištění

Vybraným účastníkům se doporučuje pořídit si vhodné zdravotní a cestovní pojištění, které pokryje celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během pobytu v jiné zemi Evropské unie je zpravidla pokryto z povinného zdravotního pojištění v jednotlivých státech, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. 

Nicméně pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromého zdravotní pojištění se nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařské zásahy). Pro tyto případy je vhodné uzavřít doplňkové soukromé pojištění.  

17. Upozornění

Evropská komise, Evropská agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA) a jimi určený dodavatel účastníkům zajišťují pouze časové jízdenky, slevové karty a v případě potřeby hradí náklady související s vydáním víz, jak je uvedeno výše. Ubytování, stravu, základní pojištění, příplatky a všechny další výdaje spojené s cestou si účastníci hradí sami.

Evropská komise, agentura EACEA ani jejich dodavatel nenesou odpovědnost za škodu, kterou způsobí či utrpí některý z účastníků, a to ani za škody způsobené třetím stranám v důsledku nebo během provádění činností souvisejících s touto soutěží.

Evropská komise, agentura EACEA ani jejich dodavatel nenesou odpovědnost za žádnou materiální, nemateriální nebo fyzickou újmu, utrpěnou účastníky nebo osobami, které je budou doprovázet během cesty nebo během pobytu v místě určení.

Na požadovanou cestu se vztahují omezení týkající se rozpočtu, času a dostupnosti jízdenek. Může tedy dojít k jejich změně a dodavatel pověřený Evropskou komise a agenturou EACEA nemůže zaručit, že požadovaná cesta bude realizována.

Vybraným účastníkům se doporučuje pořídit si vhodné zdravotní a cestovní pojištění, které pokryje celou dobu trvání cesty. Základní zdravotní pojištění během cesty v rámci soutěže DiscoverEU v jiné zemi Evropské unie je zpravidla pokryto z povinného zdravotního pojištění v jednotlivých státech, a to na základě evropského průkazu zdravotního pojištění. Nicméně pojištění na základě evropského průkazu zdravotního pojištění nebo soukromého zdravotní pojištění se nemusí vztahovat na všechny možné případy (repatriace nebo speciální lékařské zásahy). Pro tyto případy je vhodné uzavřít doplňkové soukromé pojištění. Evropská komise a agentura EACEA si vyhrazují právo na změnu pravidel stanovených v bodech 10 a 11 v případě výjimečných okolností.

18. Rozhodné právo

Tato soutěž se řídí platným právem Unie. Výlučnou pravomoc rozhodovat spory mezi Unií a účastníkem, jež se týkají výkladu, uplatňování či platnosti pravidel soutěže a jež nelze urovnat smírnou cestou, má Soudní dvůr Evropské unie.

19. Ochrana údajů

Vyžádané údaje budou použity pouze pro účely výběru účastníků, k rezervaci časových jízdenek a poskytování služeb související se soutěží DiscoverEU, jako je vzdělávací cyklus DiscoverEU nebo propagační kampaně DiscoverEU. Účastníci mohou být v tomto případě kontaktováni Evropskou komisí a organizacemi pověřenými Evropskou komisí, agenturou EACEA, jakož i národními agenturami programu Erasmus+ a službou Eurodesk.

Veškeré osobní údaje budou Evropská komise a agentura EACEA zpracovávat podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 (kterým se zrušilo nařízení (ES) č. 45/2001) a v souladu s „oznámeními o zpracování“ předloženými pověřenci pro ochranu osobních údajů Evropské komise (jež jsou veřejně dostupná v rejstříku pověřence pro ochranu osobních údajů). Tyto údaje budou zpracovávat „správci údajů“ Evropské komise a agentury EACEA pro účely realizace soutěže, plnění jejích podmínek a následných opatření nebo ochrany finančních zájmů EU.

Prohlášení o ochraně osobních údajů k soutěži DiscoverEU podává uchazečům informace o tom, jak tato soutěž využívá osobní údaje a jak chrání jejich soukromí. Prohlášení o ochraně osobních údajů k soutěži DiscoverEU lze nalézt na těchto internetových stránkách: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Uchazeči mají právo obrátit se kdykoli na evropského inspektora ochrany údajů.

20. Stížnosti

Formulář pro podání stížnosti bude k dispozici na internetových stránkách dodavatele určeného Evropskou komisí a agenturou EACEA k zajištění rezervace jízdenek. Vybraní účastníci budou o možnosti podání stížnosti informováni při rezervaci jízdenek.