Skip to main content

DiscoverEU

Hvis du er 18 år og bor i et Erasmus+-programland, så grib chancen for at udvide din komfortzone.

Regler for DiscoverEU-konkurrencen

Tak for din interesse, men ansøgningsfristen er nu udløbet. Resultaterne vil blive offentliggjort i januar 2023, og deltagerne vil blive informeret om dem. Den næste ansøgningsrunde indledes i foråret 2023 (de specifikke datoer vil blive offentliggjort senere). Hold dig opdateret, hvis du er 18 eller fylder 18 i 2023. Der kommer flere rejsekort til til foråret!

 

1. Beskrivelse

DiscoverEU er et initiativ under Erasmus+-programmet Formålet er at give unge på 18 år en rejseoplevelse, der styrker deres følelse af at høre til EU, giver dem mulighed for at udforske Europas mangfoldighed, kulturarv og historie og skabe kontakt til mennesker fra hele kontinentet og derigennem også blive klogere på sig selv. 

I oktober 2022 udvælger Europa-Kommissionen og Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA) mindst 35.000 unge, der opfylder nedenstående udvælgelseskriterier. De unge kan ansøge om at deltage i DiscoverEU via Den Europæiske Ungdomsportal. Ansøgningsperioden løber fra torsdag den 11. oktober 2022 kl. 12.00 (dansk tid) til torsdag den 25. oktober 2022 kl. 12.00 (dansk tid).

Europa-Kommissionen og EACEA giver de udvalgte unge rejsekort, så de kan udforske Europa i perioden fra den 1. marts 2023 til den 29. februar 2024 i op til én måned. 
Som hovedregel skal de udvalgte ansøgere rejse med tog. Men for at give flest muligt adgang bliver der også mulighed for andre transportmidler såsom busser og færger, når det er nødvendigt, under hensyntagen til miljø, tid og afstand. 

Hvis rejsen ikke kan foretages på andre måder, kan flyrejser under særlige omstændigheder tillades. Dermed får unge, der bor i fjerntliggende områder eller på øer, også mulighed for at deltage i DiscoverEU. 
De udvalgte deltagere vil også få tildelt et DiscoverEU-rabatkort. Gyldigheden bliver tilpasset deres rejseperiode. Kortet giver adgang til rabat ved besøg og aktiviteter inden for kultur, læring, natur, sport, lokal transport, indkvartering, mad osv. 

2. Kvalificerede ansøgere

For at kunne deltage skal ansøgerne:

 • være fyldt 18 år den 1. januar 2023. Det vil sige, at de skal være født i perioden fra og med den 1. januar 2004 til og med den 31. december 2004.
 • være statsborger i eller have lovligt ophold i: 

          – et af de 27 EU-lande, herunder regionerne i den yderste periferi, dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte og Saint-Martin (franske regioner) Madeira og Azorerne (portugisiske regioner) og De Kanariske Øer (spansk region), eller
          – et af de tredjelande, der deltager i Erasmus+-programmet: Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien og Tyrkiet, eller
          – statsborger i et af de 27 EU-lande og fastboende med lovligt ophold i et af de oversøiske lande og territorier (OLT'er), der er associeret med EU: Aruba, Bonaire, Curação, Saba, Sint Eustatius og Sint Maarten (hollandske), Fransk Polynesien, De Franske Besiddelser i Det Sydlige Indiske Ocean, Ny Kaledonien, Saint-Barthélemy, Saint Pierre og Miquelon samt Wallis og Futuna (franske) og Grønland (dansk).

 • angive deres ID-nummer, pasnummer eller nummer på opholdstilladelse på onlineansøgningsformularen.

De udvalgte ansøgere må kun rejse, hvis de: 

 • påbegynder deres rejse i et land, som deltager i DiscoverEU (se ovenfor) på tidspunktet for udvælgelsen
 • planlægger at rejse i mindst 1 dag og højst 30 dage
 • planlægger at rejse til mindst ét andet land end deres hjemland, som er medlem af EU på tidspunktet for udvælgelsen
 • er villige til at blive DiscoverEU-ambassadører. 

Ansøgere, der ikke opfylder kvalifikationskravene, kommer ikke i betragtning. 

DiscoverEU startede som et forberedende tiltag iværksat af Europa-Parlamentet (2018-2020) med det formål at skabe rejse- og mobilitetsmuligheder for unge, der fylder 18 år. 

 

3. Ansøgningsprocedure

Ansøgning om deltagelse i DiscoverEU sker via en særlig onlineansøgningsformular på Den Europæiske Ungdomsportal. Det er ikke muligt at indsende en ansøgning før eller efter ansøgningsperioden.

Der er 7 trin i ansøgningsproceduren:

 1. Ansøgerne skal først tjekkes for, om de er kvalificerede til at ansøge, hvilket betyder, at de bliver bedt om at oplyse fødselsdato, nationalitet og lovligt opholdssted. Ansøgere, som ikke opfylder de kriterier, der er nævnt under punktet "2. Kvalificerede ansøgere", kan ikke gå videre til næste trin. Derudover bliver de også bedt om at acceptere reglerne for DiscoverEU-konkurrencen, om at acceptere, at deres personoplysninger vil blive gemt og behandlet i forbindelse med DiscoverEU-konkurrencen, og om at acceptere, at de i forbindelse med DiscoverEU bliver kontaktet af Europa-Kommissionen og organisationer, der er godkendt af Europa-Kommissionen til samme formål, samt EACEA og de nationale agenturer og Eurodesks under Erasmus+.
 2. Ansøgerne skal tilkendegive, om de ønsker at rejse alene eller som del af en gruppe på op til 5 personer.
 3. Ansøgerne skal angive en gyldig e-mailadresse. Derefter modtager de en automatisk e-mail fra Den Europæiske Ungdomsportal, så de kan bekræfte, at e-mailadressen er gyldig. Det er nødvendigt at bekræfte adressen, da al korrespondance med ansøgerne foregår via e-mail efter udvælgelsen.  
 4. Når de unge har bekræftet deres e-mailadresse, skal de udfylde ansøgningsformularen. Først skal de angive deres personoplysninger: nationalitet, fødselsdato, fornavn, efternavn, køn, e-mailadresse, telefonnummer, bopælsland, region, job samt nationalt identitetsnummer (ID) eller pasnummer eller opholdstilladelse. Unge med nedsat mobilitet og/eller handicap har mulighed for at anføre de særlige behov, de måtte have.
 5. Når ansøgerne har angivet deres personlige oplysninger, skal de besvare 5 multiple choice-spørgsmål om almenviden om EU og EU's andre initiativer for unge. Til sidst skal de besvare et tillægsspørgsmål. Ansøgerne bliver udvalgt, indtil budgettet er brugt, og de bliver rangordnet ud fra deres svar.
 6. Ansøgerne bliver bedt om at give yderligere oplysninger om deres rejseplaner (dvs. hvornår de planlægger at starte deres rejse, om det er første gang, de rejser alene uden deres forældre, hvad de gerne vil lære af denne rejse, hvordan de vil finansiere deres rejse, og hvordan de har hørt om DiscoverEU-initiativet). Oplysningerne i denne del er ikke bindende og har ingen indflydelse på udvælgelsesprocessen.  
 7. Alle ansøgere modtager en bekræftelse via e-mail fra Den Europæiske Ungdomsportal, når de har indsendt deres ansøgning. Denne e-mail bekræfter, at deres ansøgning er registreret, og indeholder ansøgningskoden og tidsplanen for den endelige udvælgelse.

Alle modtager en kode, når ansøgningsformularen er indsendt. Ansøgerne skal gemme denne ansøgningskode til senere brug. Hvis en ansøger vil invitere andre til at være med i en gruppe, bliver han/hun gruppeleder og skal videresende koden til de andre gruppemedlemmer, så de også kan tilmelde sig. De andre gruppemedlemmer skal bruge koden fra gruppelederen til at tilmelde sig online og angive deres personoplysninger. 

Bemærk, at gruppemedlemmerne ikke behøver at deltage i quizzen eller besvare tillægsspørgsmålet, da det kun er gruppelederen, som skal gøre dette. De skal dog stadig angive deres personoplysninger, så deres ansøgning kan valideres. Gruppemedlemmerne skal opfylde de samme kriterier: De skal være fyldt 18 år og have lovligt ophold i et af EU's medlemslande eller i et af de tredjelande, der er associeret med Erasmus+-programmet Selvom ansøgere har oplyst, at de gerne vil rejse alene, kan de stadig føje venner til deres ansøgning, efter den er indsendt, hvis det sker før den endelige frist og i henhold til den ovennævnte procedure.

En gruppeansøgning behandles som en enkelt ansøgning. Kun de gruppemedlemmer, der har udfyldt ansøgningen med den kode, de har fået af gruppelederen, vil komme i betragtning til udvælgelse. Gruppemedlemmerne skal ikke tilmelde sig enkeltvist. 

Grupperne kan bestå af folk med forskellig nationalitet, som bor forskellige steder.

Det er kun tilladt at indsende én ansøgning pr. person. Den første ansøgning, der registreres på Den Europæiske Ungdomsportal, er den eneste, der vil blive taget i betragtning i udvælgelsesproceduren. Enkeltpersoner må ikke ansøge som en del af flere grupper. Hvis det på noget tidspunkt konstateres, at der er indsendt flere ansøgninger, er det kun den første ansøgning, der er registreret på Den Europæiske Ungdomsportal, som bliver taget i betragtning. 

Unge, der fik tildelt et DiscoverEU-rejsekort i forbindelse med en af de forrige ansøgningsrunder, er ikke kvalificeret til at indsende en ny ansøgning. Dette vil blive opdaget i forbindelse med indsendelsen.

4. Udvælgelsesprocedure og tildelingskriterier

Der er fastsat en kvote for rejsekort for hvert land. Tildelingen af rejsekort sker ud fra tildelingsnøglen i nøgletiltag 1 i Erasmus+-programmet, individuel mobilitet for unge.

Udvælgelsen baseres på den lovlige opholdstilladelse, ansøgeren har oplyst om på formularen. Hvis der er færre ansøgninger, end de fastsatte landekvoter giver mulighed for, fordeles resten af rejsekortene blandt ansøgere med bopæl i de lande, hvor antallet af ansøgninger overstiger kvoten.

Gruppelederens bopælsland afgør, hvilket land der tages i betragtning ved beregning af kvoten. Hvis en gruppe kommer sidst i rækken af udvalgte ansøgere efter land, og kvoten for det land allerede er opfyldt, udvælges hele gruppen.

Ansøgerne skal først opfylde kriterierne, dvs. fødselsdato og borgerskab som nævnt i punkt 2 og 3. Hvis den eksterne leverandør under kontrollen af ansøgerens identitetskort (ID), pas og/eller opholdstilladelse opdager, at ansøgeren har afgivet en urigtig erklæring, udelukkes vedkommende fra konkurrencen.

Hvis alle betingelser er opfyldt, skal ansøgerne opfylde kriterierne for at få tildelt rejsekort, hvilket betyder, at de skal bevare 5 quizspørgsmål og et tillægsspørgsmål. Hvis der er tale om en gruppe, er det kun gruppelederen, som skal bevare de 5 quizspørgsmål og tillægsspørgsmålet.

Ansøgerne grupperes efter bopæl og rangordnes på basis af deres svar på de fem spørgsmål og derefter ud fra deres svar på tillægsspørgsmålet.

Når ansøgningsperioden er afsluttet, hentes resultaterne fra Den Europæiske Ungdomsportal og sendes til medlemmerne af tildelingsudvalget, som foretager den endelige vurdering.

Det er en forsigtighedsregel, og denne situation er ikke opstået i de tidligere ansøgningsrunder.

5. Udvælgelsesudvalg

Et udvælgelsesudvalg bestående af ansatte ved Europa-Kommissionen og EACEA mødes ved afslutningen af ansøgningsrunden. De vil se på udvælgelsesresultaterne på baggrund af de ovennævnte kriterier. De vil vurdere og afgøre den endelige rangorden af de udvalgte ansøgere, som vil modtage rejsekort på basis af deres besvarelser af quizzen og tillægsspørgsmålet og i overensstemmelse med kvoten for deres land. Når udvælgelsen er foretaget, bliver der udarbejdet en venteliste. Ansøgere på ventelisten kan få tildelt rejsekort, hvis der er penge tilovers på budgettet, eller hvis nogle af de udvalgte ansøgere giver afkald på deres rejsekort (se punkt 7).

Baseret på udvælgelsesudvalgets vurdering vedtager Europa-Kommissionen og EACEA beslutningen om tildeling og oplyser om det samlede antal tildelte rejsekort, det samlede budget for rejsekortene, listen over de udvalgte ansøgere og ventelisten. 

6. Meddelelse om resultaterne

Ved afslutningen af udvælgelsesprocessen modtager alle ansøgere en e-mail med besked om:

 • at de er blevet udvalgt til at rejse ("udvalgte ansøgere")
 • at de ikke er blevet udvalgt og er kommet på en venteliste.

Når de udvalgte ansøgere har fået besked, vil listen over de udvalgte ansøgere blive sendt til den eksterne leverandør, som Europa-Kommissionen og EACEA har udpeget til at booke rejserne. Der vil derefter være yderligere kommunikation mellem denne eksterne leverandør og de udvalgte ansøgere. Du kan finde flere oplysninger under punkt 8.

Ansøgerne kan også gå ind på Den Europæiske Ungdomsportal for at tjekke, om de er blevet udvalgt, ved hjælp af deres ansøgningskode.

7. Venteliste

De ansøgere, der ikke bliver udvalgt, kommer på en venteliste i faldende rækkefølge på basis af deres svar på quizspørgsmålene og tillægsspørgsmålet. Hvis deltagere trækker deres ansøgning tilbage, eller hvis den samlede værdi af de tildelte rejsekort er lavere end det beløb, der er budgetteret, kan Europa-Kommissionen og EACEA tildele rejsekort til ansøgere på ventelisten, indtil det samlede budget er opbrugt. Forbruget i forhold til budgettet vil blive revideret hver måned.

Optagelse på ventelisten forpligter ikke Europa-Kommissionen eller EACEA og garanterer ikke, at deltagerne udvælges til at rejse senere.

Ansøgere på ventelisten, der bliver kontaktet hen mod slutningen af projektet, kan ikke kræve godtgørelse for rejser, der er foretaget, før de modtog invitationen, og de kan heller ikke søge om at få rejseperioden forlænget.

8. Booking af billetter og rejseregler

De udvalgte ansøgere påbegynder rejsen i et land, der er en del af DiscoverEU (se punkt 2 — Kvalificerede ansøgere), og rejser til mindst ét land, som også er en del af DiscoverEU, og som er forskelligt fra afgangslandet. Rejsekortet kan i deres bopælsland kun anvendes til ud- og hjemrejse. De unge kan rejse i en periode fra 1 dag til og med 1 måned. I løbet af rejseperioden på en måned har de unge et fast antal dage, hvor de kan rejse. 

Rejsekort til de udvalgte ansøgere bookes, købes og leveres af den eksterne leverandør, som Europa-Kommissionen og EACEA har udpeget. Udvalgte ansøgere må under ingen omstændigheder booke rejsekort, hverken på egen hånd eller gennem et rejsebureau. Rejsekort, som de udvalgte ansøgere selv har købt, refunderes ikke. 

Den eksterne leverandør, der er udpeget af Europa-Kommissionen og EACEA, kontakter de udvalgte ansøgere og giver dem adgang til en mobilapplikation. Via appen kan deltagerne få forslag til fastlæggelse af rejseplan og hjælp til at forberede rejsen. Et digitalt DiscoverEU-rabatkort er tilgængeligt via appen for alle deltagere.

Kortet giver adgang til en række rabatter og fordele i alle programlandene under Erasmus+. Den eksterne leverandør vælger de mest konkurrencedygtige og velegnede transportselskaber.

Som hovedregel kan de udvalgte ansøgere vælge mellem de følgende to rejsemuligheder:

Fleksibel rejse

Fastlagt rejse

Datoerne for, hvornår de udvalgte ansøgere rejser, er fleksible, indtil ansøgeren aktiverer rejsekortet.  De udvalgte ansøgere skal oplyse den eksterne leverandør om den ønskede rejseplan med fastlagte rejsedatoer og -tidspunkter samt forudbestemte rejsemål. Rejsedatoerne og rejsemålene kan ikke ændres, når rejsekortet til en fastlagt rejse er booket. Rejsen skal foregå inden for en periode på op til en måned.
De udvalgte ansøgere får mulighed for at rejse i en periode på maks. én måned med et fast antal rejsedage. Med den fleksible rejse kan de udvalgte ansøgere rejse til så mange kvalificerede lande, som de vil. De udvalgte ansøgere får mulighed for at besøge op til 2 lande, som er EU-lande eller tredjelande tilknyttet til Erasmus+-programmet (se punkt 2) på tidspunktet for udvælgelsen (dette inkluderer ikke det EU-land, de rejser fra, eller medlemslande, de rejser igennem) i en periode på højst én måned.

Når rejsekortet er aktiveret, kan de udvalgte ansøgere rejse i flere dage i træk, eller de kan sprede rejsedagene ud over hele perioden på én måned. De må rejse med tog, der drives af europæiske jernbaneselskaber, samt nogle færger og andre transportmidler, der udvælges af den eksterne leverandør, som Europa-Kommissionen og EACEA har udpeget. Bemærk, at det kan være nødvendigt at bestille plads på visse tog. Udgifterne til pladsreservationer er ikke medtaget i det fleksible rejsepas. Europa-Kommissionen eller EACEA dækker ikke ekstraudgifter til pladsbilletter eller andre udgifter, der opstår under rejsen.  

Alle udgifter til reservation er inkluderet i rejsekortet med fastlagt rejse, men der er en samlet budgetgrænse på 251 euro, som skal overholdes. De udvalgte ansøgere skal sørge for, at deres rejseplan kan lade sig gøre.

For begge muligheder gælder følgende:

 • Der er et budgetloft på 251 euro, som skal overholdes, bortset fra i de særlige tilfælde, som er nævnt nedenfor.

Aflysninger af rejseplaner støttes ikke. Europa-Kommissionen eller EACEA dækker ikke ekstraudgifter eller andre udgifter, der opstår under rejsen. Udvalgte ansøgere, der ønsker at rejse til Cypern, Island, Irland eller Malta, skal underrette den eksterne leverandør, når der udsendes en særlig indkaldelse til alle udvalgte deltagere med rejsereservationer. Den kvote, der er nævnt i bilag I, gælder for deltagere, der rejser fra Cypern, Island, Irland og Malta. Det tredobbelte af denne kvote gælder for udvalgte ansøgere, som ønsker at rejse til Cypern, Island, Irland eller Malta, og flybilletterne til disse specifikke destinationer bookes efter "først til mølle"-princippet. 

Der vil blive gjort undtagelse fra den fastlagte rejseperiode for unge, der bor i et land, der er en del af EU, eller i tredjelande associeret med Erasmus+-programmet (se punkt 2), og som skal aftjene obligatorisk civil eller militær værnepligt. I så fald udvides rejseperioden til 6 måneder, efter at de har aftjent værnepligt.

9. Transportmidler

Som hovedregel skal de udvalgte deltagere rejse med tog. Men for at give flest muligt adgang giver DiscoverEU også mulighed for andre transportmidler såsom busser og færger, når det er nødvendigt, under hensyntagen til miljø, tid og afstand. Rejserne foregår på 2. klasse.
Flyrejser er kun tilladt under særlige omstændigheder. Det gælder for unge, der bor følgende steder:

 1. I de ni regioner i den yderste periferi (dvs. Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerne og De Kanariske Øer)
 2. I EU's oversøiske lande og territorier (Aruba, Bonaire, Curação, Fransk Polynesien, Grønland, Ny Kaledonien, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint Pierre og Miquelon, Wallis og Futuna)
 3. I lande/regioner, der ikke er adgang til via de tidligere nævnte transportmidler (tog, færge og bus)
 4. Hvis de unge skal rejse i over 18 timer med land- eller havtransport, før de krydser den nærmeste grænse i deres afrejseland.

Kun ud- og hjemrejsen må foregå med fly. Resten af rejsen skal foregå efter hovedreglen (med tog eller andre transportmidler).  

Unge fra regioner i den yderste periferi samt oversøiske lande og territorier kan rejse til et hvilket som helst rejsemål, der matcher de fastsatte kriterier. Udvalgte ansøgere, som ønsker at rejse til regionerne i den yderste periferi samt oversøiske lande og territorier, kan gøre dette, hvis deres rejse holder sig inden for budgetloftet på 251 euro.

Udvalgte ansøgere, som bor i Cypern, Island, Irland eller Malta må rejse med fly til det europæiske fastland.

10. Rejsekortets maksimumværdi

De udvalgte ansøgere får kun tildelt rejsekort til det valgte rejsemål samt DiscoverEU-rabatkortet. Indkvartering, leveomkostninger, forsikring, rejsetillæg og andre udgifter i forbindelse med rejsen betales af de udvalgte ansøgere.

Grundreglen er, at hver udvalgt ansøger har ret til at få et rejsekort til en værdi af højst 251 euro. Rejserne kan kun foregå på 2. klasse eller økonomiklasse. Det nævnte beløb kan dog forhøjes i følgende særtilfælde:

 • For udvalgte ansøgere, der rejser fra regionerne i EU's yderste periferi og de oversøiske lande og territorier til det europæiske fastland. Når de ankommer til det europæiske fastland, gælder hovedreglen.
 • For udvalgte ansøgere, der befinder sig uden for de ovennævnte geografiske områder, og som skal rejse med fly for at komme til det europæiske fastland. Når de ankommer til det europæiske fastland, gælder hovedreglen.
 • I visse særlige situationer, der skal vurderes fra sag til sag (f.eks. for udvalgte ansøgere med bopæl på andre øer i Erasmus+-programlande), kan en ekstra rejse med tog/færge/bus være dækket.

For udvalgte ansøgere med nedsat mobilitet og/eller særlige behov gælder følgende: Udgifter til særlig assistance (ledsager eller førerhund for synshæmmede udvalgte ansøgere osv.) kan dækkes på baggrund af dokumentation for de særlige behov i henhold til lovgivningen i det land, ansøgeren bor i.

11. Vejledende tidsplan

Åbningsdato for tilmelding  
Slutdato for tilmelding  
Udvælgelsesudvalg  
Meddelelse om udvælgelse  
Første afrejsedato  
Sidste hjemrejsedato  

12. Afmelding og annullering af rejse fra den udvalgte deltagers side

Hvert rejsekort er personligt og må under ingen omstændigheder overdrages til andre. Navnet på rejsekortet må ikke ændres.

De udvalgte ansøgere opfordres til at kontakte den eksterne leverandør, inden de nødvendige bookinger foretages.

De øvrige gruppemedlemmer kan stadig rejse som planlagt. Der vil dog ikke blive udpeget en ny person, som skal træde i stedet for den, som har meldt fra. Det ubrugte rejsekort bliver tildelt til en person på ventelisten i faldende rækkefølge for udvælgelse.

Hvis enkelte gruppemedlemmer i sidste ende vælger at rejse alene, påvirker det ikke gruppen som helhed.

Rejsekortet kan ikke ombyttes eller refunderes. Med det fleksible kort har de rejsende en åben startdato, som giver dem mulighed for at ændre datoen på et hvilket som helst tidspunkt før den dato, der er angivet som den første rejsedag.

For fastlagte rejser gælder transportselskabets vilkår og betingelser for aflysninger og/eller ændringer. Ansøgeren skal selv betale eventuelle gebyrer.

13. Force majeure

Hvis en rejse afbrydes som følge af uforudsete ekstraordinære situationer eller begivenheder, der ligger uden for deltagerens kontrol, og som ikke skyldes fejl eller forsømmelighed fra vedkommendes side, kan der tildeles et nyt rejsekort. Europa-Kommissionens og EACEA’s eksterne leverandør vurderer sådanne særlige situationer fra gang til gang.

14. Tilbagemelding om rejsen

Europa-Kommissionen vil gerne høre fra de udvalgte ansøgere og opfordrer de unge DiscoverEU-rejsende til at dele deres erfaringer og oplevelser med andre. Når ansøgerne er udvalgt, bliver de ambassadører for DiscoverEU-initiativet. De opfordres til at fortælle om deres rejseerfaringer, f.eks. på sociale medier såsom Instagram, Facebook og Twitter, eller på deres skole eller i deres lokalsamfund. I mobilapplikationen kan man oprette et tilpasset kort over rejseruten med statistikker (f.eks. antal benyttede tog, antal besøgte lande og CO2-besparelser). Kortet kan derefter deles og slås op på de sociale medier ved rejsens afslutning. 

Ansøgerne er velkomne til at tilmelde sig den officielle Facebook-gruppe #DiscoverEU. Når den rejsende er hjemme igen, vil vedkommende modtage et deltagelsesbevis, der genereres automatisk, og som fremhæver de kompetencer og færdigheder, vedkommende har opnået gennem sine rejser.

15. Visa 

Afhængigt af statsborgerskab og den planlagte rejserute (ikke-Schengenområdet) kan deltagerne være omfattet af krav om et eller flere visa. Udstedelse af visum hører under de enkelte landes kompetence. Vi råder deltagerne til selv at indhente information fra officielle kilder og indsende visumansøgningerne i god tid. Det kan tage flere uger at få udstedt et visum. DiscoverEU's rejseapp og helpdesk tilbyder hjælp hermed. Under alle omstændigheder er det deltagernes ansvar at have alle nødvendige rejsedokumenter klar inden afrejse. 

 

Omkostningerne til udstedelse af visum bliver dækket af DiscoverEU. 

Når en sygeforsikring er obligatorisk for at opnå et visum, bliver en sådan stillet til rådighed af den eksterne leverandør. Omkostningerne hertil bliver dækket af DiscoverEU.  

16. Forsikringer

Det tilrådes, at de udvalgte ansøgere tegner en passende sundheds- og rejseforsikring, der dækker hele rejsen. Normalt dækker deltagernes nationale sygesikring grundlæggende sundhedsforsikring under deres DiscoverEU-rejse via det europæiske sygesikringskort. 

Det europæiske sygesikringskort eller en privat sygeforsikring dækker imidlertid ikke nødvendigvis alle tænkelige tilfælde, især ikke hvis der opstår behov for transport til hjemlandet eller særlig lægebehandling. Af hensyn til sådanne tilfælde anbefales det at tegne en tillægsforsikring.  

17. Ansvarsfraskrivelse

Derfor skal de udvalgte ansøgere selv betale for indkvartering, leveomkostninger, forsikring, rejsetillæg og andre udgifter i forbindelse med rejsen.

Europa-Kommissionen, EACEA og den eksterne leverandør er ikke ansvarlige for skader, der forårsages eller lides af de udvalgte ansøgere i konkurrencen, herunder skade på tredjepart som følge af eller under aktiviteter i forbindelse med de støttede aktiviteter.

Europa-Kommissionen, EACEA og den eksterne leverandør er ikke ansvarlige for materielle, immaterielle eller fysiske skader, som de udvalgte ansøgere eller deres ledsagere måtte lide under rejsen eller under et ophold.

Den ønskede rejse er underlagt et budgetloft og en tidsbegrænsning og afhænger desuden af, om rejsekortene kan skaffes. Den kan derfor blive ændret, og den eksterne leverandør, som Europa-Kommissionen og EACEA har udpeget, kan ikke garantere, at den ønskede rejse kan gennemføres.

Det tilrådes, at de udvalgte ansøgere tegner en passende sundheds- og rejseforsikring, der dækker hele rejsen. Normalt dækker deltagernes nationale sygesikring grundlæggende sundhedsforsikring under deres DiscoverEU-rejse via det europæiske sygesikringskort. Det europæiske sygesikringskort eller en privat sygeforsikring dækker imidlertid ikke nødvendigvis alle tænkelige tilfælde, især ikke hvis der opstår behov for transport til hjemlandet eller særlig lægebehandling. Af hensyn til sådanne tilfælde anbefales det at tegne en tillægsforsikring. Europa-Kommissionen og EACEA forbeholder sig ret til at ændre reglerne i henhold til punkt 10 og 11, hvis omstændighederne gør det nødvendigt.

18. Jurisdiktion

Konkurrencen er underlagt EU-lovgivningen. EU-Domstolen har alene kompetence til at behandle tvister mellem EU og en ansøger om fortolkningen, anvendelsen eller gyldigheden af reglerne for denne konkurrence, hvis tvisten ikke kan bilægges i mindelighed.

19. Databeskyttelse

De oplysninger, der anmodes om, vil kun blive anvendt til at udvælge ansøgere, booke billetter og tilbyde deltagerne en række serviceydelser i forbindelse med DiscoverEU såsom DiscoverEU's læringscyklus eller DiscoverEU-kampagner. Deltageren kan i dette tilfælde blive kontaktet af Europa-Kommissionen og organisationer, der er godkendt af Europa-Kommissionen samt EACEA, nationale Erasmus+-agenturer og Eurodesk.

Europa-Kommissionen og EACEA behandler personoplysninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 (som ophæver forordning (EF) nr. 45/2001) og ifølge "meddelelser om behandling" til Kommissionens databeskyttelsesrådgiver (offentligt tilgængelige i databeskyttelsesrådgiverens register). Sådanne oplysninger behandles af Europa-Kommissionens og EACEAs registeransvarlige i forbindelse med konkurrencen, gennemførelse og opfølgning samt beskyttelse af EU's finansielle interesser.

Databeskyttelseserklæringen for DiscoverEU-initiativet indeholder en forklaring til ansøgerne af, hvordan initiativet bruger personoplysninger, og hvordan de beskyttes. Databeskyttelseserklæringen for DiscoverEU kan findes her: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Ansøgerne kan til enhver tid henvende sig til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

20. Klager

Der vil være en klageformular på websitet for den eksterne leverandør, som Europa-Kommissionen og EACEA har udpeget til at booke rejserne. De udvalgte ansøgere bliver informeret om muligheden for at klage, når de booker deres rejsekort.