Skip to main content

DiscoverEU

Jeśli masz 18 lat i mieszkasz w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, pora wyjść poza swoją strefę komfortu.

Regulamin konkursu DiscoverEU

1. Opis

DiscoverEU to działanie w ramach programu Erasmus+ (2021-2027). Oferuje ono młodzieży w wieku 18 lat możliwość podróżowania po Europie. Ma to wzmocnić wśród młodych ludzi poczucie przynależności do Unii Europejskiej, umożliwić im odkrywanie różnorodności Europy, jej dziedzictwa kulturowego i historii oraz pomóc im w nawiązaniu kontaktów z ludźmi z całego kontynentu i odkrywaniu samych siebie. 

Wiosną 2023 r. Komisja Europejska i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) wybiorą co najmniej 35 tys. młodych ludzi spełniających kryteria opisane poniżej. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od środy 15 marca 2023 r., godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli, do środy 29 marca 2023 r., godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Komisja Europejska i EACEA przyznają laureatom bilety na podróż po Europie, którą będą mogli odbyć w okresie od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. i która może trwać do jednego miesiąca. 
Co do zasady, laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić udział w konkursie jak najszerszej grupie osób, w razie konieczności proponowane będą inne rodzaje transportu, takie jak promy i autokary, z uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i środowiskowych. 

W wyjątkowych przypadkach, gdy żadne inne środki transportu nie będą dostępne, dozwolona będzie podróż samolotem. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także mogą wziąć udział w konkursie DiscoverEU. 

Laureaci otrzymają również europejską kartę młodzieżową (European Youth Card – EYCA). Tę kartę można będzie aktywować w specjalnej aplikacji DiscoverEU Travel App, która zostanie udostępniona uczestnikom po zakończeniu procesu rezerwacji. Karta, ważna przez rok od momentu aktywacji, umożliwi uzyskanie zniżek na bilety i usługi (kultura, nauka, przyroda, sport, transport lokalny, zakwaterowanie, gastronomia itp.) 

2. Kryteria kwalifikowalności

Chętni do udziału w konkursie muszą:

 • w dniu 1 lipca 2023 r. mieć ukończone 18 lat – konkurs jest skierowany do osób urodzonych w okresie od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r. włącznie,
 • mieć obywatelstwo jednego z następujących krajów/terytoriów lub prawo do legalnego pobytu w jednym z następujących krajów/terytoriów: 

          – 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym jej regiony najbardziej oddalone (Gujana Francuska (FR), Gwadelupa (FR), Martynika (FR), Reunion (FR), Majotta (FR), Saint-Martin (FR), Azory (PT), Madera (PT) i Wyspy Kanaryjskie (ES)) lub
          – państwa trzecie stowarzyszone z programem Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja lub
          – obywatelstwo jednego z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz legalne miejsce zamieszkania w jednym z krajów i terytoriów zamorskich stowarzyszonych z Unią Europejską: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Polinezja Francuska (FR), Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (FR), Grenlandia (DK), Nowa Kaledonia (FR), Saba (NL), Saint Barthélemy (FR), Sint Eustatius (NL), Sint Maarten (NL), Saint-Pierre i Miquelon (FR), wyspy Wallis i Futuna (FR)

 • podać w internetowym formularzu zgłoszeniowym prawidłowy numer dowodu tożsamości, paszportu lub dokumentu pobytowego.

Laureaci, którym przyznano bilety, mogą odbyć podróż wyłącznie, jeśli: 

 • rozpoczną podróż w dowolnym kraju, który w momencie przyznania nagrody będzie krajem kwalifikującym się do udziału w konkursie DiscoverEU (zob. powyżej),
 • zaplanują podróż trwającą co najmniej jeden dzień i maksymalnie jeden miesiąc,
 • zaplanują podróż do co najmniej jednego kraju, który w momencie przyznania nagrody będzie krajem kwalifikującym się do udziału w konkursie DiscoverEU (zob. powyżej),
 • będą gotowi zostać ambasadorami DiscoverEU. 

Kandydaci, którzy nie spełniają kryteriów kwalifikowalności, nie zostaną uwzględnieni w procedurze selekcji. 

3. Procedura nadsyłania zgłoszeń

Kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia do udziału w obecnej rundzie zgłoszeń DiscoverEU za pośrednictwem specjalnego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Zgłoszenia nadesłane przed rozpoczęciem okresu przyjmowania zgłoszeń wskazanego w pkt 1 lub po jego zakończeniu nie będą przyjmowane.

Procedura nadsyłania zgłoszeń składa się z siedmiu etapów:

 1. Kandydaci muszą najpierw przejść test kwalifikowalności, w ramach którego zostaną poproszeni o podanie daty urodzenia, obywatelstwa i miejsca legalnego pobytu. Jeżeli dane te nie będą zgodne z kryteriami kwalifikowalności, o których mowa w pkt 2, wówczas nie będą oni mogli przejść do kolejnego etapu. Kandydaci zostaną dodatkowo poproszeni o zaakceptowanie regulaminu konkursu DiscoverEU, o wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursu DiscoverEU, a także o wyrażenie zgody na to, aby w związku z konkursem DiscoverEU skontaktowała się z nimi Komisja Europejska i organizacje upoważnione przez nią do tego celu, a także EACEA, agencje narodowe Erasmus+ i Eurodesk.
 2. Kandydaci będą musieli wskazać, czy będą podróżować w pojedynkę czy też w grupie (liczącej maksymalnie pięć osób).
 3. Kandydaci będą musieli podać ważny adres e-mail. Następnie otrzymają automatyczną wiadomość e-mail z Europejskiego Portalu Młodzieżowego służącą weryfikacji poprawności podanego adresu. Weryfikacja jest niezbędna, gdyż wszelka korespondencja z laureatami będzie się odbywać drogą elektroniczną. Zwracając się do kandydatów o potwierdzenie ich adresu e-mail, Komisja Europejska i EACEA zapobiegają nieuprawnionemu wykorzystaniu adresów e-mail przez inne osoby.  
 4. Po sprawdzeniu podanego adresu e-mail kandydaci będą musieli wypełnić formularz zgłoszenia. Najpierw będą musieli podać swoje dane osobowe: obywatelstwo, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj legalnego pobytu, region, status i numer dowodu tożsamości, paszportu lub dokumentu pobytowego. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne będą miały możliwość poinformowania o swoich szczególnych potrzebach.
 5. Po wpisaniu danych osobowych każdy kandydat będzie musiał udzielić odpowiedzi na quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru dotyczących Unii Europejskiej oraz innych unijnych inicjatyw skierowanych do młodzieży. Na koniec kandydaci zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Laureaci będą wyłaniani do wyczerpania dostępnego budżetu, a miejsca na liście laureatów będą im przyznawane w oparciu o prawidłowość udzielonej odpowiedzi i czas jej udzielenia.
 6. Kandydaci zostaną poproszeni o podanie dodatkowych informacji na temat ich planów podróży (tj. kiedy planują rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będą podróżować bez rodziców, czego by się chcieli nauczyć podczas tej podróży, w jaki sposób sfinansują podróż oraz skąd dowiedzieli się o konkursie DiscoverEU). Informacje podane w tej części nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na procedurę selekcji laureatów. Zgromadzone dane zostaną wykorzystane do celów statystycznych oraz jako źródło informacji dla Komisji Europejskiej i EACEA, które pomoże im ulepszyć DiscoverEU.  
 7. Po wysłaniu zgłoszenia każdy kandydat otrzyma z Europejskiego Portalu Młodzieżowego wiadomość e-mail, która będzie zawierać potwierdzenie, że zgłoszenie zostało zarejestrowane, a także nadany kod zgłoszenia oraz informację dotyczącą terminu otrzymania wiadomości z decyzją w sprawie przyznania nagrody.

Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego każdy kandydat otrzyma kod. Kandydaci powinni zachować ten kod – będzie im potrzebny podczas wszelkiej późniejszej korespondencji. Jeśli dany kandydat będzie chciał zaprosić inne osoby do dołączenia do jego grupy, zostanie liderem grupy i będzie musiał przekazać otrzymany kod pozostałym członkom grupy w celu umożliwienia im rejestracji. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą zarejestrować się online i podać swoje dane osobowe. 

Należy pamiętać, że członkowie grupy nie muszą wypełniać quizu ani udzielać odpowiedzi na pytanie dodatkowe – musi to zrobić tylko lider grupy. Muszą oni jednak podać swoje dane osobowe, aby potwierdzić swoje zgłoszenie. Członkowie grupy muszą spełniać te same kryteria kwalifikowalności, czyli 18 lat i prawo do legalnego pobytu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w jednym z państw trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+: Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja. Nawet jeśli kandydaci wskazali, że chcą podróżować w pojedynkę, mogą dodawać znajomych w swoim zgłoszeniu po jego wysłaniu i przed ostatecznym terminem, zgodnie z tą samą procedurą, o której mowa powyżej.

Zgłoszenie grupowe liczy się jako pojedyncze zgłoszenie. Do udziału w konkursie będą się kwalifikować tylko ci członkowie grupy, którzy w formularzu zgłoszenia podali kod otrzymany od lidera grupy. Członkowie grupy nie mogą rejestrować się indywidualnie. 

Grupy mogą składać się z osób o różnym obywatelstwie, mieszkających w różnych miejscach.

Można wysłać tylko jedno zgłoszenie na osobę. Podczas selekcji laureatów uwzględnione zostanie tylko pierwsze zgłoszenie zarejestrowane na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Poszczególne osoby nie mogą się zgłaszać w ramach różnych grup. Jeżeli na którymkolwiek etapie zostaną wykryte wielokrotne zgłoszenia, uwzględnione zostanie jedynie pierwsze zgłoszenie zarejestrowane na Europejskim Portalu Młodzieżowym. 

Osoby, którym przyznano bilety na podróż w dowolnej wcześniejszej rundzie zgłoszeń DiscoverEU, nie mogą nadesłać teraz drugiego zgłoszenia. Zostanie to wykryte na etapie otrzymywania zgłoszeń. Jeżeli na którymkolwiek etapie wdrażania działania wykryte zostaną – czy to przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA do celów dokonania rezerwacji, czy też przez samą Komisję Europejską i EACEA – zgłoszenia nadesłane przez osoby, którym przyznano bilety na podróż w ramach jednej z wcześniejszych rund zgłoszeń DiscoverEU, osoby takie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

4. Procedura selekcji laureatów i kryteria wyboru

Dla każdego kraju ustalono limit biletów. Przyznana każdemu krajowi liczba biletów opiera się na zasadach podziału ustalonych w programie Erasmus+ (akcja kluczowa 1, mobilność indywidualna młodzieży).

Procedura selekcji laureatów zostanie przeprowadzona na podstawie miejsca legalnego pobytu wskazanego przez kandydata w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku gdy liczba zgłoszeń będzie niższa od ustalonego limitu na dany kraj, pozostałe bilety zostaną rozdysponowane pomiędzy kandydatów mieszkających w krajach, w których liczba zgłoszeń przekroczyła ustalone limity.

W przypadku zgłoszenia grupowego za wyznacznik będzie uznawane miejsce legalnego pobytu lidera grupy. Jeśli ostatnią pozycję na liście laureatów z danego kraju będzie zajmować grupa, a limit dla osób dla tego kraju został wyczerpany, wówczas do udziału zostanie dopuszczona cała grupa.

Kandydaci muszą najpierw pomyślnie przejść test kwalifikowalności, tj. ich data urodzenia i miejsce pobytu muszą spełniać kryteria kwalifikowalności określone w pkt 2 i 3. Należy pamiętać, że podczas rejestracji zgłoszenia dane będą sprawdzane automatycznie, a następnie zostaną powtórnie zweryfikowane przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA do realizacji rezerwacji. Jeżeli firma ta wykryje, sprawdzając dowód tożsamości, paszport lub dokument pobytowy, że kandydat złożył fałszywą deklarację, zostanie on wykluczony z konkursu.

Jeśli wszystkie kryteria kwalifikowalności zostały spełnione, kandydaci będą musieli spełnić także kryteria wyboru, czyli udzielić prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań wielokrotnego wyboru i odpowiedzieć na pytanie dodatkowe. W przypadku zgłoszenia grupowego tylko lider grupy udziela odpowiedzi na pięć pytań quizowych i pytanie dodatkowe.

Kandydaci zostaną pogrupowani według kraju zamieszkania oraz sklasyfikowani na podstawie prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań zawartych w quizie, a następnie na podstawie odpowiedzi udzielonej na pytanie dodatkowe.

Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń rezultaty zostaną pobrane z Europejskiego Portalu Młodzieżowego i przesłane do członków komisji konkursowej, aby ta dokonała ostatecznej selekcji.

Jeżeli po sporządzeniu rankingu okaże się, że liczba zgłoszeń (indywidualnych lub grupowych) zajmujących pozycję ex aequo przekracza z góry ustalony limit, Komisja Europejska i EACEA zastosują zasadę „kto pierwszy, ten lepszy” w celu ustalenia, komu przypadną ostatnie miejsca. 

5. Komisja konkursowa

Komisja konkursowa złożona z pracowników Komisji Europejskiej i EACEA spotka się pod koniec rundy zgłoszeń. Dokona ona przeglądu wyników uzyskanych w oparciu o kryteria wyszczególnione powyżej. Po przeanalizowaniu wyników komisja podejmie decyzję co do ostatecznej listy laureatów, którym przyznane zostaną bilety na podróż. Decyzja ta zostanie podjęta w oparciu o odpowiedzi udzielone na quiz i na pytanie dodatkowe, z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych krajów oraz, w razie potrzeby, daty udzielenia odpowiedzi. Po ustaleniu listy laureatów sporządzona zostanie lista rezerwowa. Kandydaci z listy rezerwowej będą mogli otrzymać bilety na podróż, w przypadku gdy część budżetu nie zostanie rozdysponowana lub jeśli niektórzy spośród laureatów zrzekną się swoich biletów na podróż (zob. pkt 7).

Na podstawie wyników prac komisji konkursowej Komisja Europejska i EACEA wydadzą decyzję w sprawie przyznania nagród, w której podane zostaną: łączna liczba przyznanych biletów, łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na ich zakup, lista laureatów oraz lista rezerwowa. 

6. Powiadamianie o wynikach

Pod koniec procedury selekcji wszyscy kandydaci otrzymają wiadomość e-mail z informacją, czy:

 • zostali wybrani („wybrani uczestnicy” / „laureaci”)
 • nie zostali wybrani, ale zostali wpisani na listę rezerwową.

Po poinformowaniu laureatów o wygranej ich dane zostaną przekazane firmie wyznaczonej przez Komisję Europejską i EACEA do rezerwacji biletów. W związku z tym dalsza komunikacja będzie się odbywać między tą firmą a laureatami. Więcej informacji można znaleźć w pkt 8.

Kandydaci będą również mogli sprawdzić na Europejskim Portalu Młodzieżowym, czy zostali wybrani czy nie, podając do tego celu swój kod zgłoszenia.

7. Lista rezerwowa

Kandydaci, którzy nie zostali wybrani, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej w kolejności od najwyższego do najniższego miejsca, w zależności od ich odpowiedzi na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. W przypadku gdy niektórzy spośród laureatów wycofają swoje zgłoszenia lub gdy wartość przyznanych biletów będzie niższa niż dostępny budżet, Komisja Europejska i EACEA będą mogły przyznać bilety kandydatom z listy rezerwowej, aż do wyczerpania dostępnych środków budżetowych. Bieżący stan dostępnego budżetu będzie weryfikowany co miesiąc.

Umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie Komisji Europejskiej i EACEA ani nie gwarantuje, że danemu kandydatowi zostaną przyznane bilety w późniejszym terminie.

Firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA do obsługi rezerwacji może skontaktować się z kandydatami z listy rezerwowej, aby zaprosić ich do rejestracji na platformie do rezerwacji biletów. Osoby, które otrzymają zaproszenie pod koniec realizacji projektu dlatego, że znajdowały się na liście rezerwowej, nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży odbytej przed otrzymaniem zaproszenia ani o przedłużenie okresu przewidzianego na podróż.

8. Rezerwacja biletów i zasady podróżowania

Laureaci muszą rozpocząć podróż w kraju uczestniczącym w programie DiscoverEU (zob. pkt 2 – Kryteria kwalifikowalności) i muszą podróżować do co najmniej jednego kraju, który uczestniczy w programie DiscoverEU, innego niż kraj, z którego wyruszają. Cała podróż może trwać od co najmniej jednego dnia do maksymalnie jednego miesiąca włącznie. Podróż powinna odbyć się w okresie od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2024 r. W kraju zamieszkania bilet może zostać wykorzystany tylko na jednorazowy wyjazd z kraju i jednorazowy powrót do kraju.

Bilety na podróż dla laureatów zostaną zarezerwowane, zakupione i dostarczone przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA. Laureaci nie powinni w żadnym wypadku kupować biletów na własną rękę ani za pośrednictwem jakiegokolwiek biura podróży. Koszty biletów zakupionych bezpośrednio przez laureatów nie zostaną zwrócone. 

Firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA skontaktują się z laureatami i przyznają im dostęp do aplikacji mobilnej DiscoverEU Travel App. Za jej pośrednictwem można uzyskać pomoc i wskazówki przydatne w wyznaczaniu trasy i planowaniu podróży. W aplikacji mobilnej dla wszystkich uczestników dostępna będzie cyfrowa karta zniżkowa (European Youth Card).

Laureaci mogą zadecydować, kiedy chcą aktywować europejską kartę młodzieżową w aplikacji (zależnie od tego, kiedy wybierają się w podróż). Karta jest ważna przez rok od czasu aktywacji.

Karta ta daje dostęp do wielu zniżek i korzystnych ofert we wszystkich krajach objętych programem Erasmus+. Koszty kart rabatowych zakupionych bezpośrednio przez laureatów nie będą zwracane. 

Wyznaczona firma zewnętrzna wybierze najodpowiedniejszych i najbardziej konkurencyjnych przewoźników.

Zgodnie z podstawową zasadą laureaci będą mogli wybrać jedną z dwóch następujących opcji podróży:

Elastyczny plan podróży

Ustalony plan podróży

Daty przejazdów laureatów pozostają elastyczne do momentu aktywacji przez laureata biletu oraz wybranych dni podróży.  Laureaci przekażą firmie wyznaczonej przez Komisję Europejską plan podróży obejmujący ustalone dni i godziny podróży oraz określone miejsca docelowe. Od momentu zarezerwowania biletu nie można zmienić dat podróży ani miejsc docelowych. Podróż powinna zostać zaplanowana na okres maksymalnie jednego miesiąca.
Laureaci będą mogli podróżować przez okres maksymalnie jednego miesiąca obejmujący określoną liczbę dni podróży (7). Oznacza to, że mogą oni podróżować pociągiem w którymkolwiek z siedmiu dni w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca. Elastyczny plan podróży umożliwia laureatom wyjazd do wielu krajów. Laureaci będą mogli odwiedzić maksymalnie dwa kraje, które w momencie wydania decyzji w sprawie przyznania nagrody będą państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub państwami trzecimi stowarzyszonymi z programem Erasmus+ (zob. pkt 2) (nie obejmuje to kraju, w którym rozpocznie się podróż, ani krajów, przez które laureaci będą przejeżdżać), w okresie nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Od momentu aktywacji biletu przejazdy laureatów mogą odbywać się w kolejne dni lub mogą oni rozłożyć siedem dni podróży w okresie jednego miesiąca. Laureaci mogą podróżować pociągami europejskich przedsiębiorstw kolejowych, a także niektórymi promami i innymi środkami transportu wybranymi przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA. Należy pamiętać, że w niektórych pociągach niezbędne lub zalecane może być wykupienie miejscówki. Koszt rezerwacji miejscówki nie jest uwzględniony w bilecie na elastyczny plan podróży. Komisja Europejska ani EACEA nie pokrywa żadnych kosztów związanych z rezerwacją miejscówek w pociągu ani żadnych innych kosztów poniesionych w trakcie podróży.  

W przypadku ustalonego planu podróży wszystkie koszty rezerwacji są wliczone, ale należy się zmieścić w łącznym budżecie 251 euro*. Laureaci powinni upewnić się, że trasa ich podróży jest realistyczna.

* Kwota ta zostanie wkrótce zaktualizowana.

W przypadku obu opcji:

Anulowanie przejazdów nie jest dopuszczalne. Komisja Europejska ani EACEA nie pokrywa żadnych kosztów dodatkowych ani żadnych innych kosztów poniesionych w trakcie podróży. Laureaci, którzy chcą udać się na Cypr, Maltę, do Islandii lub Irlandii, powinni poinformować o tym wyznaczoną firmę zewnętrzną po ogłoszeniu specjalnego zaproszenia skierowanego do wszystkich wybranych uczestników. W przypadku osób podróżujących z Cypru, Islandii, Irlandii i Malty obowiązywał będzie limit określony w załączniku I. W przypadku laureatów, którzy będą chcieli odbyć podróż na Cypr, Maltę, do Islandii lub Irlandii, zastosowana zostanie trzykrotność tego limitu, a bilety lotnicze do tych krajów będą rezerwowane na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. 

Odstępstwo od wymogu podróżowania w określonym czasie może zostać przyznane osobom mieszkającym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwach trzecich stowarzyszonych z programem Erasmus+ (zob. pkt 2), w których obowiązkowa jest służba cywilna lub wojskowa. W takim przypadku okres przewidziany na odbycie podróży zostanie przedłużony do sześciu miesięcy od wywiązania się przez nich z obowiązków wynikających z mocy prawa.

9. Środki transportu

Co do zasady, laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić udział w DiscoverEU jak najszerszej grupie osób, w razie konieczności akceptowane będą alternatywne rodzaje transportu, takie jak promy i autokary, z uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i środowiskowych. Bilety będą upoważniały do przejazdu 2. klasą.
Tylko w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna będzie podróż samolotem. Jest to opcja dostępna dla osób, które mieszkają:

 1. na terenie dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie),
 2. w krajach i terytoriach zamorskich UE (Aruba, Bonaire, Curação, Polinezja Francuska, Grenlandia, Nowa Kaledonia, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Sint Maarten, Saint-Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna)
 3. w krajach/regionach, do których nie da się dojechać określonymi wyżej środkami transportu (koleją, promem ani autokarem),
 4. jeśli podróż do najbliższej granicy kraju zamieszkania zajmuje kandydatom ponad 18 godzin drogą lądową lub morską.

Wyłącznie podróż z pierwszego kraju i podróż powrotna mogą się odbyć samolotem. Pozostałą część podróży uczestnicy muszą odbyć zgodnie z zasadą podstawową (koleją lub alternatywnymi środkami transportu).  

Młodzi ludzie z regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich mogą wybrać dowolny cel podróży zgodny z ustalonymi wymogami. Laureaci, którzy chcieliby odbyć podróż do regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich, mogą to zrobić, jeżeli koszt ich podróży nie przekracza limitu w wysokości 251 euro*.

Laureaci, którzy mieszkają na Cyprze, Malcie, w Islandii lub w Irlandii, mogą podróżować samolotem do Europy kontynentalnej.

* Kwota ta zostanie wkrótce zaktualizowana.

10. Maksymalna wartość biletów

Laureaci otrzymają tylko wybrane bilety na podróż i europejską kartę młodzieżową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie.

Zgodnie z podstawową zasadą każdemu laureatowi przysługuje bilet o wartości 251 euro*. Bilety będą upoważniały wyłącznie do przejazdu 2. klasą lub klasą ekonomiczną. Kwota ta może być jednak zwiększona w szczególnych przypadkach, wymienionych poniżej:

 • W przypadku laureatów podróżujących z najbardziej oddalonych regionów UE oraz krajów i terytoriów zamorskich do Europy kontynentalnej. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
 • W przypadku laureatów pochodzących z obszarów innych niż powyżej wymienione, ale którzy do Europy kontynentalnej mogą dotrzeć tylko samolotem. Kiedy znajdą się już jednak w Europie kontynentalnej, obowiązywać ich będzie podstawowa zasada.
 • W niektórych szczególnych przypadkach ocenianych w trybie indywidualnym (np. laureaci mieszkający na innych wyspach należących do krajów uczestniczących w programie Erasmus+) pokryte mogą zostać koszty dodatkowej podróży pociągiem/promem/autokarem.

W przypadku laureatów o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach mogą zostać pokryte koszty specjalnej pomocy (osoba towarzysząca, pies-przewodnik towarzyszący laureatowi słabo widzącemu itp.), w oparciu o odpowiednie dokumenty uzasadniające szczególne potrzeby, zgodnie z wymogami prawa w kraju ich zamieszkania.

* Kwota ta zostanie wkrótce zaktualizowana.

11. Orientacyjny harmonogram

Początek rejestracji środa 15 marca 2023 r., godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli
Koniec rejestracji środa 29 marca 2023 r., godz. 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli
Komisja konkursowa Kwiecień 2023 r.
Powiadomienia dla laureatów Maj 2023 r.
Termin pierwszego możliwego wyjazdu 15 czerwca 2023 r.
Termin ostatniego możliwego powrotu 30 września 2024 r.

12. Rezygnacja z udziału i anulowanie podróży przez laureatów

Każdy bilet jest imienny i w żadnym wypadku nie będzie można go przenieść na inną osobę. Nie można zmienić imienia ani nazwiska na bilecie.

Jeżeli laureat z dowolnego powodu zrezygnuje z biletu, zanim jeszcze firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA dokona rezerwacji, jego miejsce zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej. Laureaci proszeni są o poinformowanie tej firmy o rezygnacji, zanim dokona ona rezerwacji.

Jeśli jedna z osób w grupie (lider lub inny członek) zrezygnuje z podróży, zanim firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA dokona rezerwacji biletu, rezygnacja ta nie wpłynie na rezerwacje pozostałych członków grupy. Pozostałe osoby z tej grupy będą nadal mogły odbyć swoją podróż według planu. Nie można jednak osoby, która zrezygnowała, zastąpić inną. Niewykorzystany bilet zostanie przyznany osobie zajmującej kolejne miejsce na liście rezerwowej.

Jeśli niektórzy członkowie grupy ostatecznie zdecydują się podróżować na własną rękę, nie wpłynie to na całą grupę – sytuacja taka jest dopuszczalna.

Bilet nie podlega wymianie i jest bezzwrotny. W przypadku elastycznego planu podróży data początkowa nie jest wyznaczona, co oznacza, że podróżni mogą ją zmienić w dowolnym momencie przed dniem wskazanym jako pierwszy dzień podróży.

W przypadku ustalonego planu podróży anulowanie i zmiany podlegają warunkom określonym w regulaminie przewoźnika; opłaty ponosi laureat.

13. Siła wyższa

W przypadku gdy podróż zostanie przerwana z powodu wystąpienia nieprzewidzianych, wyjątkowych okoliczności lub zdarzeń pozostających poza kontrolą uczestnika i których nie można uznać za konsekwencję błędu lub zaniedbania ze strony uczestnika, mogą zostać przyznane nowe bilety na podróż. Firma wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA osobno oceni każdą z takich szczególnych sytuacji.

14. Relacje z podróży

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi laureaci DiscoverEU opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach. Wyłonieni w konkursie laureaci staną się ambasadorami DiscoverEU. Komisja zachęca do tego, aby swoje relacje z podróży umieszczali na serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub aby wystąpili z prezentacją w swojej szkole lub przed społecznością lokalną. Aplikacja DiscoverEU Travel App umożliwi stworzenie własnej mapy trasy podróży i statystyk (liczba pociągów, liczba odwiedzonych krajów i ograniczenie emisji CO2). Na koniec podróży swoją trasę można udostępnić w mediach społecznościowych. 

Laureaci mogą również dołączyć do oficjalnej grupy #DiscoverEU na Facebooku. Zadaniem młodych podróżników będzie też wypełnienie elektronicznej ankiety przesłanej im przez firmę wyznaczoną przez Komisję Europejską i EACEA po powrocie z podróży. Po jej wypełnieniu otrzymają oni automatycznie wygenerowane świadectwo uczestnictwa, w którym wymienione będą umiejętności, jakie zdobyli dzięki odbytej podróży.

15. Wiza 

W zależności od obywatelstwa i planowanej trasy podróży (poza strefą Schengen) od uczestników może być wymagana jedna wiza lub więcej wiz. Wydawanie wiz należy do kompetencji poszczególnych państw. Zalecamy uczestnikom, aby uzyskali informacje z oficjalnych źródeł i wystąpili o wizę z dużym wyprzedzeniem. Wydanie wizy może potrwać kilka tygodni. Informacje na ten temat są dostępne w aplikacji DiscoverEU i w dziale pomocy technicznej tej aplikacji. Ostateczna odpowiedzialność za skompletowanie dokumentów przed podróżą ciąży na uczestnikach. 

Komisja Europejska, EACEA i wyznaczona firma zewnętrzna nie mogą wpłynąć na decyzje organów krajowych dotyczące wiz.

Koszty wydania wizy zostaną pokryte w ramach programu DiscoverEU. 

Jeżeli ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowym warunkiem uzyskania wizy, zostanie ono zapewnione przez wyznaczoną firmę zewnętrzną. Związane z tym koszty zostaną pokryte w ramach programu DiscoverEU.  

16. Ubezpieczenie

Zalecamy, aby laureaci nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zakres europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia uczestnika do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. Na wypadek tego rodzaju sytuacji zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.  

17. Zastrzeżenie

Komisja Europejska, EACEA i wyznaczona firma zewnętrzna pokrywają wyłącznie koszty biletów, europejskich kart młodzieżowych oraz, w stosownych przypadkach, koszty wydania wizy, jak wyjaśniono powyżej. W związku z tym koszty zakwaterowania, wyżywienia, podstawowego ubezpieczenia, dopłat do przejazdu i wszelkie inne wydatki związane z podróżą laureaci ponoszą we własnym zakresie.

Komisja Europejska, EACEA ani wyznaczona firma zewnętrzna nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane lub poniesione przez któregokolwiek laureata, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim lub przez osoby trzecie w wyniku lub w trakcie realizacji finansowanych działań.

Komisja Europejska, EACEA ani wyznaczona firma zewnętrzna nie ponoszą odpowiedzialności za żadne materialne, niematerialne ani fizyczne szkody poniesione przez laureatów lub osoby im towarzyszące w trakcie podróży lub podczas pobytu.

Planowana podróż podlega ograniczeniom związanym z budżetem i dostępnością biletów oraz ograniczeniom czasowym. Z tego względu podróż może podlegać zmianom, a wyznaczona przez Komisję Europejską i EACEA zewnętrzna firma nie może zagwarantować, że zaplanowana podróż będzie mogła się odbyć.

Zalecamy, aby laureaci nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży w ramach konkursu DiscoverEU jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia uczestnika do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. Na wypadek tego rodzaju sytuacji zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

W wyjątkowych sytuacjach Komisja Europejska i EACEA zastrzegają sobie prawo do zmiany zasad określonych w pkt 10 i 11.

18. Prawo właściwe

Konkurs jest regulowany prawem UE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jedynym organem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów między Unią a którymkolwiek z laureatów w sprawie interpretacji, zastosowania lub ważności zasad tego konkursu, jeśli takiego sporu nie można rozstrzygnąć polubownie.

19. Ochrona danych

Wymagane dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby wyłonienia laureatów, umożliwienia rezerwacji biletów oraz udostępnienia laureatom usług powiązanych z DiscoverEU, takich jak „cykl uczenia się DiscoverEU” i kampanie promocyjne DiscoverEU. Z uczestnikiem może w takim przypadku skontaktować się Komisja Europejska, a także organizacje upoważnione do tego przez Komisję Europejską i EACEA oraz agencje narodowe Erasmus+ i Eurodesk.

Wszelkie dane osobowe będą przetwarzane przez Komisję Europejską i EACEA zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. (uchylającym rozporządzenie (WE) nr 45/2001) oraz zgodnie z treścią „zawiadomień o czynnościach przetwarzania danych” przekazywanych inspektorowi ochrony danych (DPO) Komisji Europejskiej (ogólnie dostępnych w rejestrze DPO). Dane te będą przetwarzane przez „administratorów danych” Komisji Europejskiej i EACEA do celów przeprowadzenia konkursu i podjęcia działań następczych lub ochrony interesów finansowych UE.

Oświadczenie o ochronie prywatności w ramach konkursu DiscoverEU zawiera wyjaśnienia dotyczące sposobu, w jaki dane osobowe uczestników są wykorzystywane oraz chronione. Oświadczenie o ochronie prywatności w ramach konkursu DiscoverEU można znaleźć tutaj: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

20. Skargi

Formularz skargi będzie dostępny na stronie internetowej firmy wyznaczonej przez Komisję Europejską i EACEA do celów dokonania rezerwacji biletów. Laureaci zostaną poinformowani o tej możliwości w momencie, kiedy będą rezerwowane ich bilety.