Skip to main content

DiscoverEU

Ako ste navršili 18 godina i živite u zemlji koja sudjeluje u programu Erasmus+, vrijeme je da se odvažite na nešto novo!

Pravila natječaja DiscoverEU

Hvala ti na interesu, no razdoblje za prijavu sada je prošlo. Rezultati će biti objavljeni u siječnju 2023. i kandidati će o tome biti obaviješteni. Sljedeći krug prijava otvara se u proljeće 2023. (točni datumi bit će objavljeni kasnije). Prati nas ako već imaš ili ćeš 2023. napuniti 18 godina. U proljeće ćemo dodijeliti još putnih propusnica!

 

1. Opis

DiscoverEU je inicijativa u okviru programa Erasmus+. Cilj mu je mladima u dobi od 18 godina ponuditi iskustvo putovanja kojim će se potaknuti njihov osjećaj pripadnosti Europskoj uniji, omogućiti im da istraže raznolikost Europe, njezinu kulturnu baštinu i povijest, povežu se s ljudima iz cijelog kontinenta i u konačnici otkriju sebe. 

U listopadu 2022. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) odabrat će najmanje 35 000 mladih koji ispunjavaju kriterije navedene u nastavku. Prijave se mogu podnijeti putem Europskog portala za mlade. Razdoblje za prijavu trajat će od utorka 11. listopada 2022. u 12 sati do utorka 25. listopada 2022. u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Europska komisija i EACEA odabranim će kandidatima dodijeliti putne propusnice kako bi od 1. ožujka 2023. do 29. veljače 2024. mogli putovati Europskom unijom u razdoblju od najviše mjesec dana. 
Sudionici u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projekt će prema potrebi biti uključena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir brigu za zaštitu okoliša, trajanje putovanja i udaljenost. 

U iznimnim će slučajevima, i ako nisu dostupna druga prijevozna sredstva, biti dopušteno i putovanje zrakoplovom. Tako će se sudjelovanje omogućiti i mladima koji žive u udaljenim područjima ili na otocima. 
Nagrađeni sudionici dobit će i karticu za popust DiscoverEU. Kartica će vrijediti tijekom čitavog razdoblja putovanja. Omogućit će sudionicima da ostvare popuste za posjete i aktivnosti u području kulture, edukacije, prirode i sporta te za lokalni prijevoz, smještaj, hranu itd. 

2. Uvjeti za sudjelovanje

Kandidati moraju:

 • 1. siječnja 2023. imati navršenih 18 godina, tj. biti rođeni između 1. siječnja 2004. i 31. prosinca 2004. (uključujući i te datume)
 • biti državljani ili osobe s dugotrajnim boravištem: 

          – 27 država članica Europske unije, uključujući njezine najudaljenije regije (Francuska Gijana (FR), Guadeloupe (FR), Martinique (FR), Réunion (FR), Mayotte (FR), Saint-Martin (FR), Azori (PT), Madeira (FR) i Kanarski otoci (ES)) ili
          – treće zemlje pridružene programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska ili
          – državljani jedne od 27 država članica Europske unije i osobe s boravištem u jednoj od prekomorskih zemalja i područja povezanih s Europskom unijom: Aruba (NL), Bonaire (NL), Curação (NL), Francuska Polinezija (FR), Francuska Južna i Antarktička Područja (FR), Grenland (DK), Nova Kaledonija (FR), Saba (NL), Saint-Barthélemy (FR), Sveti Eustazije (NL), Sint Maarten (NL), Saint Pierre-et-Miquelon (FR) te Wallis i Futuna (FR)

 • unijeti točan broj osobne iskaznice, putovnice ili boravišne iskaznice u obrazac za prijavu na internetu.

Ako osvoje propusnice, odabrani kandidati mogu ih iskoristiti samo ako: 

 • započinju putovanje u jednoj od zemalja koje u trenutku donošenja odluke o dodjeli ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u programu DiscoverEU (vidjeti prethodno navedeno)
 • planiraju putovanje u trajanju od jednog dana do mjesec dana
 • planiraju putovanje u najmanje jednu stranu zemlju koja u trenutku donošenja odluke o dodjeli ispunjava uvjete za sudjelovanje u programu DiscoverEU (vidjeti prethodno navedeno)
 • spremni su postati ambasadori inicijative DiscoverEU. 

Kandidati koji ne ispunjavaju te uvjete za sudjelovanje neće se uzeti u obzir u postupku odabira. 

Europski parlament pokrenuo je DiscoverEU kao pripremno djelovanje (2018. – 2020.) kako bi se mladima koji su navršili 18 godina ponudile mogućnosti za putovanje i mobilnost. 

DiscoverEU je inicijativa u okviru programa Erasmus+ (2021. – 2027.).

3. Postupak prijave

Prijave za sudjelovanje mogu se podnijeti putem posebnog internetskog obrasca na Europskom portalu za mlade. Prije ili nakon isteka roka neće biti moguće podnijeti prijavu.

Postupak prijave odvija se u sedam koraka:

 1. Prvo se provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje, zbog čega u obrazac trebaju upisati svoj datum rođenja, državljanstvo i boravište. Ako ti podaci nisu u skladu s uvjetima za sudjelovanje iz točke 2. („Uvjeti za sudjelovanje”), kandidati neće moći prijeći na sljedeći korak. Osim toga, u ovom koraku trebat će potvrditi da se slažu s pravilima natječaja DiscoverEU, da pristaju na to da se njihovi podaci pohranjuju i obrađuju za svrhe natječaja DiscoverEU te da pristaju na to da u vezi s inicijativom DiscoverEU s njima kontaktiraju Europska komisija i druge organizacije koje je ona za to ovlastila, kao i EACEA, nacionalne agencije za Erasmus+ i mreža Eurodeska.
 2. Kandidati moraju navesti žele li putovati sami ili u skupini od najviše pet osoba.
 3. Kandidati moraju unijeti valjanu e-adresu. Nakon toga će primiti automatsku e-poruku od Europskog portala za mlade da bi potvrdili da je ta e-adresa valjana. Ta je potvrda potrebna jer će se komunikacija s kandidatima nakon odabira odvijati putem e-pošte. Tražeći od kandidata da potvrde svoju e-adresu Europska komisija i EACEA sprečavaju druge osobe da se neovlašteno služe tom adresom.  
 4. Nakon potvrde svoje e-adrese mladi moraju ispuniti obrazac za prijavu. Prvo moraju navesti svoje osobne podatke: državljanstvo, datum rođenja, ime, prezime, spol, e-adresu, telefonski broj, zemlju boravišta, regiju, zanimanje i broj nacionalne osobne iskaznice, putovnice ili boravišne dozvole. Mladi sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom moći će navesti svoje potrebe.
 5. Nakon što unesu osobne podatke, svi kandidati moraju odabrati odgovor na pet pitanja iz kviza o Europskoj uniji općenito i o drugim inicijativama Europske unije usmjerenima na mlade. Na kraju moraju odgovoriti i na dodatno pitanje. Kandidati će biti odabrani u okviru raspoloživog proračuna i rangirani na temelju svojih odgovora.
 6. Od kandidata se traže dodatne informacije o planovima putovanja (tj. kad planiraju započeti putovanje, hoće li to biti prvi put da putuju bez roditelja, kakva bi iskustva i znanja htjeli steći na putovanju, kako namjeravaju financirati svoje putovanje i kako su saznali za DiscoverEU). Informacije koje unesu u taj odjeljak nisu obvezujuće i neće utjecati na postupak odabira. Kako bi se DiscoverEU poboljšao, prikupljeni podaci upotrijebit će se u statističke svrhe i za informiranje Europske komisije i EACEA-e.  
 7. Nakon što preda prijavu, svaki će kandidat od Europskog portala za mlade primiti e-poruku s potvrdom. U njoj će biti obavijest o zaprimanju prijave, šifra prijave i raspored objave odluka o dodjeli.

Svatko će dobiti šifru kad podnese obrazac za prijavu. Kandidati bi trebali zapamtiti tu šifru i upotrijebiti je u svoj daljnjoj komunikaciji. Ako kandidat želi pozvati druge da se priključe njegovoj skupini, on postaje voditelj skupine i morat će poslati tu šifru ostalim članovima skupine kako bi se registrirali. Sa šifrom koju dobiju od voditelja skupine i ostali će se članovi morati registrirati putem interneta i unijeti svoje osobne podatke. 

Napominjemo da članovi skupine ne moraju odgovarati na pitanja iz kviza ni na dodatno pitanje; to će morati učiniti samo voditelj skupine. Međutim, morat će unijeti svoje osobne podatke kako bi potvrdili svoju prijavu. Članovi skupine moraju ispunjavati iste kriterije: imati 18 godina i u trenutku donošenja odluke o odabiru zakonito boraviti u jednoj od država članica Europske unije ili trećih zemalja koje su pridružene programu Erasmus+: Island, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Turska. Ako kandidati navedu da žele putovati sami, svojoj prijavi mogu i nakon podnošenja i prije konačnog roka dodati prijatelje, u skladu s navedenim postupkom.

Prijava skupine razmatrat će se kao jedinstvena prijava. Pri odabiru će se u obzir uzeti samo oni članovi skupine koji su ispunili obrazac za prijavu unijevši šifru koju su dobili od voditelja skupine. Članovi skupine ne registriraju se pojedinačno. 

Članovi skupine mogu biti osobe različitih državljanstava koje žive na različitim mjestima.

Moguće je podnijeti samo jednu prijavu po osobi. Pri odabiru će se uzeti u obzir samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade. Pojedinci se ne smiju prijaviti kao članovi više skupina. Ako se u bilo kojoj fazi otkriju višestruke prijave, u obzir će se uzeti samo prva prijava registrirana na Europskom portalu za mlade. 

Mladi koji su u bilo kojem od prethodnih krugova prijava već dobili putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU ne mogu se ponovno prijaviti. To će se provjeravati u fazi podnošenja prijava. Ako izvođač kojeg su Europska komisija i EACEA angažirale za putne rezervacije ili sama Europska komisija ili EACEA u bilo kojoj fazi provedbe otkriju da su prijave podnijeli mladi koji su putne propusnice DiscoverEU već dobili u jednom od prethodnih krugova prijava, ti će kandidati biti diskvalificirani.

4. Postupak odabira i kriteriji za dodjelu

Za svaku zemlju određena je kvota putnih propusnica. Dodjela putnih propusnica temelji se na ključnoj aktivnosti 1 (mobilnost za pojedince – mladi) programa Erasmus+.

Postupak odabira provest će se na temelju boravišta koje kandidat navede u obrascu za prijavu. Bude li broj podnesenih prijava manji od kvote za određenu zemlju, preostale će se putne propusnice raspodijeliti kandidatima s boravištem u zemljama čiji je broj prijava veći od za njih predviđene kvote.

Boravište voditelja skupine bit će boravište koje će se uzeti u obzir za izračun kvota. Ako se skupina nalazi na posljednjem mjestu na listi odabranih kandidata po zemlji, a kvota za tu zemlju već je ispunjena, odabrat će se cijela skupina.

Prvo se provjerava ispunjavaju li kandidati uvjete za sudjelovanje s obzirom na datum rođenja i boravište, kako je navedeno u točkama 2. i 3. Napominjemo da će se to automatski provjeravati prilikom prijave, a dostavljene podatke zatim će ponovno provjeriti vanjski izvođač kojeg za rezervaciju putovanja zaduže Europska komisija i EACEA. Ako vanjski izvođač pri provjeri osobnih iskaznica, putovnica i/ili boravišnih dozvola otkrije da je kandidat dao lažnu izjavu, taj će kandidat biti isključen iz natječaja.

Ako su svi uvjeti za sudjelovanje ispunjeni, kandidati će zatim morati ispuniti kriterije za dodjelu, odnosno točno odgovoriti na pet pitanja iz kviza i na dodatno pitanje. U slučaju skupne prijave na pet pitanja iz kviza i dodatno pitanje trebat će odgovoriti samo voditelj skupine.

Kandidati će se grupirati prema boravištu i rangirati prema točnim odgovorima na pet pitanja iz kviza, a zatim prema odgovoru na dodatno pitanje.

Po isteku razdoblja za prijavu rezultati će se povući s Europskog portala za mlade i poslati članovima odbora za odabir na konačno ocjenjivanje.

Ako se zaprimi prevelik broj prijava (pojedinaca ili skupina) koje u konačnici budu jednako rangirane na granici fiksne kvote, Europska komisija i EACEA u krajnjem će slučaju dati prednost onima koji su se prijavili prvi. To je mjera predostrožnosti. Takva situacija se nikada nije dogodila u prošlim krugovima prijave.

5. Odbor za odabir

Odbor za odabir sastavljen od osoblja Europske komisije i EACEA-e sastat će se na kraju postupka prijave. Pregledat će rezultate odabira na temelju prethodno navedenih kriterija za dodjelu. Ocijenit će i odlučiti o konačnom rangiranju odabranih kandidata, kojima će se dodijeliti putne propusnice na temelju odgovora na pitanja iz kviza i dodatnog pitanja, uzimajući pritom u obzir kvote po zemljama. Nakon odabira sastavit će se pričuvna lista. Kandidatima na pričuvnoj listi putne propusnice mogu se dodijeliti u slučaju da preostane nedodijeljenih sredstava ili ako se odabrani kandidati odreknu svojih putnih propusnica (vidjeti točku 7.).

Na temelju ocjene odbora za odabir Europska komisija i EACEA donijet će odluku o dodjeli u kojoj će navesti ukupan broj dodijeljenih putnih propusnica, ukupan iznos sredstava dodijeljenih za putne propusnice, listu odabranih kandidata i pričuvnu listu. 

6. Obavijest o rezultatima

Nakon završetka postupka odabira svi će kandidati e-poštom primiti obavijest u kojoj se navodi da:

 • su odabrani za putovanje („odabrani sudionici”) ili da
 • nisu odabrani i bit će uvršteni na pričuvnu listu.

Nakon obavještavanja odabranih sudionika lista odabranih poslat će se izvođaču kojeg odrede Europska komisija i EACEA te koji će se pobrinuti za putne rezervacije. Daljnja komunikacija odvijat će se između tog izvođača i odabranih kandidata. Više informacija dostupno je u točki 8.

Kandidati će i na Europskom portalu za mlade moći unijeti svoju šifru prijave i tako provjeriti jesu li među odabranima.

7. Pričuvna lista

Svi kandidati koji ne budu odabrani bit će uvršteni na pričuvnu listu na kojoj će biti poredani od najviše do najniže rangiranih prema odgovorima na pitanja iz kviza i dodatno pitanje. Ako neki od odabranih kandidata povuku prijavu ili ako vrijednost dodijeljenih propusnica bude manja od raspoloživih sredstava, Europska komisija i EACEA propusnice mogu dodijeliti kandidatima s pričuvne liste, dok se ne iskoriste sva raspoloživa sredstva. Potrošnja predviđenih proračunskih sredstava preispitivat će se jednom mjesečno.

Uvrštavanjem sudionika na pričuvnu listu Europska komisija i EACEA ne obvezuju se i ne jamče im da će biti odabrani u kasnijoj fazi.

Kandidati uvršteni na pričuvnu listu mogu od izvođača kojeg Europska komisija i EACEA zaduže za rezervaciju putovanja dobiti poziv da se registriraju na platformi za rezervacije. Oni koji taj poziv prime pred kraj projekta jer su bili na pričuvnoj listi ne mogu tražiti povrat troškova putovanja na kojima su bili prije nego što su primili poziv niti tražiti produljenje razdoblja putovanja.

8. Rezervacija putnih karata i pravila koja se primjenjuju na putovanja

Odabrani kandidati započinju putovanje u zemlju koja sudjeluje u programu DiscoverEU (vidjeti točku 2. „Uvjeti za sudjelovanje”) i putuju u najmanje jednu zemlju koja također sudjeluje u programu DiscoverEU, a nije zemlja polaska. Putna propusnica može se koristiti u zemlji boravišta samo za odlazno i dolazno putovanje. Mladi mogu putovati u trajanju od jednog dana do mjesec dana. Putovanje bi se trebalo odviti između 1. ožujka 2023. i 29. veljače 2024. Mladi za vrijeme svog jednomjesečnog putovanja moraju unaprijed odrediti broj dana za putovanje. 

Putne propusnice za odabrane kandidate rezervirat će, kupiti i dostaviti izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA. Odabrani kandidati ne bi ni u kojim okolnostima trebali putne propusnice rezervirati sami ni preko putničke agencije. Ako odabrani kandidati sami kupe putne propusnice, neće dobiti povrat troškova. 

Izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA stupit će u kontakt s odabranim kandidatima i omogućiti im pristup mobilnoj aplikaciji. Putem te će aplikacije kandidati pristupati podršci i dobivati prijedloge za osmišljavanje ruta i pripremu svojeg putovanja. U mobilnoj aplikaciji svim sudionicima bit će dostupna DiscoverEU digitalna kartica za popust.

Sudionici će s tom karticom ostvariti pristup nizu popusta i pogodnosti u svim zemljama pridruženima programu Erasmus+. Vanjski izvođač odabrat će najkonkurentnije i najprimjerenije prijevoznike.

Prema osnovnom pravilu odabrani kandidati moći će odabrati jednu od dvije opcije putovanja:

Fleksibilna opcija putovanja

Fiksna opcija putovanja

Datumi putovanja odabranih kandidata mogu se mijenjati sve dok kandidat ne aktivira putnu propusnicu.  Odabrani kandidati vanjskom će izvođaču dostaviti željeni plan putovanja s fiksnim danima za putovanje i unaprijed određenim odredištima. Nakon rezervacije fiksne karte nije moguće mijenjati datume putovanja i odredišta. Putovanje bi trebalo trajati najviše mjesec dana.
Odabrani kandidati moći će putovati u razdoblju od najviše mjesec dana, s unaprijed određenim brojem dana za putovanje (prijevoznim sredstvima). Fleksibilna opcija putovanja omogućuje odabranim kandidatima da otputuju u koliko god zemalja žele. Odabrani kandidati moći će posjetiti najviše dvije zemlje koje su u trenutku donošenja odluke o dodjeli države članice Europske unije ili države pridružene programu Erasmus+ (pogledati točku 2.), ne računajući državu polaska ni države kroz koje će sudionik proći na putu do odredišta, u razdoblju od najviše mjesec dana.

Nakon aktiviranja putne propusnice, odabrani kandidati mogu biti na putu nekoliko dana zaredom ili dane za putovanje rasporediti tijekom mjesec dana. Dopušteno im je putovati vlakovima kojima upravljaju europska željeznička poduzeća te nekim trajektima i drugim prijevoznim sredstvima koja odabere izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA. Napominjemo da je za određene vlakove potrebna ili se predlaže rezervacija mjesta. Putna propusnica u fleksibilnoj opciji putovanja ne pokriva troškove rezervacije mjesta. Europska komisija i EACEA neće nadoknađivati troškove doplate za rezervaciju mjesta ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja.  

Svi troškovi rezervacija uključeni su u opciju fiksnog putovanja, ali ukupni trošak putovanja ne smije prijeći 251 euro. Odabrani kandidati trebali bi isplanirati svoje putovanje u skladu s tim ograničenjem.

Za obje opcije:

 • Postoji ograničenje troška od 251 eura koje se ne smije premašiti, osim u iznimnim slučajevima navedenima u nastavku.

Troškove otkazivanja planova putovanja snose kandidati. Europska komisija i EACEA neće nadoknađivati troškove doplate ni druge troškove koji nastanu tijekom putovanja. Odabrani kandidati koji žele putovati u Cipar, Island, Maltu ili Irsku trebali bi o tome obavijestiti izvođača nakon objave posebnog poziva svim odabranim i prijavljenim sudionicima. Kvota navedena u Prilogu 1. primijenit će se na sudionike koji putuju iz Cipra, Islanda, Irske i Malte. Utrostručena vrijednost te kvote primijenit će se na odabrane kandidate koji žele putovati u Cipar, Island, Irsku i Maltu, a avionske karte do tih odredišta rezervirat će se prema redoslijedu prijave. 

Odstupanje od uvjeta za razdoblje putovanja odnosi se na mlade koji žive u državama članicama Europske unije ili trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ (vidjeti točku 2.) s obvezom služenja civilne ili vojne službe. U tom će se slučaju razdoblje putovanja produljiti na šest mjeseci nakon završetka njihovih zakonskih obveza.

9. Prijevozna sredstva

Odabrani kandidati u pravilu putuju željeznicom. Međutim, kako bi se osigurao što širi pristup, u projektu DiscoverEU bi prema potrebi trebala biti predviđena i alternativna prijevozna sredstva kao što su trajekti i autobusi, uzimajući u obzir brigu za zaštitu okoliša, trajanje putovanja i udaljenost. Putuje se drugim razredom.
Samo u posebnim slučajevima može se dopustiti putovanje zrakoplovom. To se odnosi na mlade:

 1. koji žive u devet najudaljenijih regija (tj. Guadeloupeu, Francuskoj Gvajani, Martiniqueu, Réunionu, Mayotteu, Saint Martinu, Madeiri, Azorima i Kanarskim otocima)
 2. koji žive u prekomorskim zemljama i područjima EU-a (Aruba, Bonaire, Curação, Francuska Polinezija, Grenland, Nova Kaledonija, Saba, Saint-Barthélemy, Sveti Eustazije, Sint Maarten, Saint Pierre-et-Miquelon, Wallis i Futuna)
 3. koji žive u zemljama/regijama kojima se ne može pristupiti navedenim prijevoznim sredstvima (vlakom, trajektom i autobusom)
 4. koji moraju putovati više od 18 sati kopnenim ili morskim prijevozom da bi prešli najbližu granicu države boravišta.

Samo njihovo dolazno i odlazno putovanje smije biti let zrakoplovom. Za ostatak njihova putovanja vrijedi osnovno pravilo (da putuju željeznicom ili drugim alternativnim prijevoznim sredstvima).  

Mladi iz najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i teritorija EU-a mogu odabrati bilo koje odredište koje odgovara utvrđenim uvjetima. Odabrani kandidati koji bi htjeli otputovati u najudaljenije regije i prekomorske zemlje i teritorije mogu to učiniti ako ukupni trošak putovanja ne prelazi 251 euro.

Odabrani kandidati s boravištem u Cipru, Islandu, Irskoj ili Malti mogu putovati zrakoplovom u kontinentalni dio Europe.

10. Maksimalna vrijednost putnih karata

Odabranim kandidatima dodijelit će se samo kartica za popust DiscoverEU i propusnice za putovanje do odabranog odredišta. Troškove smještaja, hrane, osiguranja, dodataka za putovanje i sve druge troškove povezane s putovanjem odabrani kandidati snose sami.

Osnovno je pravilo da će svaki odabrani sudionik imati pravo na maksimalnu nadoknadu od 251 eura za trošak putne propusnice. Putovat će se samo drugim ili ekonomskim razredom. Međutim, taj iznos može biti viši u sljedećim posebnim slučajevima:

 • za odabrane kandidate koji putuju iz najudaljenijih regija EU-a ili prekomorskih zemalja i područja EU-a u kontinentalni dio Europe; kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih će vrijediti osnovno pravilo
 • za odabrane kandidate koji nisu iz navedenih geografskih zona, a moraju u kontinentalni dio Europe doputovati zrakoplovom; kad stignu u kontinentalni dio Europe, i za njih će vrijediti osnovno pravilo
 • u posebnim situacijama, od kojih će se svaka zasebno procjenjivati (npr. za odabrane kandidate s boravištem u drugim otočnim predjelima zemalja pridruženih programu Erasmus+), moguće je ostvariti nadoknadu troškova dodatnog putovanja vlakom/trajektom/autobusom.

Za sudionike sa smanjenom pokretljivošću i/ili invaliditetom: može se ostvariti nadoknada troškova posebne pomoći (osoba u pratnji, pas vodič za slabovidne kandidate itd.) na temelju odgovarajuće dokumentacije kojom se opravdava potreba za tom pomoći, u skladu s nacionalnim pravom zemlje boravišta.

11. Okvirni rok

Datum početka registracija: utorak 11. listopada 2022. (u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu)
Datum prestanka registracija: utorak 25. listopada 2022. (u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu)
Rad odbora za odabir: studeni 2022.
Obavijest o odabiru: siječanj 2023.
Prvi dan za polazak: 1. ožujka 2023.
Zadnji dan za povratak: 29. veljače 2024.

12. Povlačenje odabranog sudionika i njegovo otkazivanje putovanja

Svaka će se putna propusnica izdati na ime te se ni u kojim okolnostima ne može prenijeti na drugu osobu. Ime na putnoj propusnici ne može se mijenjati.

Ako odabrani sudionik iz bilo kojeg razloga odbije putovanje prije nego što izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA rezervira putnu propusnicu, njegovo će se mjesto prepustiti drugoj osobi s pričuvne liste, pri čemu najviše rangirana osoba ima prednost. Odabrani kandidati pozivaju se da stupe u kontakt s vanjskim izvođačem prije bilo kakve rezervacije.

Ako se član skupine (voditelj ili drugi član skupine) odrekne putovanja prije nego što izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA rezervira putnu propusnicu, ta odluka neće dovesti u pitanje putovanje cijele skupine. Ostali članovi skupine mogu nastaviti putovati prema planu. Međutim, osobu koja se odrekne putovanja ne može zamijeniti druga osoba. Neiskorištena putna propusnica dodijelit će se drugoj osobi s pričuvne liste, pri čemu najviše rangirana osoba ima prednost.

Prihvaća se mogućnost da neki članovi skupine u konačnici odluče putovati sami i to neće utjecati na cijelu skupinu.

Putnu propusnicu nije moguće zamijeniti niti dobiti povrat novca. Fleksibilna je i omogućuje putnicima da u bilo kojem trenutku prije datuma koji je naveden kao prvi dan putovanja promijene početak putovanja.

U okviru fiksne opcije mogućnost otkazivanja i/ili izmjena ovisi o uvjetima prijevoznika; s time povezane naknade sudionici bi trebali platiti sami.

13. Viša sila

Ako se putovanje prekine zbog nepredviđenih iznimnih situacija ili događaja koji su izvan kontrole sudionika i ne mogu se pripisati njegovoj pogrešci ili nemaru, može se dodijeliti nova putna propusnica. Izvođač Europske komisije i EACEA-e zasebno će procijeniti svaku takvu situaciju.

14. Izvješćivanje o putovanju

Europska komisija želi povratne informacije od odabranih kandidata i poticat će mlade putnike da podijele svoja iskustva i pustolovine. Odabrani kandidati postaju ambasadori inicijative DiscoverEU. Pozvani su da izvijeste o svojim doživljajima s putovanja, primjerice putem društvenih mreža, kao što su Instagram, Facebook i Twitter, ili u prezentaciji koju će održati u svojoj školi ili lokalnoj zajednici. Putnici će na mobilnoj aplikaciji moći stvoriti personalizirane karte svoje rute putovanja sa statistikom (kao što je broj vlakova kojima su putovali, broj posjećenih zemalja i ušteda CO2). Te se informacije zatim mogu podijeliti i objaviti na društvenim mrežama na kraju putovanja. 

Osim toga, pozvani su da se uključe u službenu grupu #DiscoverEU na Facebooku. Mladi putnici trebat će ispuniti i anketu putem interneta koju će im po završetku razdoblja putovanja poslati izvođač Europske komisije i EACEA-e. Putnici će potom dobiti automatski generiranu potvrdu o sudjelovanju u kojoj se ističu kompetencije i vještine koje su stekli zahvaljujući svojem iskustvu putovanja.

15. Vizna politika 

Ovisno o državljanstvu i planiranoj ruti putovanja (neschengenski prostor), sudionicima će možda trebati jedna ili više viza. Izdavanje viza u nadležnosti je država članica. Savjetujemo sudionicima da se informiraju uz pomoć službenih izvora i da svoje zahtjeve podnesu na vrijeme. Izdavanje vize može potrajati nekoliko tjedana. Putnicima će u tome pomoći aplikacija DiscoverEU-a za putovanje i služba za pomoć. U svakom slučaju, odgovornost sudionika je da prije putovanja imaju spremne dokumente. 

Europska komisija, EACEA i izvođač ne mogu utjecati na odluke nacionalnih tijela o vizi.

Troškove izdavanja vize pokrit će DiscoverEU. 

Ako je zdravstveno osiguranje obvezan uvjet za dobivanje vize, osigurava ga izvođač. Povezane troškove pokriti će DiscoverEU.  

16. Osiguranje

Odabranim se kandidatima preporučuje da sklope odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme čitavog trajanja putovanja. Osnovno zdravstveno osiguranje tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU sudionik obično ima unutar nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, preko europske kartice zdravstvenog osiguranja. 

Međutim, europska kartica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje možda ne pokrivaju sve moguće slučajeve, osobito ako je potrebna repatrijacija ili posebna medicinska intervencija. Za te slučajeve preporučuje se dopunsko osiguranje.  

17. Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska komisija, EACEA i njezin izvođač osigurat će samo putne propusnice, kartice za popust i, prema potrebi, pokrivanje troškova izdavanja viza kako je objašnjeno. Stoga troškove smještaja, hrane, osnovnog osiguranja, dodataka za putovanje ili bilo koje druge troškove povezane s putovanjem odabrani sudionici snose sami.

Europska komisija, EACEA i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu štetu koju prouzroči ili pretrpi bilo koji od kandidata odabranih u natječaju, uključujući bilo kakvu štetu nanesenu trećim osobama ili koju uzrokuju treće osobe kao posljedicu provedbe subvencioniranih aktivnosti.

Europska komisija, EACEA i njezin izvođač nisu odgovorni ni za kakvu materijalnu, nematerijalnu ili fizičku štetu koju pretrpe odabrani kandidati ili njihovi pratitelji tijekom svojeg putovanja ili boravka.

Željeno putovanje podliježe ograničenjima povezanima s predviđenim sredstvima, vremenom i dostupnošću putnih propusnica. Ono je stoga podložno izmjenama te vanjski izvođač kojeg odrede Europska komisija i EACEA ne može jamčiti da se željeno putovanje može realizirati.

Odabranim se kandidatima preporučuje da sklope odgovarajuće zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme čitavog trajanja putovanja. Osnovno zdravstveno osiguranje tijekom putovanja u okviru inicijative DiscoverEU sudionik obično ima unutar nacionalnog sustava zdravstvenog osiguranja, preko europske kartice zdravstvenog osiguranja. Međutim, europska kartica zdravstvenog osiguranja ili privatno zdravstveno osiguranje možda ne pokrivaju sve moguće slučajeve, osobito ako je potrebna repatrijacija ili posebna medicinska intervencija. Za te slučajeve preporučuje se dopunsko osiguranje. Europska komisija i EACEA zadržavaju pravo izmjene pravila iz točaka 10. i 11. u iznimnim okolnostima.

18. Mjerodavno pravo

Ovaj je natječaj uređen pravom EU-a. Sud Europske unije ima isključivu nadležnost za vođenje spora između Unije i bilo kojeg korisnika u pogledu tumačenja, primjene ili valjanosti pravila ovog natječaja ako se takav spor ne može riješiti mirnim putem.

19. Zaštita podataka

Traženi podaci upotrebljavat će se samo za odabir kandidata, omogućivanje rezerviranja putnih karata i pružanje usluga povezanih s inicijativom DiscoverEU, kao što su ciklus učenja DiscoverEU ili promotivne kampanje inicijative DiscoverEU. Sudionika mogu kontaktirati Europska komisija i organizacije koje je ovlastila Europska komisija, kao i EACEA, nacionalne agencije za Erasmus+ i mreža Eurodeska.

Sve osobne podatke obrađuju Europska komisija i EACEA u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. (o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001) te s „obavijestima o postupcima obrade” upućenima službeniku Europske komisije za zaštitu podataka (DPO) (javno dostupnima u registru službenika za zaštitu podataka). Takve će podatke obraditi „voditelji obrade podataka” Europske komisije i EACEA-e u svrhu natječaja, njegove provedbe i naknadnog postupanja ili zaštite financijskih interesa Europske unije.

U izjavi o zaštiti osobnih podataka za DiscoverEU kandidatima se objašnjava način na koji se upotrebljavaju osobni podaci i način na koji se štiti privatnost tih podataka. Izjava o zaštiti osobnih podataka za DiscoverEU dostupna je na sljedećoj poveznici: https://europa.eu/youth/privacy_en.

Kandidati se imaju pravo u bilo kojem trenutku obratiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

20. Pritužbe

Na internetskoj stranici izvođača kojeg Europska komisija i EACEA odaberu za rezervaciju putovanja bit će dostupan obrazac za pritužbe. Odabrani kandidati bit će obaviješteni o toj mogućnosti pri rezervaciji putnih propusnica.